fbpx

Публикации

Чия е вината за развода ?

Разводът е съдебен процес, който служи за прекратяване на гражданския брак между съпрузите на основания, възникнали след неговото сключване, при което съдът изследва задължително чия е вината за развода

В тази статия ще разгледаме основните характеристики на развода по вина на единия съпруг, който се осъществява по исков ред.

При развод по исков ред, единственото основание е дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

Под „дълбокото“ разбираме липсата на взаимност, уважение и доверие между двамата съпрузи. Най-често се касае за развод по исков ред.

Бракът е само формалност…….

Под „непоправимо“ се има предвид, че конфликтите между двамата съпрузи не могат да бъдат преодолени и възстановени нормалните им отношения. Присъства нефункциониращ брак, който няма основание да бъде запазен.

Когато разводът е поради разстройство на брака (т.е. развод по вина на единия съпруг), се прилага специална съдебна процедура.

В съдебния процес трябва да се докаже обективното състояние на брачната връзка. Изявленията на страните са твърдения, които трябва да бъдат доказвани.

Районният съд следва да се убеди в наличието на дълбоко и непоправимо разстройство на брака.Чия е вината за развода ?

Самите признания на страните не са достатъчни, за да бъде приета молбата за развод.

Съдът трябва да разгледа и обсъди всички обективни и субективни причини за развода и тяхното отражение върху състоянието на брачната връзка между двамата съпрузи.

Причините за разделянето трябва да са сериозни и убедителни.

При развод по исков ред единственото основание е дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Под „дълбоко“ се разбира липса на взаимност, уважение, доверие между двамата съпрузи.

Брачната връзка е само формална. 

Под „непопоравимо“ се има предвид, че противоречията между двамата съпрузи не могат да се преодолеят и да се възстановят нормалните им отношения.

Налице е един нефункциониращ брак, чието запазване е неоправдано.

Когато разводът е поради разстройство на брака, т.е. налице е развод по вина на единия съпруг), реализира се особено исково производство.

Изследване причината и вината за развода 

На доказване в съдебния процес подлежи обективното състояние на брачната връзка.

Изследването на вината за развод по Семейния кодекс е важен процес, който се извършва в съдебните инстанции. Според българското законодателство, разводът може да бъде основан на вина на единия от съпрузите.

Семейният кодекс постановява, че вината за развод може да бъде проявена в следните случаи:

  1. Прекомерно нарушаване на брачните задължения: Това включва небрежност, безразличие или неспазване на задълженията, които са съпътстващи брака. Примери включват липса на грижа за семейството, небрежност в отношенията с децата или отказ да се изпълни семейната роля.
  2. Проява на насилие: Физическото, психическото или сексуално насилие може да бъде основание за развод. Ако единият от съпрузите постоянно причинява вреди или страдания на другия, това може да бъде признато като вина за развод.
  3. Прелюбодеяние: Ако единият от съпрузите има извънбрачни връзки, които нарушават брачната връзка и предизвикват непоправимо разстройство, това може да бъде основание за развод.
  4. Алкохолизъм или наркомания: Ако единият от съпрузите има сериозен проблем с алкохол или наркотици, който води до разрушаване на брака и семейния живот, това може да бъде признато като вина за развод.

Установяване вината за развода

В процеса на изследване на вината за развод, съдът изисква представяне на доказателства и свидетелства, подкрепящи твърденията

Целта е да се усгтанови нарушаване на брачните задължения или други основания за вина.

Районният съд ще прецени представените доказателства и ще вземе решение дали вината е достатъчна за развод.

Важно е да се отбележи, че разводът по вина не е единственият начин за прекратяване на брака.

В България съществува и възможност за безвина развод, при който съпрузите могат да се разделят по взаимно съгласие без да обвиняват един друг в нарушаване на брачните задължения.

Изследването на вината за развод по Семейния кодекс има за цел да установи отговорността на единия съпруг за разстройството на брака и да осигури справедливо решение за раздела на имуществото и регулиране на отношенията между съпрузите след развода.Чия е вината за развода ?

Изявленията на страните са твърдения, подлежащи на доказване.

Съдът трябва да се убеди в наличието на дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Самопризнанията на страните не са достатъчни за уважаване на иска за развод.

Съдът трябва да разгледа и обсъди всички обективни и субективни причини за развода

Тяхното отражение върху състоянието на брачната връзка между двамата съпрузи, довело до разтрогването на брака трябва да сочи сериозни и убедителни причини.

Следва да се вземе под внимание, че дори при това основание за развод, съдът има задължение да предложи на съпрузите възможност за помирение чрез медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Защо да ползвате услугите на адвокат за развода по исков ред?

Разводът по исков ред е сложен както от житейска, така и от юридическа гледна точка.

Това е така не само поради обтегнатите отношения между съпрузите, но и от редицата специфики, с които процедурата се характеризира.

Именно заради това, не само е препоръчително, но бихме казали, че е задължително да се доверите на добър бракоразводен адвокат, на когото ще може да разчитате от началото до края на развода.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или на Email office@lawyer-bulgaria.bg

Какво е развод по исков ред?

Разводът по исков ред е един от двата варианта да се разведете с половинката си, като несъмнено е по-непредпочитаният, тъй като процедурата е по-бавна, по-скъпа и по-тежка. Това е така, защото за разлика от развода по взаимно съгласие, при който съпрузите сами постигат съгласие относно развода и последиците от него, при разводът по исков ред, такова съгласие няма, дори напротив - съпрузите се намират в постоянни конфликти и скандали помежду си; единият от тях може да не иска изобщо да се развежда и т.н.

Кога се допуска развод по исков ред пред съд ?

безспорно, децата най-тежко преживяват тези дела. Затова, препоръчваме съпрузите да прибягват до развод по исков ред в краен случай и да положат всички усилия да прекратят брака си по взаимно съгласие. В голям брой от случаите разводът по взаимно съгласие се оказва невъзможно и затова се прибягва до развод по исков ред.

Как протича разводът по исков ред?

Разводът по исков ред започва с искова молба за развод на единия съпруг срещу другия, поради дълбокото и непоправимо разстройство на брака между тях. В исковата си молба, ищецът може да иска от съда да се произнесе по чия вина бракът е разстроен, а именно – по вина на другия съпруг.

Има ли задължение съдът да търси вина на съпруга/съпругата ?

Не е задължително съдът да се произнесе по вината, освен ако сте заявили, че желаете тя да се търси. Тези дела отнемат много време и натоварват емоционално страните и членовете на семейството, все по-често не се търси вината, с цел по-бързото им приключване.

За какво се произнася Районен съд в молба за развод ?

Районният съд, в хода на делото преценява дали бракът наистина е дълбоко и непоправимо разстроен, както и ще реши всички останали горепосочени въпроси във връзка с прекратяването му и последиците от това

Как се определят т.нар. Привременни мерки

Съдебните дела за развод по исков ред продължават дълго, а и съпрузите обикновено не са в особено добри отношения, което още повече затруднява процеса, всеки от тях може да поиска от съда да определи т.нар. „привременни мерки“, които да се прилагат, докато делото е в процес на разглеждане от съда. Привременните мерки могат да засягат: 1. Грижата за децата, т.е. при кого от родителите ще живеят и кога другият родител ще може да ги вижда; 2. Издръжката на децата и/или тази между съпрузите; 3. Ползването на семейното жилище, както и на придобитото по време на брака имущество. Мерките не са окончателни – те могат да бъдат изменяни и допълвани от съда при промяна на обстоятелствата.

Освобождаване от наказателна отговорност

Ангажирането на наказателната отговорност за дееца е вследствие от извършено от него престъпление, което може да се елиминира чрез освобождаване от наказателна отговорност

За да може тази наказателна отговорност да се реализира е необходимо да започне съответното разследване, откриване на досъдебно производство и съответно повдигне на обвинение на извършителя. Освобождаване от наказателна отговорност

Законодателят е предвидил различни възможности за откриване на наказателна процедура при извършено престъпление. пълнолетно лице може да бъде освободено от наказателна отговорност от съда.

Освобождаване от наказателна отговорностСъществуват много случаи в който ангажирането на  наказателната отговорност на лицата да бъде заменена с по-лека административно-наказателна отговорност.

Това означава, че дори и едно лице извършва престъпление, а му се налага наказание за извършено нарушение. За дееца тази замяна е благоприятна правна възможност особено за извършителите на т.нар. „леки престъпления“. освобождаване от наказателна отговорност

Тази процедура се нарича – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба, като правната основа на тази замяна е очертана в чл. 78а НК.

Този институт намира огромно приложение в практиката на съдилищата. Законодателят го е въвел поради възможността всеки порядъчен и неосъждан човек да извърши престъпление – транспортно произшествие, обида, клевета, лека телесна повреда, хулиганство и др.

Процедура по чл. 78а НК

Съгласно процедурата в закона на дееца, следва да бъде дадена възможност да се поправи при замяна на наказателната с административно – наказателна отговорност по чл. 78а НК, като лицето се третира, като неосъждано, т.е. чисто съдебно минало.

Но за да бъде реализиран този бонус обаче, е необходимо да са изпълнени законовите изисквания на чл. 78а НК, а именно:
извършителят на престъпление да бъде пълнолетен – навършил 18 години;
– за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години, или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо;
– деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел;
– причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени;

Законът предвижда, освобождаване от наказателна отговорност с налагане на парична глоба, като това е допустимо за леки  престъпни деяния и наказателни престъпления, по отношение на неосъждани лица, които лица, възстановили щетите, които са причинили.

Освобождаването по чл. 78а от НК е приложимо само веднъж. Повторно освобождаване се допуска само, ако деецът е бил реалибитиран.

Освобождаването от наказателна отговорност може да стане по два начина:

– По инициатива на прокуратурата, която е установила, че законовите предпоставки за приложение на чл. 78а са налице. Искането на прокурора е до съда. Съдът единствен има правомощието да проложи чл. 78а от НК.

По инициатива на съда в случаите, когато прецени, че предпоставките са налице. В този случай освобождаването става независимо и въпреки волята на прокурора. освобождаване от наказателна отговорностосвобождаване от наказателна отговорност

ЗАМЯНА НАКАЗАНИЕ по чл. 78а НК

Особеното при освобождаването от наказателна отговорност, е че съдът е задължен да приложи чл. 78а и освободи от наказателна отговорност обвиняемия или подсъдимия, ако предпоставките са налице.

Законодателят въвежда и ограничение в приложението на института.

Освобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а НК не може да има ако деецът е бил в пияно състояние.

Пиян шофьор не може да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложена глоба.

В заключение бихме желали да споделим, че в производството за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание не се допуска граждански иск и не участва частен обвинител.

Наказателният съд се произнася с определение, когато прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора и с решение

В случай на приложение на процедурата по чл. 78а НК и налагане на административно наказание..

За повече информация, можете да се обърнете за съвет към нас на тел. + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш конкретен въпрос, ще бъде разгледан и обсъден внимателно с оглед неговата специфика.

 Застрахователно обезщетение

С изменението на законодателството в областта на застрахователното право настъпиха сериозни промени при плащане обезщетение за смърт на пътя.

Застрахователното обезщетение при смърт е сума пари, която се изплаща на пострадалия или наследниците на застрахованото лице при неговата смърт.

В астрахователната полица е предвидено като допълнителна услуга, която може да бъде закупена от застрахователя.

Обезщетението може да бъде изплатено веднага след смъртта на застрахованото лице или след приключване на необходимите процедури.

Застрахователното обезщетение при смърт е важна мярка за финансова сигурност на пострадалия или наследниците на застрахованото лице.

Това се отнася особено в случаите, когато те са зависими от финансова помощ починалия.Застрахователно обезщетение

Застрахователните компании предлагат различни видове застраховки при смърт, като живото застрахователни полици, групови застраховки и други.

Важно е да се има предвид, че условията за получаване на застрахователното обезщетение при смърт се различават в зависимост от застрахователната компания и видът на застраховката.

Затова е важно да се запознаете добре с условията на застраховката, която сте закупили

Целта е да следвате всички процедури за уведомяване на застрахователя при смърт на застрахованото лице.

Съгласно закона наследниците на починалия могат да търсят застрахователно обезщетение при смърт, като заведат иск срещу застрахователя в граждански съд.

Уморени ли сте да се борите със застрахователя си за полагащите ви се застрахователни обезщетения?

Ние разбираме колко неприятно може да бъде, когато застрахователите отказват да платят и се опитват да изключат задълженията си, използвайки общите условия.

Не се притеснявайте, ние сме тук, за да ви помогнем!

Застрахователното обезщетение при смърт може да бъде подадено от пострадалите на застраховката или от наследниците на застрахователя.

За да подадете искане, трябва да се свържете с адвокат който да запита застрахователната компания за изплащане на обезщетение

След като го упълномощите, той ще им представи нужните документи, които потвърждават смъртта на застрахованото лице.

Обикновено важно от тези документи е смъртен акт,  което е доказателство за наследството или документ, който потвърждава пострадалите на застраховката.

След като застрахователната компания получи вашето искане, те ще извършат преценка на документите и ще ви уведомят за резултатите.

В случай, че искането е одобрено, вие или пострадалите на застраховката ще получите обезщетението.

В случай, че искането е отхвърлено, застрахователната компания ще ви уведоми за причините за това решение.

За да бъде процесът по подаване на искане за застрахователно обезщетение при смърт по-лесен, е важно да предоставите всички необходими документи и информация в срок.

Нашият екип от експерти може да Ви насочи как да заведете дело срещу застраховател и да получите обезщетението, което заслужавате.

Кога се изплаща застрахователно обезщетение ?

Доверете ни се, за да ви помогнем да се ориентирате в правните сложности и да се уверите, че ще получите обезщетението, което ви се полага.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за това как можем да ви помогнем в застрахователното ви дело.
Застрахователно обезщетение при смърт

Успоредно към тази претенция следва да се посочи и точни данни за банкова сметка, по която да бъде преведено определеното застрахователно обезщетение.

Завеждане на претенции по „Гражданска отговорност“ се извършва в застрахователното дружество, с което виновният водач е сключил договор.

За да получите това обезщетение, ще трябва да представите някои документи на застрахователната компания.

Преди всичко, ще имате нужда от оригинала на застрахователния полицай, за да докажете, че починалият беше застрахован.

Също така, ще трябва да предоставите документ, който потвърждава смърт на застрахованото лице

То трябва да съдържа изявление, че сте уведомен/а, че имате право да получите плащането по банковата сметка на другото лице.

При завеждане на претенцията застрахователят се да представят доказателства, които установяват основание и размер на претенцията.

ВАЖНО : Застрахователят е длъжен да се произнесе по претенцията Ви в срок до 15 работни дни от представянето на всички доказателства.

Възможно е застрахователят да изиска представянето на допълнителни доказателства.Застрахователно обезщетение

Не се допуска изискване на доказателства, с  които застрахованият не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки.

Застрахователят не може необосновано да забавя и удължава процедурата по уреждане на претенцията.

Омръзна ли ви застрахователите да отказват да изплащат обезщетенията, на които имате право?

Не им позволявайте повече да се измъкват!

Нашият експертен екип знае точно как да осъди застрахователя и да го накара да плати. Виждали сме всичко и познаваме триковете, които застрахователите използват, за да избегнат задълженията си.

Но също така знаем как да се борим и да спечелим.

Независимо дали става въпрос за небрежност, недобросъвестност или нарушаване на договор, ние ще ви помогнем да потърсите справедливост в окръжния съд.

Не е нужно да страдате в мълчание. Свържете се с нас днес и ни позволете да ви помогнем да получите обезщетението, което заслужавате.

За допълнителна информация, моля не се колебайте да ни потърсите за съвет или поставете директно вашият въпрос на office@lawyer-bulgaria.bg или на телефон + 359 897 90 43 91.

Всяко ваше запитване ще бъде отговорено максимално бързо и детайлно с оглед спецификата на вашият казус.

Какво представлява застрахователното обезщетение ?

Обезщетението при ПТП е сума, изплащана при претърпени болки и страдания, при имуществени вреди, разходи за лечение, лекарства рехабилитация. Право на такова обезщетение има лице, претърпяло вреди, в следствие на ПТП, с изключение на виновния водач.

От кого се изплаща застрахователното обезщетение ?

Обезщетението на пострадали в следствие на ПТП се изплаща от застрахователната компания на виновния водач. Това обезщетение се изплаща по застраховка „Гражданска отговорност“, когато има застрахователен договор или от „Гаранционен фонд“ , когато виновният водач няма застраховка „Гражданска отговорност“.

От кого се изплаща обезщетение на чужда Гражданска отговорност ?

При възникнало ПТП, причинено от чуждестранно лице, със сключена застраховка „Гражданска отговорност“ при чуждестранен застраховател; в случай на ПТП настъпило на територията на друга държава с пострадал български гражданин, обезщетение се изплаща от Национално бюро автомобилни застрахователи.

Кога се образува наказателно производство ?

Когато има причинена телесна повреда или смърт, се образува досъдебно производство. Пострадалите имат право да бъдат уведомени за правата си, да получат защита и сигурност, както за себе си, така и за своите близки, да бъдат информирани за хода на наказателното производство.