fbpx

Публикации

Промяна на фамилното име

След промяната в Закона за личните документи и Закона за гражданската регистрация се даде възможност за промяна на имената. Често хората питат дали е възможна промяна на фамилното име.

Налице е правна възможност, когато са налице съответните основания да се търси по съдебен ред промяна на лично, бащино и фамилно име.Промяна на фамилното име

съдебната практика неизменно приема, че правото на име е субективно, лично и неотчуждимо, свързано с определено физическо лице – гражданскоправен субект и е защитено от закона.

Законът урежда начина на избор на име за българските граждани при точно определени от закона основания

В този смисъл промяна се допуска само при специално предвиден в Закона за гражданската регистрация ред.

Как се променя фамилно име ?

Съгласно текста на Закона за гражданската регистрация (ЗГР) фамилното име, имената може да бъдат променени.

Това се налага, когато е обществено неудобно, осмиващо, опозоряващо или други важни обстоятелства сочат към тази промяна на фамилното име.

В този случай възможностите, които предлага закона обхващат всички възможни случаи за промяна. Законът детайлно изброява и посочва възможностите за промяна на фамилното име.

В голям брой от случаите съпругата желае да промени или отпадне фамилно име. Причината за тази промяна е че желае промяната на име на дете от мъж, с когото не живее.

Основания за промяна собствено, бащино и фамилно име ?

Съществено изискване за промяна на фамилното име е известност с новото име, както и официални документи с тези имена.

Промяна на име се допуска в следните случаи:

  • Когато името на лицето е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, когато важни обстоятелства налагат това;
  • При пълно осиновяване на дете;
  • При непълно осиновяване на дете;
  • При прекратяване на осиновяване по съдебен ред;
  • При придобиване или възстановяване на българско гражданство на дадено лице;
  • Промяна на фамилно име на единия от съпрузите при прекратяване на брака между съпрузи въз основа на:
  • Съдебно решение, утвърждаващо постигнатото помежду им споразумение за прекратяване на брака по взаимно съгласие, в това число за промяна на фамилното име на единия от съпрузите;
  • Съдебно решение по допускане на развод, по силата на което съдът разрешава и въпроса с фамилното име, което съпрузите ще носят за в бъдеще.

В тези случай е достатъчно да се докаже, че въпросното име е осмиващо, опозоряващо или обществено неудобно.

Най-важният критерии за промяна са случаи, в които важни причини налагат тази промяна.

Като “важни” обстоятелства  могат да се приемат единствено такива обстоятелства, при наличието на които изискването за индивидуализация на един човек.

Задължителна е преценката на съда в процедурата по Закона за гражданската регистрация относно образуването имената на лицето.

Съдебна промяна на имената започва с изготвянето, оформянето и подаване на надлежна искова молба, след представянето на писмени документи.

Съдебното производството по промяна на фамилно име се разглежда като „бързо производство“ по ГПК.

Съдебният процес задължава съда в деня на постъпване на исковата молба за промяна на фамилно име да образува делото.

Желателно е да се представи свидетелство за съдимост. Това се налага за да няма съмнение, че промяната не цели укриване от наказателно преследване, както и дължима издръжка към дете.Промяна на фамилното име

Какво трябва да направя, за да променя името си?

Процедурата по промяна на име протича пред Районен съд

Съдът постановява своето Съдебно решение  с мотивите към него  след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

Съдът разглежда молбата и доказателствата и провежда съдебно заседание

Не са редки случаите, в които се налага да се изслушват и свидетелски показания

Ето защо от съществено значение е консултация с адвокат, специализирал в съдебни дела, който да проведе успешно производството и да доведе желаната промяна на името Ви.

Ние сме насреща при нужда от намиране на решение при възникнал спор за идеална съсобственост.

Телефон за връзка с нас +359 897 90 43 91 , E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Как става промяна на фамилното име ?

Процедурата по промяна на фамилното име е задължително участието на съд, който да прецени дали са налице законовите изисквания за промяна на името. Условията, които трябва да са налице за промяна на името, са описани в Закона за гражданската регистрация.

Какви са условията за промяна на името ?

Случаите, в които едно лице може да иска промяна на име по съдебен ред, са следните: Когато името му е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо (чл. 19 ЗГР) В случай, че важни обстоятелства налагат това (чл. 19 ЗГР) Ако лицето е известно в обществото с псевдоним (чл. 14 ЗГР) При осиновяване на дете (чл. 18 ЗГР) При желание за промяна в изписването на имената на латиница (чл. 2, ал.2 ПИБЛД).

Има ли допълнителни възможности за промяна на името ?

Основание за промяна името ще е има, когато едно лице носи две различни имена в две различни държави. Този проблем възниква при придобиването на българско гражданство, като се случва след превеждането на имената от чужд на български език те да бъдат променени, било то поради технически грешки или пък поради определени правила за превода на дадени букви от чужди езици. Такива несъответствия могат да създадат проблеми за идентификацията на лицето при взаимодействия с администрацията в България, както и в другите държави.

Как протича процедурата за промяна на име ?

Процедурата по промяна на име протича пред районния съд по постоянен адрес на молителя и по правилата на т.нар. охранително производство, което на практика означава, че не се налага явяване в съдебно заседание. Производството предполага субективна преценка за съответствие с поставените от закона основания за промяна на име, които могат да бъдат прочетени по различен начин от различните съдилища.