fbpx

Публикации

Разваляне на Нотариален договор

Нуждаете се от професионална консултация по бъдеща сделка за покупко – продажба на недвижим имот?

Имате проблем с имотна измама или желаете да се консултирате как да избегнете такава?

Моля, обадете ни се или ни пишете и добър адвокат от адвокатска кантора ще се свърже с вас при първа възможност.

Тъй като сделките по покупко-продажба на недвижими имоти имат вещно-прехвърлителен ефект.

Валидното сключване предполага прехвърлянето правото на собственост да се извърши при  спазване  изискването на чл. 18 ЗЗД

Сделката да бъде сключена под формата на нотариален актРазваляне на Нотариален договор

Договор за имот е действителен  и законен когато е сключен в предвидената от закона писмена форма, на база на които е издаден нотариален акт и има съгласие за сключване на покупко-продажба между страните.

Сделка за покупко-продажба на имот може да се счете за недействителна и да бъде отменена от съда при следните условия:

ДОПУСНАТА ГРЕШКА

  • грешка – когато страна по договора не е знаела обстоятелства, които биха я спрели да сключи договора или е имала погрешни представи за обстоятелства касаещи покупко-продажбата.
  • Грешка в предмет на Нотариалния договор –  основание за искане за унищожаването му.
  • Грешка в лицето – основание за унищожаване и недействителност на договора.
  • Грешка в изчислението –  не съставлява основание за унищожаване на договор за покупко-продажба, подлежи на поправка.

Страната, която иска унищожението, е длъжна да обезщети другата страна за вредите, които й са причинени от сключването на унищожения договор, освен ако докаже, че няма вина за изпадането си в грешка или че другата страна е знаела за грешката.

Констатирана Измама

Ако една страна умишлено въведе в заблуда другата страна и бъде сключен договор, измамената страна може да иска разваляне на договора.

Всичко това, предстой да бъде доказано пред компетентния съд.

ЗАПЛАШВАНЕ 

Когато една страна принуди друга страна да сключи договор за покупко-продажба на имот чрез заплахи и възбуждане на страх.

НЕДЕЕСПОСОБНО ЛИЦЕ

Унищожаем е и договор за имот, сключен от недееспособно лице, което при сключването му не е разбирало какво прави, нито пък е било способно да ръководи адекватно действията си.

Във  всеки нотариален акт, следва да сочи, че се сключва не е сключен поради крайна нужда и при явно неизгодни условия за страните.

В случай, че страни по сделка сключат такъв договор, съдът следва да го обезсили изцяло.Разваляне на Нотариален договор

Унищожение не се допуска, ако другата страна предложи да отстрани ощетяването.

Разваляне на Нотариален договор по съдебен ред

Обичайна практика при недобросъвестни страни по сделката е използването на фалшиво пълномощно.

При сключване на предварителен договор за продажба  или покупка на недвижим имот се ползва пълномощно

При подписване на предварителен договор за покупко – продажба на имоти е предвидена облекчена форма  на валидност и за да бъде същият действителен е достатъчна обикновена писмена форма чл. 19, ал. 1 от ЗЗД.

Предварителният договор не прехвърля право на собственост

Предварителният договор уговаря параметрите на сделката.

Окончателното и сключване е под формата на нотариален акт и тук най-често се случват имотните измами, защото при представяне на пълномощно нотариусът няма възможност за избор и е длъжен да сключи и валидира сделката

Често пъти това се случва, дори и да има съмнения относно автентичността на представеното пълномощно.

Сключването на предварителен договор трябва да бъде консултирано с адвокат за да се избегне рисковете при прехвърлянето на имота.

За допълнителна информация, моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg