fbpx

Публикации

Разлика между поръчка и изработка ?

Между двата договора съществуват много прилики, но и съществени разлики. Възниква въпроса за тази разлика между поръчка и изработка ? 
Рискът в една поръчка е за доверителя. Довереникът действа за сметка на доверителя. Тук рискът за изпълнение на поръчката е изцяло за доверителя, докато при договорите за изработката ситуацията е обратна.
Правната уредба на Договора за поръчка е в чл. 280 и сл. ЗЗД.  С договора за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му правни действия. Тези действия могат да бъдат както сключване на различни сделки, така и плащания и други.
Предвид това, доверителят трябва да уведоми довереника за изпълнението и да се отчете пред него, да предаде всичко, което е получил в изпълнение на поръчката.
Докато за изпълнителят по Договор за изработка стой целият риск от изпълнението на договора.  Съществуват множество разлики в отделните елементи на тези два договора.  Основно разликите касаят както техният предмет, така и риска при извършването на самата поръчка или изработка.

Основни различия в договора за изработка и поръчка Разликата между поръчка и изработка ?

При изработката не е от съществено значение кой точно е изпълнителят докато договорът за поръчка се сключва изключително с оглед личността на довереника.
Това подсказват имената на страните. Законодателят е дал на страните по този договор  „доверител“ и „довереник“.
При сключването на Договор  за поръчка от съществено значение е доверието между страните.
Изработката се подчинява на други правила – там е важен крайният резултат.
Поради това със смъртта на довереника договорът се прекратява. Този договор  за поръчка се сключва с оглед личността на довереника.
В разпоредбите на чл. 258 – 269 ЗЗД са уредени правилата относно договора за изработка, който е консенсуален, двустранен, възмезден и неформален договор.
Този договор се счита сключен с постигането на съгласие между страните по него и създава задължения и за двете страни: за изпълнителя – да изработи нещо на свой риск съобразно поръчката, а за възложителя – да приеме изработеното и да го заплати.
Приемането на извършена работа обхваща
А/ фактическо действие – разместване на фактическата власт върху изработеното, чрез реалното му получаване от възложителя, така и
Б/ правно действие – признание, че то съответства на възложеното с договора, което е израз на одобряването му.
По време на действието му пък довереникът може да възлага действия на трети лица, само със съгласието на доверителя или ако се налага с оглед запазване на интересите му. Разлика между поръчка и изработка ?

Предмета на договора за поръчка и договора за изработка

Предметът на договора за изработка се  характеризира с материални действия. Това е резултатът от изготвянето на конкретен проект, услуга или вещ.
За разлика при Договора за поръчката, където се възлага извършване на определени правни действия.Разликата между поръчка и изработка ?
Друга съществена особеност между двата договора е в риска от изпълнението на поръчката, респ. изработката.
В единият случай, рискът при Договора за поръчка е за поръчващият. От него зависи дали е бил преценен правилно начинът и средствата за извършването на поръчката.
При договорът за изработка, възложителят е ангажиран само и единствено с плащането на определената между страните цена.
Задачата на изпълнителят на изработката е да постигне целеният и платеният от Възложителят резултат.
Затова в договорът за изработка, основният риск за изпъление на възложеното е на изпълнителя, за разлика от Договора за поръчка.
Тук изпълнителят носи основният риск за извършване на възложеното по начина и обема до постигането на крайният резултат.

За информация обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.