fbpx

Публикации

Промените в договорите за аренда

След промените в отношенията с арендаторите, в началото на 2007 г. беше извършена законодателна промяна в Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ), насочена към облекчаване сключването на договори за аренда. Това наложи промените в договорите за аренда

Законодателят предвиди, че през 2007 г. с оглед прецизно уреждане отношенията между отделните съсобственици следва да приеме изменения на съществуващата правна уредба и прие нова разпоредба на чл. 3, ал. 4 от ЗАЗ относно  изменение при договорите  за аренда.Промените при договора за аренда

Разпоредбата предвижда, че ако Договорът за аренда е сключен само от някои от съсобствениците на имота, отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от ЗС.

Много съсобственици на земеделски земи се оказват ощетени от Договори за аренда, сключени от друг съсобственик

Без тяхно знание и съгласие, същият събира арендните вноски и не плаща такива на останалите.

В тези случаи най-често другите съсобственици не са узнали за сключения договор или са в невъзможност да получават дължимите арендни плащания поради плащане на един съсобственик.

Това наложи законодателят да извърши нова промяна, която да засили защитата на по-малките съсобственици. Това наложи да се приемат и промените в договорите за аренда

С промените и допълнение към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), обн. ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г., разпоредбата на чл. 3, ал. 4 ЗАЗ беше променен текста, като предвиди, че

Договорите за аренда, както и споразумение за неговото изменение или прекратяване, може да се сключи със собственик, съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот.

Такъв договор може да сключи и лице, упълномощено от собственик или съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части 

Какво казва съдебната практика по  Закона за арендата ? 

Съдебната практика в актовете на съдилищата приема, че при вписване на договор за аренда или анекс към вече сключен договор, подписани след изменението на чл. 3, ал. 4 ЗАЗ са недействителни. Промените в договорите за аренда

Промените при договорите за аренда

Това разбиране се основава на принципните постановки на т. 6 от  ТР № 7 от 25.04.2013 г. ВКС – съдията по вписванията няма право да проверява материални  предпоставки за вписване акт.

Съдията по вписванията не проверява материалноправните предпоставки за извършване на нотариалните удостоверявания

Независимо дали се касае за нотариален акт или за документ с нотариална заверкта на подпис, той няма това задължение при Договорите за аренда.

Действията на съдията по вписванията нямат контролна функция.

В този смисъл той не следи за законосъобразността на нотариалното удостоверяване и съответствието му със закона, освесн ако то не се е отразило на формата на акта.

За допълнителна информация, моля обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или по електронната поща office@lawyer-bulgaria.bg.