fbpx

Публикации

Размер на обезщетение при превоз

В практиката по транспортни дела е важен механизма при определяне на точeн размер на обезщетение при превоз.

Застраховката „Гражданска отговорност на превозвача” покрива уговорените рискове, на които е изложен застрахования превозвач.

Удостоверяването на договорите за международни автомобилни превози на стоки се извършва с международната товарителница ЧМР.

ЧМР товарителницата е международен документ, който определя отговорностите и задълженията на страните по тези договори.

Отговорността на превозвачаРазмер на обезщетение при превоз

От момента на приемане на стоката за превоз до момента на доставката й, той отговаря за цялостната или частична липса или повреда на стоката, както и за евентуалното забавяне на доставката.

Превозвачът е освободен от тази отговорност, когато грешката е на праводателя, а не е грешка на превозвача.

Също ако резултатът се дължи на присъщ недостатък на стоката или на непреодолими обстоятелства.

Съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) от 1956г, това се равнява на цена в евро 10 евро на килограм

Начинът на определяне размера на обезщетението при вреди по товара при международен превоз е уреден в чл.25 ЧМР Конвенцията

В ЧМР товарителница по превоза е посочен размерът на товара в килограми.

При превоз на скъпа и лека стока ви препоръчваме допълнителна карго застраховка

При нея винаги се изплаща фактурната стойност на стоката.

В повечето случаи стоката е съпътствана от фактура за цялата стойност на превозвания товар.

Отговорност на превозвача при транспорт

Отговорността на превозвача е ограничена до максимална застрахователна сума от 8.33 разчетни единици за килограм липсващо бруто тегло

Тази стойност се следва от чл.2 Протокола от Женева/5.07.1978г., влязъл в сила от 28.12.1980г., с който е изменен § 3 на чл.25 от CMR.Размер на обезщетение при превоз

Република България не се е присъединила към този Протокол от Женева от 1978г., но същият е възпроизведен в нормата на чл.71, ал. З от Закона за автомобилните превози.

В ал.1 на чл.25 лимитираната отговорност на превозвача е изрично изключена.

При определяне стойността на цялостната или частична повреда на товара е относими е фактурна стойност, съответно фактурната стойност на вложения труд и материали.

Съгласно чл.24 от CMR Конвенцията, обявената в товарителницата стойност на стоката замества границата по § 3 на чл.23.

Съгласно чл.25, §.2, б. “б“ от CMR Конвенцията, обезщетение за повредена стока не надвишава сума, която би се получила за част от товара е обезценен от повреда.

Отговорността на превозвача за цялостни и частични липси е ограничена. Тя не може да надвишава 25 франка за килограм бруто липсващо тегло. Това е близо 10 евро за всеки килограм липсващ товар.

Превозвачът трябва да върне и заплатеното навло за превоза на стоката, митническите и други разноски.

Ако изпращачът е заплатил допълнителна цена и е обявил в товарителницата стойност на стоката, надвишаваща съответните лимити, то превозвачът носи отговорност до обявения размер.

Ако доставката се забави, превозвачът дължи обезщетение за размера на причинените щети, но не повече от цената на превоза, освен ако в товарителницата не е обявена стойността на стоката или особен интерес от доставката – тогава изпращачът заплаща допълнително.

Ограниченията на отговорността на превозвача не са валидни в случай на измама или грешка, приравнена на измама.