fbpx

Публикации

Промяна режим на имуществени отношения

Все по-често към нас се обръщат клиенти с въпрос за промяна режим на имуществени отношения.

Темата е отдавна дискутирана относно режима на имуществените отношения между съпрузи при брак, развод и конфликти.

Едва ли може да има спор, че разводът по взаимно съгласие е много по-бърз от алтернативното исково производство, в което се изследват причините и вината за разтрогването на брака.

Друга причина, която е водеща за страните, са разходите по прекратяване на брака са значително по-ниски при развода по взаимно съгласие.

Изчисляването на разходите обаче често е доста неясно, отколкото изглежда, а разделянето на имуществото може да доведе до разноски.

Какво казва закона ???

Съгласно чл. 18, ал.2 Семейния кодекс, законовият режим на общност между съпрузите се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим

Касае се за режим на имуществените си отношения.

Този режим се прилага и когато встъпващите в брак са непълнолетни или ограничено запретени.

Това е най-масовият режим на имуществени отношения между съпрузите, който от своя страна налага уреждане на имуществените последици от прекратяване на брака.

Законът допуска (чл. 18, ал. 3 СК) режимът да бъде променен по време на брака (преди развода).

Целта на промяната би била преминаване в някой от другите режими – на разделност или договорен режим, с които да се прекрати бездяловата съсобственост върху общото имущество.

Процедурата се извършва въз основа на нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения съгласно чл. 40, ал. 2 Наредба за Единната система за гражданска регистрация

Уреждане на отношения чрез брачен договорПромяна режим на имуществени отношения

Съгласно чл. 27, ал. 3, предл. второ от СК съпружеската имуществена общност може да се прекрати по време на брака, ако съпрузите сключат брачен договор.

Съгласно чл. 38, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 СК брачният договор може да съдържа правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака

Брачният договор може да съдържа и правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище.

На практика подобен договор може да има елементи на

1.Покупко-продажба,

2.Дарение, на договор за издръжка и гледане и всички други познати сделки

доколкото не противоречат на разпоредбите на СК и общите законови положения за недействителност на договорите.

Ако с брачния договор съпрузите уговорят деленото имущество да се прехвърли чрез дарение от единия на другия съпруг, то разноските биха били дори по-ниски от класическия договор за дарение.

В брачния договор също така може да се постигне споразумение относно правнорелевантни факти

С това се констатира, че определено имущество е придобито със средства само на единия съпруг, макар това да се е случило по време на брака.

В този случай таксите биха били същите, като за материален интерес

В случая би се приел размерът на данъчната оценка за целия имот, а не само половината, тъй като подобен договор няма действие по отношение на дялове.Промяна режим на имуществени отношения

Също така, при уреждане на имуществените отношения с брачен договор, по силата на който се извършва дарение или се констатира пълна собственост на единия съпруг върху недвижим имот, не се дължи и начислява местен данък за придобиване на имущества.

Определяне на стойността на дела по данъчна или по пазарна оценка

Практически най-спорният въпрос обаче може би е как следва да се установява стойността на дяловете и имуществото.

Въпросът е дали при недвижими имоти това е тяхната данъчна оценка, или пазарна стойност.

Тук говорим за стойност, определена чрез назначаване на нарочна съдебна експертиза. При моторните превозни средства – застрахователна стойност или отново пазарна стойност.

Законът (ГПК) определя размера на цената на иска по искове за собственост и други вещни права върху имот – данъчната оценка

Производството при разводите по взаимно съгласие и утвърждаване на споразуменията обаче не са искови, а едностранни охранителни.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към нас на тел. 089 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg