fbpx

Публикации

Разноски при прекратяване на делото

Съгласно чл. 78, ал.4 ГПК ответникът има право на разноски при прекратяване на делото. Подлежат на присъждане всички разноски на ответник, направени по повод водене на делото

За целта е нужно ответникът да е представил надлежни доказателства за извършените разноски по делото.

При прекратяване на производството законът възлага отговорността за разноските върху ищеца.

Обстоятелството дали ответникът е дал повод за завеждане на делото е ирелевантно.

Това е така, защото при прекратяване на производството въпросът дали искът е основателен не се разрешава и не се изследва от съда.Разноски при прекратяване на делото

При прекратяване на производството такова произнасяне липсва.

Разноски винаги са дължими от ищеца, щом ответникът е получил препис от исковата молба и е направил разноски, за да подаде отговор на Исковата молба

Едва след това, при положение, че производството е прекратено, за него възниква правото да те да му бъдат присъдени.

Съгласно разпоредбата на чл. 81 ГПК във всеки съдебен акт, с който приключва делото пред съответната инстанция, съдът се произнася и по искане за разноски, ако е направено своевременно.

Основание за присъждане на разноскиРазноски при прекратяване на делото

При прекратяване на делото, при пълен или частичен  отказ или оттегляне на иска, на ответника се дължат разноски по делото

Същественото е фактът, че за завеждането на което той не е дал повод /аргумент от чл.78 ал.2 ГПК/.

На присъждане подлежат сторените до момента на прекратяване на делото разноски за адвокатско възнаграждение, доказани по начина, посочен в т.1 на ТР № 6/2012г. на ОСГТК.

Случаи, в които може да се поиска възлагане на разноски са оттегляне и отказ от иск, връщане на искова молба, връщане на жалба и др.

Всички тези случаи следва да завършват с окончателен съдебен акт – Съдебно решение или Определение за прекратяване на производството

В този случай, направено от ответника с допълнителна молба след Определение за прекратяване, съдът разглежда по реда на чл. 248 ГПК.

Най-често тази процедура пред съда се отнася за изменение на решение или определение в частта за разноските.

С оглед приетото в определение № 169 от 26.04.20010г. по ч.гр.д. № 166/2010г. на ВКС, ІІ г.о.

В Съдебно Определение съд  приема, че ответникът има право да получи от ищеца разноските, които е направил по делото преди прекратяване на производството.

Освобождаване от разноски по делотоРазноски при прекратяване на делото

Законът освобождава ответника от отговорност за разноски само при кумулативното наличие на две предпоставки:

А/ с поведението си ответникът да не е дал повод за завеждане на делото и

Б/ Ответникът да е признал иска.

Необходимо е да са налице и двете условия едновременно, за да бъдат възложени разноските върху ищеца (Решение № 2619 от 19.XI.1965 г. по гр. д. № 2200/65 г., II г. о.).

Преценката за това, дали тези изисквания са изпълнени, е винаги конкретна с оглед фактите по делото

Проверка се извършва от съда разглеждащ спора по същество

Възлагането на разноските в тежест на ищеца е без значение неговото поведение, а това на ответника.

За допълнителни въпроси, относно възлагане на разноските с искане по чл.248 ал.1 ГПК, моля обадете се на 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg.