fbpx

Публикации

Кой може да се защити по ЗЗДН ?

В съвременната съдебна  практика по дела, все по-често се задава въпроса кой може да се защити по ЗЗДН.

Става дума за Закон за домашното насилие, прилагано често в настоящото съвремие в почти всяко семейство. Съгласно ЗЗДН всяко пострадало от домашно насили лице, може да търси защита срещу посочените в чл.3 от закона лица.Кой може да се защити по ЗЗДН ?

Едно от големите достойнства на ЗЗДН е, че същият предвижда отклонение от общото правило, че никой не може да предявява чужди права пред съд.

Съгласно чл.8 от ЗЗДН домашно насилие е упражнен физически или психическо акт спрямо пострадалото лице в кръга на семейството.

Правна защита за пострадалото лице може да потърсят

А/брат, сестра,

Б/лице в родствена връзка по права линия;

В/настойник или попечител, както и

Г/Директор на дирекция “Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно.

По смисъла на чл.2 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), домашното насилие, е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

ЗЗДН посочва и лицата, срещу които може да се търси защита за извършено от тях посегателство (акт) представляващ домашно насилие, а именно:

 • съпруг или бивш съпруг;
 • лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
 • лице, от което има дете;
 • възходящ;
 • низходящ;
 • лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
 • лице, с което се намира или е било в родство по сватовство* до трета степен включително;
 • настойник, попечител или приемен родител;
 • възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
 • лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Определяне на кръг налицата по ЗЗДНКой може да се защити по ЗЗДН ?

Непълнолетни лица могат да подадат писмена молба за защита от домашно насилие

За целта не е необходимо съгласието на техните законни представители.

Анализа на текста на закона налага и изводът, че закона цели да даде защита срещу всяко едно агресивно поведение, което е насочено към накърняване на лично и/или имуществено благо на пострадалото от домашно насилие лице.

Важно: Психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Срок за защита от домашно насилие

В случай, че сте пострадало от домашно насилие лице следва да знаете, че съгласно чл.10 от ЗЗДН, Молбата за защита от домашно насилие се подава в срок до 1 (един) месец от извършване на акта на домашно насилие.

Важно е да знаете, че срокът по чл. 10, ал. 1 от ЗЗДН е преклузивен

Молбата по ЗЗДН е допустима, и като такава подлежи на разглеждане само ако акта на насилие е извършен най-късно един месец преди датата на подаването на молбата до съответния Районен съд.

В общия случай жертвите на домашно насилие се притесняват, че начина по-който са ударени не оставя следи по тялото им, което в общия случай не е вярно.

Всеки опитен съдебен лекар може да установи кръвонасядания, ожулвания и охлузвания, подуване и други наранявания, които се дължат на акта на домашно насилие и посегателството на насилника върху телесната неприкосновеност на жертвата на домашно насилие.

За допълнителни въпроси, моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или  Email office@lawyer-bulgaria.bg 

Какво е домашно насилие ?

домашното насилие, е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Кой може да търси защита по ЗЗДН?

Съгласно ЗЗДН всяко пострадало от домашно насили лице, може да търси защита срещу посочените в чл.3 от закона лица. Едно от големите достойнства на ЗЗДН е, че същият предвижда отклонение от общото правило, че никой не може да предявява чужди права пред съд. В чл.8 от ЗЗДН изрично е предвидено, че за упражнен акт на домашно насилие спрямо пострадалото лице, защита за пострадалото лице може да потърсят и неговите брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице; настойника или попечителя на пострадалото лице и директора на дирекция “Социално подпомагане“,

Какъв е срокът за защита от домашно насилие ?

В случай, че сте пострадало от домашно насилие лице следва да знаете, че съгласно чл.10 от ЗЗДН, Молбата за защита от домашно насилие се подава в срок до 1 (един) месец от извършване на акта на домашно насилие. Важно е да знаете, че срокът по чл. 10, ал. 1 от ЗЗДН е преклузивен

Кой съд е компетентен да разгледа молбата за защита от домашно насилие?

Пострадалото от домашно насилие лице може да сезира Районният съд по постоянният или настоящият си адрес на местоживеене. При сезирането на съда с молба за защита от домашно насилие държавна такса не се внася, а разноските по делото се определят с акта по същество.

Какви мерки за защита, може да наложи съда?

задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда (от 3 до 18 месеца); забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда (от 3 до 18 месеца); временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда (от 3 до 18 месеца), ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Какво друго следва да зная ?

Пострадалите от домашно насилие не бива да се срамуват от факта, че са станали жертва на насилие. Не трябва да криете факта, че спрямо вас е извършен акт на домашно насилие, потърсете помощ от роднина, близък приятел или човек на когото може да разчитате. Не се срамувайте да посетите адвокат и да споделите посегателството спрямо Вас. От съществено значение е при акт на физическо насилие да посетите съдебен лекар,

Мерки за домашно насилие ?

Домашното насилие е умишлено деяние, като е възможен и евентуален умисъл. В тези ситуации възникват въпросите относно предвидените в закона мерки за домашно насилие ?

Понятието „домашно насилие“ е общо, неопределено, но определяемо и се дефинира за всеки отделен случай и за всеки отделен случай правната норма е предвидила еднаква по форма, обем и сила  защита на пострадалото лице.

Всеки отделен правопораждащ факт, който може да бъде квалифициран като акт на домашно насилие по чл. 2 ЗЗДН, осъществен от и спрямо лица, попадащи в субективните предели на защита на чл. 3 ЗЗДН

В този случай, независимо дали страните по правоотношението са едни и същи, представлява самостоятелно правно основание за подаване на молба по чл. 8 ЗЗДН, чиято правна квалификация винаги ще е чл. 4 ал. 1 от ЗЗДН.

В никакъв случай не може да се приеме, че споровете са  идентични, тъй като именно правопораждащият факт подлежи на доказване

Задачата на всеки добър адвокат е да подложи на изследване и преценка този акт, който в отделни производства може да доведе до различен краен резултат, тъй като съдът не дължи еднакво произнасяне.

Съгласно законодателството, по-специално ЗЗДН, насилие има е всеки акт на:

 • физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие;
 • принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие

Защита срещу домашно насилие

В случай, че е налице извършено престъпление би възникнала наказателна отговорност за извършителя

Общото в изброените мерки е, че те не са създадени за санкциониране на извършителя, за за преустановяване или предотвратяване на домашното насилие.

Мерките са със защитен и превантивен характер.

Те са насочени към обезпечаване от страна на държавата на сигурността и спокойствието, недосегаемостта на пострадалото лице от извършителя.

Какви са мерките за защита от домашно насилие ?

Компетентен орган да наложи мярка за защита от домашното насилие е районният съд.

В случая се има в предвид Районен съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице

Повечето мерки са нужни за да бъде предотвратено или спряно домашното насилие, съгласно чл. 5, ал. 1 ЗЗДН.

Голяма част от тях са приложими директно и по своята правна същност представляват юридическа отговорност за извършителя

Част от тези мерки са детайлно изброени в закона, като това най-често са

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 1. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 2. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 3. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Кръг на лица, срещу които се упражнява защита ?

В кръга на тези лица попадат:

 • съпруг или бивш съпруг;
 • настойник, попечител или приемен родител; възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; или лице с което
 • пострадалия се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство;
 • има дете; възходящ или низходящ;
 • се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
 • родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство;
 • се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително.

При определянето на отговорност не се взима в предвид формата и степента на вината на извършителя.Мерки за домашно насилие ?

Характеристика на домашно насилие

Домашното насилие е съставомерен акт, подобен на престъплението и неговата противоправност е изрично и изчерпателно очертана в закона. То може да бъде:

– физическо насилие – да е насочено към причиняване на смърт, телесна повреда, увреждане на здравето;

– сексуално насилие – изнасилване, блудство;

– психическо насилие – причиняване на депресия и друго психическо заболяване, насаждане на страх, омраза, отчуждение от социалната среда;

– емоционално насилие – предизвикване на отрицателни емоции;

–  икономическо насилие – отказ да се предоставят финансови средства, които се следват и от които се нуждае насилваното лице, използване на икономическа принуда, за да се държи в подчинение едно лице и да се принуждава да извършва нещо, неправомерно изразходване на активите на имуществото му;

– опит за физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие;

– принудително ограничаване на личния живот – забрана да се среща с определени хора, да учи, да спортува, да посещава културни мероприятия;

– принудително ограничаване на личната свобода – заключване, заплаха да излиза навън;

– принудително ограничаване на другите лични права на засегнатото лице – например, да се облича по определен начин, да слуша или чете определени произведения, да общува с определени хора;

– някои от изброените действия, извършвани върху други хора в присъствие на дете.

Видове мерки срещу домашното насилие:

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Мерките по чл. 5, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ЗЗДН се налагат за срок от три до 18 месеца. Мярката по т. 4 по-горе не се налага при висящ съдебен спор между родителите по упражняване на родителските права, по определяне местоживеенето на детето или режима на личните отношения.

Съдът се произнася с решение в открито заседание.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Какво представлява домашното насилие ?

Съгласно българското законодателство и по-специално Закона за домашно насилие, домашното насилие има е всеки акт на А/ физическо, сексуално, психическо, емоционално, икономическо насилие, както и опитът за такова насилие; Б/принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Срещу кого може да се води дело за домашно насилие ?

Действията по ЗЗДН следва да са извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. В кръга на тези лица попадат: 1. съпруг или бивш съпруг; 2. настойник, попечител или приемен родител; 3. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; 4. лице с което пострадалия се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство; има дете; възходящ или низходящ 5. Лица в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство; се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително.

Кой съд е компетентен по ЗЗДН ?

Компетентен да разгледа подобни спорове е районният съд по постоянен или настоящ адрес на пострадалото лице. Молбата се подава най-късно в срок до един месец от акта на домашно насилие. Когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

Какво се случва при издадена Заповед за домашно насилие ?

Съдът се произнася с решение в открито заседание. При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита. А решението може да се обжалва пред окръжния съд в 7-дневен срок от връчването му. Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата.

Защита срещу домашно насилие

Домашното насилие има легална дефиниция в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от закона. Затова повечето от тях имат нужда правна защита срещу домашно насилие.

Законът за защита срещу домашното насилие осъществява концепцията за бърза защита на пострадалите от домашно насилие, като се предвижда всяко лице, пострадало от домашно насилие, ако е навършило 14 години, или някое от изрично изброените в чл. 8, т. 2-4 лица, да може да се обърне към съда за защита.

Самото домашно насилие представлява акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие.

Като домашно насилие следва да бъде обхванат и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Тези действия следва да са извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка

Към тази семейна връзка законът числи и лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство.Защита срещу домашно насилие

Всички тези лицата са част от семейно – родствения кръг на пострадалото лице. 

За да изясним темата следва да отговорим на няколко конкретни въпроса за домашното насилие.

Страни в производството са молителят и лицето, за което се твърди, че е извършило домашно насилие.

Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на
пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок от 24 часа от получаването на молбата.

Какво представлява домашно насилие ?

Концепцията, че домашното насилие е деяние, което не е деликт, престъпление или административно нарушение.

Мерките, предприети срещу извършителя на домашно насилие, могат да се кумулират с наказания за престъпление, ако то е такова

Мерки за домашно насилие се кумулират и със задължение за обезщетение, ако са причинени вреди или с глоба

Възможно е деянието да съставлява единствено и само домашно насилие.

От гледна точна на морала и правото поведение, то следва да се санкционира като деяние между лица, в близки родствена или др. връзка (съпружеска).

Домашното насилие е съставомерен акт, основан на противоправност, която може да се очертае със следните характеристики : 

– Домашното насилие е физическо насилие – да е насочено към причиняване на смърт, телесна повреда, увреждане на здравето;

– Домашното насилие е сексуално насилие – изнасилване, блудство;

– Домашното насилие е психическо насилие – причиняване на депресия и друго психическо заболяване, насаждане на страх, омраза, отчуждение от социалната среда;

–Домашното насилие е емоционално насилие – предизвикване на отрицателни емоции;

– Домашното насилие е икономическо насилие – отказ да се предоставят финансови средства, които се следват и от които се нуждае насилваното лице;

– Домашното насилие е опит за физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие;

–Домашното насилие е принудително ограничаване на личния живот – забрана да се среща с конкретни хора, да учи, да спортува, да посещава масови и художествени мероприятия;

–Домашното насилие е принудително ограничаване на личната свобода – заключване, заплаха да излиза навън;

–Домашното насилие е принудително ограничаване на другите лични права на засегнатото лице – да се облича по конкретен начин, да слуша или чете произведения, да общува с конкретни хора;

– някои от изброените действия, извършвани върху други хора в присъствие на дете.Защита срещу домашно насилие

Производството по чл. 12 ЗЗДН е спорно, провежда се открито съдебно заседание, страните представят допустими по ГПК доказателства.

Тук доказателства могат да се събират и служебно от съда, заповед за защита може да се даде и само при наличие на декларация от молителя за извършено насилие по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН.

Съдът постановява решение относно Заповедта за защита

При определяне на защитната мярка по чл. 5, ал. 1 ЗЗДН, съдът не е обвързан от искането в молбата, а се ръководи от целта да даде пълна, адекватна и ефективна защита на пострадалото лице.

Целта на защитата по ЗЗДН е да се преустанови осъществено срещу молителя посегателство.

Целта на производството е превантивното и възпиращо действие на наложената спрямо извършителя като защитна мярка.

Актът на домашно насилие, разглеждан в производството по ЗЗДН, може да съдържа и обективните и субективните признаци на конкретен престъпен съста

Обичайно това са прояви се свързват с престъпления срещу личността. Законът в чл. 1, ал. 2 ЗЗДН предвижда възможността пострадалото лице да избере по какъв ред да защити правата си.

Сезирането на съда, административно-наказващия орган или прокуратурата за осъществяване на защита по друг, предвиден в закона ред, не препятства възможността на пострадалото лице да търси необходимата, адекватна и навременна мярка за защита по ЗЗДН.

Всеки акт на домашно насилие, при подадена молба за защита от съда, следва да бъде санкциониран като се наложи поне една от мерките по чл. 5, ал. 1 ЗЗДН. При избора на мярката, която да бъде наложена, съдът не взема предвид формата и степента на вината на извършителя.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Какво е домашно насилие?

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Как пострадалото лице може да се защити ?

В случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита. Това става по реда на Закона за защита от домашното насилие.

Кой може да потърси защита от домашно насилие?

Срещу кого може да се потърси защита от домашно насилие?

Защита от домашно насилие от съда може да се потърси само срещу: Съпруг или бивш съпруг; Определен кръг роднини: възходящ на пострадалия (напр. майка, баща, баба, дядо); низходящ на пострадалия (напр. дете, внук); лице, с което пострадалият се намира в родство лице, с което пострадалият се намира или е бил в родство по сватовство до трета степен включително

Дело за защита от домашно насилие

Често пъти при конфликт в семейството се стига до дело за защита от домашно насилие ?

Важно е да изясним конкретно терминологията на дело за защита от домашно насилие. 

Легалното определение на понятието „домашно насилие“ е дадено в чл. 2, ал. 1 от ЗЗДН, съгласно който „домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЗДН, за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.
Производството по ЗЗДН е спорно и съдът се произнася с решение за налагане или отказ да бъдат наложени мерки на защита, с които се цели за се даде ефективна защита на пострадалите лица. Разяснено е в ТР № 6/2013г- на ОСГТК- т. 22, че налаганите по ЗЗДН мерки не са административни наказания и са предназначени да охранят пострадалото лице, а не да санкционират извършителя.

КАКВО Е ДОМАШНО НАСИЛИЕ ?Дело за домашно насилие ?

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие,

Домашно насилие е опит за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, лична свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка

Най-често това са лица в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие

С това лице извършителят на насилието се намира в родствена или семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие.

Към него спада и опит за принудителното ограничаване на личен живот, свобода и права, спрямо лица, в родствена или семейна връзка.

Домашното насилие е деяние, което не е задължително да е деликт, престъпление или административно нарушение.

Мерки за домашно насилие

Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата:

 • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице
 • временно определяне местоживеенето на дете при родителя, който не е извършил насилието, ако това не противоречи на интереса на дете;
 • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 • насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Изброените мерки се налагат за определен срок, чрез подаване на молба до съда при дело за защита от домашно насилие.

Мерките, предприети след приключило дело за защита от домашно насилие  се кумулират с наказания за престъпление, ако то е такова

Възможно е да възникне и задължение за обезщетение, ако са причинени вреди или с глоба.

При нарушена административна забрана или норма, възниква административно – наказателната отговорност.

В кръга на тези лица спадат и живеещите във фактическо съпружеско съжителство. Дело за домашно насилие ?

Лицата са изрично и изчерпателно изброени в закона и са част от семейно – родствения кръг.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Подсъдност при домашно насилие 

Компетентен орган да наложи мярка за защита от домашното насилие е Районен съд по адрес на пострадалото лице.

Кръг на лица по дело за домашно насилие Дело за домашно насилие ?

Защита по реда на Закона за защита от домашното насилие може да търси всяко лице пострадало от домашно насилие, извършено от:

 1. съпруг или бивш съпруг;
 2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
 3. лице, от което има дете;
 4. възходящ;
 5. низходящ;
 6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
 7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
 8. настойник, попечител или приемен родител;
 9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
 10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство (чл. 3 ЗЗДН).

Защита от домашно насилие ?

Производството по издаване на заповед за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие започва по молба на:

 1. пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение;
 2. директора на дирекция „Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания;
 3. брат, сестра, или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;
 4. настойника или попечителя на пострадалото лице.

Защитата срещу домашното насилие се осъществява чрез:

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилище, месторабота и места за социални контакти и отдих;
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилие;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Мерките по чл. 5, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ЗЗДН се налагат за срок от три до 18 месеца.

При домашното насилие обаче пострадалото от насилието лице има право да се обърне за защита към Районен съд.

МОЛБАТА за образуване на производство за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие.

Съдът се произнася с решение в открито заседание.Дело за защита от домашно насилие

Домашното насилие като юридически факт поражда право на пострадалия:

 1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител, който не е извършил насилие;
 5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита, с която налага една или повече мерки за защита.

Заповедта трябва да съдържа предупреждението за последиците от неизпълнението й по чл. 21, ал. 3 ЗЗДН.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас на телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият ден !

Какво е домашно насилие ?

Домашно насилие представляват действия на член на семейство, настоящ или бивш партньор се опитва да упражнява насилие или оказва психически тормоз.

От кого се извършва домашното насилие ?

Домашното насилие се извършва от и спрямо лица, които се намират в родствена връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Може да се отнася за насилие на един от съпрузите спрямо другия, когато се намират в брачна връзка, родител върху дете, но също и на партньор върху партньор, когато лицата нямат сключен брак. Домашно насилие може да се наблюдава и при лица, които споделят общ дом, например между съквартиранти.

Какви разновидности на домашното насилие съществуват ?

Домашното насилие има различни форми на проява. Може да се изразява във физическо насилие, сексуално малтретиране, психическо малтретиране, заплашване, сплашване, икономическо лишаване, в това число и заплахи за насилие. Много често жертвите на домашно насилие отказват да приемат и да признаят за извършените действия.

Какви мерки за превенция от домашно насилие съществуват ?

Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата, като мерките, които може да наложи съдът са: задължаване на извършител да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършител от съвместно обитаваното жилище за срок и др..

Срок за защита от домашно насилие ?

Изготвянето на молбата чрез адвокат до Районен съд, следва да се подаде до един месец от акта на домашно насилие. След този срок ще бъде отхвърлена, ако ответната страна направи възражение.

Кой би свидетелствал за това ?

За да получи каквато и да е защита от съда при подаване на молба за налагане на мярка, лицето трябва да докаже, че е жертва на домашно насилие и върху него е осъществено действително такова. Човек може да се обърне към лекар, който писмено да удостовери наличието на увреждане или следи от насилие.

Заповед за незабавна защита ?

В съвременното динамично ежедневие, често пъти се стига до ситуации в които права на пострадало лице е нужно да се издава Заповед за незабавна защита ?

Множеството случаи на домашно насилие и упражняване на психически и физически тормоз е сигнал, че ситуацията е извън рамките на нормалното общуване.

Често пъти самите пострадали стояти търпят тормоза с години, надявайки се, че нещата ще се оправят.

Истината е, че единствено правната защита срещу домашно насилие би дала респектираща възможност да се уредят нещата веднъж за винаги.

Кантората предлага правна помощ и консултации в случай на домашно насилие.Как се издава Заповед за незабавна защита ?

За съжалвение малко са хората, които признават за проблема и успяват да преодолеят срама и страха и да потърсят помощ.

С издадената Заповед за незабавна защита, Районният съд налага мерки за незабавна защита.

Правната уредба на домашното насилие се съдържа в Закона за защита от домашното насилие

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Тези мерки на съдилищата включват

 • участие в специализирани програми,
 • временно настаняване на децата при другият родител, който не е извършил насилието,
 • глоба за извършителя в размер от 200 до 1000 лв.

В случай на нужда може да се издаде т. нар. „ограничителна заповед“ за забрана за доближаване на пострадалата, отново за срок до 18 месеца

Това е достатъчно дълъг срок и дава сравнително добра правна защита на пострадалите.

Какво представлява домашното насилие ?Как се издава Заповед за незабавна защита ?

Домашното насилие е съставомерен акт, подобен на престъплението и неговата противоправност  изрично очертана в закона:

– физическо насилие – да е насочено към причиняване на смърт, телесна повреда, увреждане на здравето;

– сексуално насилие – изнасилване, блудство;

– психическо насилие – причиняване на депресия и друго психическо заболяване, насаждане на страх, омраза, отчуждение от социалната среда;

– емоционално насилие – предизвикване на отрицателни емоции;

–  икономическо насилие – отказ да се предоставят финансови средства, които се следват и от които се нуждае насилваното лице, икономическа принуда.

– опит за физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие;

– принудително ограничаване на личния живот – забрана да се среща с определени хора, да учи, да спортува, да посещава културни мероприятия;

– принудително ограничаване на личната свобода – заключване, заплаха да излиза навън;

– принудително ограничаване на другите лични права на засегнатото лице;

– някои от изброените действия, извършвани върху други хора в присъствие на дете.

Заповед за незабавна защита на пострадал от домашно насилие

Законът защита от домашното насилие, определя  акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за насилие.

Като домашно насилие са квалифицирани и опитите за съответното принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Тези действия следва да бъдат извършени спрямо лица, в родствена връзка, в семейна връзка или фактическо съжителство.

Според текста за психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко насилие, извършено в негово присъствие.

Към този списък ще можем да причисли опит за насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Като акт на домашно насилие се счита и извършени спрямо лица, в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или фактическо съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Домашно насилие е не само физическото посегателство върху личността на пострадалото лице (пълнолетно лице или дете), но и психическият тормоз върху едно лице.

За актове на домашно насилие е приравен и икономическият натиск, основан на финансово по-силната страна на едно лице над друго.

Всички тези разновидности на домашното насилие имат множество форми и особености, поради което те трябва да се преценяват съобразно спецификите на всяка една ситуация.

Важно:  Действията по ЗЗДН следва да се реализират в едномесечен срок от извършване на насилието !!

Кога се издава Заповед за незабавна защита ?

Практиката налага няколко важни особености, който е добре да се знаят, в случай на някакъв акт на насилие – физическо, сексуално или др.

Случаите на издаване на т.нар. ограничителна заповед има сила тогава, когато става дума за всяка една форма на тормоз.

Срокът за действие по ЗЗДН  е до 1 (един) месец след датата на извършеното насилие.

Домашно насилие е възможно да съществува и при ситуацията, в която две лица живеят в хипотезата на фактическо съпружеско съжителство.

В този случай е достатъчно да се установи, че двете лица живеят в едно домакинство.Как се издава Заповед за незабавна защита ?

Кръг на лицата си търсещи защита от домашно насилие

Лица, които могат да бъдат извършители на домашно насилие според Законът за защита от домашното насилие са:

 • съпруг или бивш съпруг;
 • лице, с което пострадалият се намира или се е намирал във фактическо съпружеско съжителство;
 • лице, от което пострадалият има дете;
 • възходящ – баща, майка, баба, дядо на пострадалия;
 • низходящ – син, дъщеря, внук на пострадалия;
 • лице, с което пострадалият се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
 • лице, с което пострадалият се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
 • настойник, попечител или приемен родител;
 • възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
 • лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Подготвяйки искова молба по ЗЗДН, винаги указваме на пострадалите клиенти, че тя може да бъде подадена от адвокат, защото в конкретният случай се касае за т.нар. „бързо производство“ при защита домашно насилие

МЕРКИ за незабавна защита:

  • Задължаване на извършителя да се въздържа от домашно насилие;
  • Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срок, определен от съда;
  • Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти на пострадалото лице при условия и за срок, определени от съда;
  • Временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
  • Задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
  • Насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване;
  • Във всички случаи се налага глоба от 200 до 1000 лв.

Пострадалото лице от акт на домашно насилие може да иска от съда незабавно, в рамките на 24 часа от сезирането на съда с молба.

Целта на заповед за незабавна защита е да предостави бърза и ефективна защита на пострадалото лице.

Заповедта за незабавна защита се връчва на страните и се изпраща служебно до районното управление на МВР.

ВАЖНО: За неизпълнение на съдебното решение, с което се налагат мерки за защита от домашно насилие се носи наказателна отговорност като предвиденото в ефективно наказание -лишаване от свобода до 3год., и финансова глоба до 5 000 лева.

За повече информация ни потърсете на указаните телефони 0897 90 43 91 или изпратете Вашето запитване на office@lawyer-bulgaria.bg