fbpx

Публикации

Незаконна промяна адрес на дете

В последните няколко години все повече  се засилва тенденцията относно незаконна промяна адрес на дете.

Съгласно чл.92, ал.12 и 13 от ЗГР, считано от 21.07.2015г. е въведен съдебен контрол върху актовете на органите по ал.1.  Става дума за административен акт, с който се

А/ отказва извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

Б/ Извършва незаконна промяна/ заличаване на адресна регистрация  на  лицеНезаконна промяна адрес на дете

До приемането на посочените разпоредби, както и към настоящия момент в ЗГР липсват възможност за оспорване на действие по промяна на адресна регистрация.

Според него, разпоредбата на чл.129 от СК изрично сочи, че всеки един от родителите упражнява родителските права

Налице са изключения, когато същите изрично са предвидени в закона.

В повечето случай липсва изискване заявлението за промяна на адресната регистрация да изхожда от двамата родители

Именно поради това не са  налице основания за отмяна на обжалвания акт.

Обжалване актове за промяна на адрес на дете

Към настоящия момент в ЗГР липсва предвидена възможност за оспорване на действие по промяна на адресна регистрация.

Основание за постановяване на съдебен контрол върху ИАА на общинските служби е незаконна промяна в адресната регистрация на малолетното дете

Най-често това се случва по заявление само на единия родител.

По своята правна същност това представлява волеизявление на административен орган, изразено с действие, с което се засяга неблагоприятно правото на другия родител

Става дума за нарушаване на местоживеенето на детето

Въпросът е регламентиран в текста на чл.126, ал.1 от СК. 

Съгласно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК съдът следва да се произнесе по законосъобразността на обжалвания административен акт

Това произнасяне следва да бъде отнесено към момента на издаването на същия от административния орган. 

Съдът е длъжен да провери дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправние и материалноправни въпроси за издаването му.

Оспорване на ИАА по съдебен ред

Задължителна проверка предстои и за това дали е бил издаден акт съобразен с целта, която преследва законът и какъв е правният интерес на този родител по отношение на детето.

С оглед на всички тези фактическите обстоятелства, релевантни за правния спор, както и след проверка на административния акт, съобразно критериите, визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, съдът ще приеме жалбата за основателна.

извършената в случая промяна в адресната регистрация на малолетното дете по заявление само на единия родител, представлява волеизявление на административен орган

Това волеизявление, обективирано в ИАА за промяна в адреса на детето, засяга неблагоприятно правото на другия родител.Незаконна промяна адрес на дете

Съгласно чл.138, ал.1 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация постоянният адрес на всяко детет се променя

А/ С писмено заявление, съгласно приложение №14, като утвърденият образец изисква полагането на подпис от двамата родители или

Б/ Чрез изрично пълномощно, подписано от двамата родители съвместно.

Според чл.122 от СК носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител

В закона е записано, че двамата родителите имат равни права и задължения.

Съгласно чл.123 от СК родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно.

Упражняването на родителските права и задължения се извършва по общо съгласие на родителите, а при разногласие те могат да се обърнат към съда, като предявят иск

За яснота е компетентен Районния съд по настоящия адрес на детето, който решава спора след изслушване на родителите

В този смисъл промяната на адресната регистрация на малолетното дете е извършена в нарушение на закона.

Изискването в приложимата наредба за подписи и на двамата родители или представяне на изрично пълномощно е в съответствие с текста на закона,

Това е норма, която определя упражняване на родителските права по общо съгласие.

Това общо съгласие няма как да се удостовери в конкретния случай по друг начин освен чрез обективирана воля и на двамата родители за исканата промяна в адресната регистрация

Когато липсва съгласие или заявлението за постоянен адрес е подписано само от единият родител на малолетно дете и без пълномощно от другия родител е налице нарушение на закона.

Именно поради това, по дела за промяна на постоянен адрес на малолетното лице е нужно съгласие между двамата родители

Това съгласие се удостоверява чрез подписите върху заявлението или чрез представяне на пълномощно от другия родител.

За допълнмителна информация и оспорване промяна адрес на дете от родител, се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg