fbpx

Публикации

Кога се предявява регресен иск ?

В застрахователната сфера, след като застрахователят е осъден и е наплатил обезщетение, се появява възможност за предявяване на така наречения „регресен иск“.

Този правен процес е от критично значение, което често води нашите клиенти до консултации относно момента и условията за предявяване на регресен иск.

Нашият задачен център е да идентифицира сценариите, при които застрахователното дружество има законното право да предяви регресен иск.

Кога се Предявява Регресен Иск ?

Според Кодекса на застраховането, случаите, при които застрахователят има право на регресно обезщетение, са подробно описани.

Основната цел на този процес е да предостави ясен отговор на въпроса „Кога се предявява регресен иск?“.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, застрахователят има право на регресно обезщетение за всички суми, които е платил на пострадалото лице. Задължително условие е виновното лице да е предизвикало инцидента умишлено.Кога се предявява регресен иск ?

Процедурата за предявяване на регресен иск

Процедурата за предявяване на регресен иск обикновено се стартира след подробен преглед на делото и когато всички други възможности за осъждане на отговорната страна са изчерпани.

Преди да се предяви регресният иск, е от съществено значение да се анализират внимателно фактите и обстоятелствата около инцидента.

Кога се плаща регресното обезщетение ?

Регресният иск предоставя възможност за възстановяване на средства, които застрахователят е заплатил като обезщетение.

Този процес установява по-голяма справедливост в застрахователната система и стимулира отговорното поведение на участниците в пътното движение.

Ако имате въпроси относно предявяването на регресен иск или се нуждаете от правна помощ, не се колебайте да се свържете с нас.

Нашите адвокати са на разположение, за да предоставят необходимата консултация и помощ в този важен процес.

Защо е важна претенцията при регрес ? 

Регресният иск предоставя възможност за възстановяване на средства, които застрахователят е платил като обезщетение.

Това осигурява по-голяма справедливост в застрахователната система и насърчава отговорното поведение на участниците в пътното движение.

Ако имате въпроси относно предявяването на регресен иск или се нуждаете от правна помощ, не се колебайте да се свържете с нас.

Нашите адвокати са тук, за да ви предоставят необходимата консултация и помощ в този важен процес.  Кога се предявява регресен иск ?

По чл. 274 КЗ, застрахователят има право на регрес.

Застрахователят има право да получи платеното обезщетение от лицето, управлявало моторното превозно средство без свидетелство за управление. (чл. 274, ал. 2 КЗ)

Правото на регресен иск на застрахователя възниква при наличието на няколко предпоставки. Дали те са налице, следва да се преценява съобразно конкретните документи и доказателства.

Но, ако се приеме, че установена вина – на неправоспособен водач на МПС (причинил ПТП), застрахователят следва да е изплатил обезщетение.

Въз основа на това, за застрахователя възниква право на регресен иск – т.е.

A/ при условие, че е заплатил изцяло дължимото обезщетение на увреденото лице

Б/ Това лице може да се суброгира (встъпи) изцяло в неговите права до размера на заплатената сума и

В/ Да предяви иска срещу прекия деликвент (причинителя на вредите).

Съгласно чл. 274 ал. 2 КЗ застрахователят има право да получи платеното обезщетение от лицето, управлявало моторното превозно средство без свидетелство за управление.

Т.е. застрахователя може да предяви иск с правно основание чл. 274, ал. 2 от КЗ – регресен иск на платилия застрахователно обезщетение застраховател срещу причинителя на вредите, когато същите са причинени от лице, управляващо МПС без свидетелство за управление.

В хода на исковото производство ищецът – застраховател следва да установи наличието на валидно застрахователно правоотношение между него и застрахования, заплащане на застрахователно обезщетение, в изпълнение на задълженията по застрахователното правоотношение.

На следващо място следва бъдат установени елементите от фактическия състав на деликта -противоправно поведение, увреждане, причинна връзка между тях и вина на делинквента и размера на претърпените вреди.

Ще следва да  се установи, че към датата на ПТП водачът е бил неправоспособен водач по смисъла, вложен в чл. 150 от ЗДвП  за да може да приеме съда, че предявеният иск  с правно основание чл. 274, ал. 2 от КЗ  е основателен и доказан и да го уважи.

Уреждане на неимуществените вреди при настъпване на ПТПКога се предявява регресен иск ?

Ако сте пострадал от пътно транспортно произшествие или сте наследник на починало лице, в следствие на ПТП, потърсете правна помощ от адвокат застрахователно право.

Ако Вие не сте причинили ПТП, а сте само потърпевша страна (или наследник на такава страна), Вие имате право на обезщетение.

Това обезщетение ще Ви бъде изплатено от застрахователното дружество, застраховало имуществото на виновния водач.

Дори и в случай, че виновното лице е било в нетрезво състояние – под въздействието на алкохол или след употреба на наркотични вещества, застрахователното дружество е длъжно да изплати обезщетение на пострадалата страна.

Нашите адвокати по застрахователни и транспортни дела, ще се свържат с Вас за уреждане на казуса по изплащане на дължимо застрахователно обезщетение, както и предявяване на искови претенции към застраховател за настъпили нематериални вреди,наранявания или смърт.

Регресни искове при настъпване на ПТПКога се предявява регресен иск ?

Застрахователната компания има право на регресна обезщетение за неимуществени вреди при ПТП от виновния водач на МПС

Това се случва при сключена застраховка „Гражданска отговорност”, освен в следните случаи, а именно :

  • Виновният водач е управлявал автомобил в нетрезво състояние, под влиянието на наркотични вещества.
  • Застрахователят има право на регресно обезщетение за неимуществени вреди е когато водачът на МПС не е взел необходимите мерки за отстраняване на повреда, възникнала по време на движението.
  • Извършителят, управлявал  МПС, не е имало свиделство за управление, когато е причинило ПТП.

За да възникна правото на регресен иск, застрахователната компания трябва да е изплатила обезщетението за неимуществени вреди на пострадалото лице.

Преди този момент застрахователят няма право на #регресно обезщетение.

Ако имате нужда от повече информация, моля обърнете се към нас на нашите телефони : + 359 897 90 43 91 или оставете съобщение на мейл : info@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява регресен иск и кога се предявява?

Регресен иск представлява правната възможност за обезщетено лице, което е понесло вреди или загуби, да предяви иск за компенсация срещу трета страна, отговорна за причинените неизправности. Този иск се предявява след като обезщетеното лице е заплатило обезщетението на пострадалото лице.

Какви са основните случаи за предявяване на регресен иск в България?

Регресните искове се предявяват в различни сфери на правото, включително гражданско, трудово и облигационно право. Обичайно те възникват в случаи на вреди, причинени от действия или пренебрежение на трета страна.

Каква е ролята на адвокат при редявяване регресен иск ?

Адвокатът играят ключова роля в предявяването на регресни искове, особено в областта на застрахователните полици. В случай на покритие, адвокатът може да предяви иск срещу отговорната страна, която е допринесла за настъпилата вреда.

Как се определя отговорността в случай на регресен иск?

Отговорността в случай на регресен иск се определя въз основа на установените доказателства за връзката между действията на третата страна и вредите. Съдът анализира дали настъпилата вреда е резултат от пряка или косвена връзка с действията на обвиняемата страна.

Какви са сроковете за предявяване на регресен иск в България?

Сроковете за предявяване на регресен иск варират в зависимост от вида на вредата и приложимото право. Обикновено, важно е обезщетеното лице да предяви регресния иск в определения законов срок, за да запази своите права.

Как да се защитя при предявен регресен иск ?

Лицата, които са обект на регресен иск, могат да се защитават чрез представяне на доказателства, които оспорват причинителната връзка между техните действия и причинените вреди. Също така, те могат да се позоват на законови основания, които ограничават или изключват отговорността им.