fbpx

Публикации

 Неравноправна клауза при потребителски кредит

Често пъти се стига до спорове и съмнения за неравноправна клауза при потребителски кредит.

Всички правоотношенията по повод потребителски кредити се регулират от закона и по-конкретно от Закона за потребителския кредит

Всички условия и срокове по Договора следва да са изписани по ясен и разбираем начин, като всички елементи на договора за кредит.

Договорът за потребителски кредит трябва да бъде „в писмена форма на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин.

Всички елементи на договора се представят с еднакъв по вид, формат в два екземпляра – по един за всяка от страните

В договора за потребителски кредит трябва да са фиксирани условията за издължаването му, периодичност и дати на плащанията, ред за погасяване на вноски при неизплатени суми, право на предсрочно погасяване, нотариални такси, обезпечения и др.

В много случай са налице примери за неравноправни клаузи при потребителските кредити. Най=често това са следните примери:

Едностранна промяна на договорения лихвен процент Неравноправна клауза при потребителски кредит

Уговорка в договор за потребителски кредит, предвиждаща възможност на банката за едностранна промяна на договорния лихвен процент

При установяване на нарушение и наличие на неравноправна клауза, ще се запази предварително и изрично уговорения в договора лихвен процент

Това най-често се случва, при неравностойни клаузи в Договора, позволяващи на търговеца едностранно да изменя лихвения процент

В случай, че е предявена съдебна претенция, съдът следва да отхвърли разликата между претендираната лихва и действително уговорената такава.

Начисляване на недължими такси и комисионни, свързани с усвояване и управление на кредита

Без да е изрично предвидено в договора за потребителски кредит, кредиторът (банката) не може да изисква заплащане на такси и комисионни

Става дума за действия, свързани с усвояване и управление на кредита.

Събирането на такива такси, видът, размерът и основанието, за което се събират те, трябва да бъдат ясно и точно определени в договора ви за потребителски кредит.

 Неравноправна клауза при потребителски кредитЗатова следва да Ви обърнем внимание, че едностранна промяна от страна на банката на тези клаузи в договора също по правило е недопустима.

Изключение от тази норма е възможна единствено при едновременно наличие следните две условия:

  1. В  договора за кредит изрично е предвидена възможност за увеличаване и за намаляване на общия разход по кредита;
  2. обстоятелствата, приложими към промяната на разхода по кредита, са описани в договора, обективно са обосновани, не зависят от кредитор;

3. Всяка уговорка, която противоречи на посочените условия или ги заобикаля, е нищожна и не поражда правни последици.

4. Забраненото от закона не може да бъде уреждано и предвидено в договора дори и чрез клаузи, които косвено уреждат тази материя.

Предоговарянето на условията на кредита не ,,поправя“ нищожността и не задължава длъжника за новият размер.

В съдебната практика, която в тази област е доста богата, често се срещат дела на потребители, заведени срещу търговеца (банката) за връщане на недължимо получени суми.

Става дума за суми, които са били надвнесени от потребителя именно заради едностранно и противоправно увеличение на първоначално уговорения лихвен процент или първоначално уговорените разноски.

Пътят за защита от неравноправни клаузи и вредните последици от тях е по съдебен ред пред компетентния граждански съд. За защита на правата ви по този ред следва да потърсите помощ от специалист – адвокат.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg