fbpx

Публикации

Напускане дружеството от съдружник

В случай, че съдружник във фирма реши да напусне,  той може да отправите писмено предизвестие за напускането на дружеството.

Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

Няма пречка в дружествения договор да се уговори и друг срок.Напускане дружеството от съдружник

Предизвестието трябва да е отправено до дружеството. То трябва ясно и недвусмислено да съдържа изразена волята на съдружника да напусне дружеството и прекрати участието си.

Предизвестие за напускане следва да бъде получено от дружеството.

Упражняване на самостоятелното право на съдружника по чл. 125 ал.2 ТЗ  се изразява в едностранно и конкретно изявление на съдружника до дружеството за напускане .

Подготовката на изявление и предизвестието по чл. 125 ал. 2 ТЗ от съдружник, създава практически въпроси, които са били плод на дискусии в теорията и съдебната практика, но въпреки това най-важният въпрос е какво е действието на упражненото право на напускане на съдружника.

С изтичане на тримесечен срок от датата на получаване на уведомлението от страна на дружеството, Вашето участие в същото като съдружник се прекратява.напускане дружеството от съдружник

Писменото предизвестие за прекратяване трябва да стигне до знанието на другите съдружници.

Веднъж получено изявлението за напускане дружеството от съдружник е неоттегляемо.

напускане дружеството от съдружник

Това може да стане с писмо с обратна разписка или чрез нотариална покана или по всеки друг начин, който да удостоверява по безспорен начин, че Вашето писмено уведомление, изпратено чрез Покана е достигнало до знанието на съдружниците.

С оглед доказването на обстоятелството, че уведомлението е стигнало до знанието на другите съдружници, най-удобно е, същото да бъде обективирано в нотариална покана.