fbpx

Публикации

Размер на неимуществените вреди

При възникване на инцидент или случайно събитие, неминуемо се стига до определяне размер на неимуществените вреди.

В практиката ни по граждански дела за деликти винаги се изяснява, че при претърпяно увреждане на обезщетяване подлежат всички вреди

Най-често се касае за определяне размер на неимуществените вреди, пряка и непосредствена последица от деликт.Размера на неимуществените вреди

Тези вреди могат да бъдат както имуществени, така и неимуществени.

За по голяма яснота, ще се наложи да разгледаме всеки един отделен вид от въпросните вреди.

Неимуществените са физическите и емоционалните страдания, както и всички други негативни преживявани, които пострадалото лице изживява във връзка с някакво увреждане.

Обезщетението за неимуществени вреди може да бъде претендирано по гражданскоправен ред пред граждански съд

В случай, че настъпилите вреди са в резултат на правонарушение, както и пред наказателен съд в случай, че увреждането е резултат от престъпление.

Определяне размер на неимуществените вреди ?

Размерът на обезщетението не следва да бъде и източник на обогатяване за пострадалия.

Основният принцип за определяне на обезщетение по справедливост, съгласно чл. 52 ЗЗД

Законът изисква да се определят действително претърпените вреди при спазване на обективно установените критерии.

Вредата следва обективно, необходимо, закономерно да произтича от деянието, както и да не бъде негово случайно следствие.

Често подобни вреди възникват при случаи на ПТП, катастрофи или при случайни инциденти в работна или мобилна среда.

Възмездяват се най-близките на пострадалия чрез обезщетението за неимуществени вреди в случай на неговата смърт, като предмет на установяване са действителните им лични отношения.
Обезщетението за неимуществени вреди обхваща всички болки страдания, които са настъпили и ще настъпят в бъдеще.

Съдебен иск за вреди за същото увреждане може да се предяви само при ексцес.

Съгласно разпоредбата на чл. 52 ЗЗД при неимуществени вреди, размерът на обезщетението трябва да е съобразен с обществения критерий за справедливост.

Обезщетение и определяне размер на неимуществените вреди се базира на конкретни факти и преценка за стойността, която засегнатите блага са имали за своя притежател.

Справедливото възмездяване на настъпилите от непозаволеното увреждане вреди, изисква да се изследват задълбочено общите и специфичните за отделния спор правнорелевантни факти.

Основен момент при определянето на тези вреди е разбира се и

Критериите на съда относно размер на неимуществените вреди

Обективни обстоятелства при телесните увреждания може да бъде характерът на увреждането, например дали става въпрос за счупване или охлузване. Взима се предвид и начинът на извършването на увреждането, както и обстоятелствата, при които то извършено или настъпило.

От значение са и възрастта на увредения, общественото му положение, отношенията между пострадалия и близкия, който търси обезщетение за неимуществени вреди.

Именно тък следва да се отчитат се и редица други обстоятелства, които съдът е длъжен да обсъди

Въз основа на оценката им да заключи какъв е обичайният размер на неимуществените вреди за обезщетение по справедливост да присъди за неимуществени вреди.

Неимуществените вреди се доказват по-трудно от имуществените, тъй като са част от психическите преживявания на човека. Ако се обърнете към нас, ще Ви предоставим консултация по отношение на правата Ви при претърпени неимуществени вреди.

Обезщетение при смъртен случай ?

  • Обезщетениe за неимуществени вреди се дължи на лице, което е имало основание да получава издръжка от свой родител, ако родителят почине при непозволено увреждане.
  • Ако увреденото лице почине преди да предяви иск за неимуществени вреди, неговите наследници също не могат самостоятелно за пръв път да предявят такива искове, защото не на тях са причинени уврежданията.
  • Те обаче могат да предявят иск за претърпени болки и страдания от самите тях, в следствие смъртта на своя близък. Право на обезщетение имат “най-близките”  -низходящи, роднини и родители.
  • В случай на причинена смърт се вземат предвид и обстоятелствата, при които е настъпила смъртта, както и съпричиняването за настъпването на вредоносния резултат.
    При смърт имат значение възрастта на увредения, общественото му положение, отношенията между пострадалия и близкия, който търси обезщетение.

В случай на нужда и необходимост, може да поемем и съдебната защита по случая Ви. За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg.

Как се изчисляват неимуществени вреди

Размерът на обезщетението не следва да бъде и източник на обогатяване за пострадалия. Принципът за определяне на обезщетение по справедливост, съгласно чл. 52 ЗЗД, изисква да се определят действително претърпените вреди при спазване на обективно установените критерии. Вредата следва обективно, необходимо, закономерно да произтича от деянието, както и да не бъде негово случайно следствие.

Размерът на обезщетението не следва да бъде и източник на обогатяване за пострадалия. Принципът за определяне на обезщетение по справедливост, съгласно чл. 52 ЗЗД, изисква да се определят действително претърпените вреди при спазване на обективно установените критерии. Вредата следва обективно, необходимо, закономерно да произтича от деянието, както и да не бъде негово случайно следствие.

Обезщетение за вреди може да се търси от всички, които са ги понесли: пострадали, а в случай на смърт непълнолетните им низходящи или пълнолетни, но неработоспособни низходящи, неработоспособни възходящи, които действително са били издържани от пострадалия и с неговата смърт са загубили възможността да получават тази издръжка. За обезщетение може да претендира и взетото за отглеждане, но неосиновено още дете, болни и неработоспособни братя и сестри или други близки, които също са били издържани от починалия.

Кои са основните положения при обезщетяване на неимуществени вреди?

В понятието “неимуществени вреди” се включват всички телесни и психически увреждания на пострадалия, претърпените болки и страдания, които в своята съвкупност представляват негативни емоционални изживявания на лицето, намиращи не само негативно отражение в психиката, но и социален дискомфорт в определен период от време. Обезщетението при неимуществени вреди има задачата да компенсира болките и страданията чрез заместване с други блага. Благото се измерва като предмет със стойност, което задоволява човешки потребности, следователно обезщетението следва да е съизмеримо с разходите за задоволяване на тези потребности. Болките и страданията са последица от характера и вида на увреждането и се отличават по интензитет (острота и сила) и продължителност.

Какво е иск за неимуществени вреди ?

Искът за имуществени вреди е самостоятелен от този за неимуществени вреди. Във връзка с двата иска трябва да се докажат различни факти и обстоятелства, поради различното съдържание на вредите, които трябва да бъдат възмездени, в зависимост от това дали са засегнати материални блага на пострадалия или неговото телесно или психическо здраве.

Каква е давността за търсене на неимуществени вреди ?

Вземанията от непозволено увреждане се погасяват в петгодишен срок, който започва да тече от увреждането или от откриване на дееца, или отговарящия за вредоносното деяние. Изтичането на предвидения в чл. 117 от ЗЗД петгодишен давностен срок не дерогира общото правило на чл. 45 от ЗЗД, съгласно което всеки е длъжен да възстанови вредите, които виновно е причинил другиму. Изтичането на давността нито погасява задължението, нито лишава длъжника от възможността да изпълни дължимото, а единствено би могло да осуети предприети от кредитора действия по принудително изпълнение, насочени върху имуществената сфера на длъжника, в случай, че последният направи възражение в тази насока.