fbpx

Публикации

При кого ще живее детето ?

В последните няколко години съдебната практика разглежда все по-разностранно въпроса при кого ще живее детето.

В случай на развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца. Районният съд е длъжен да действа в интерес на децата, като утвърждава споразумение за отглеждането им.

Целта е да се провери дали са защитени интересите на децата. Съдът е длъжен да поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“.

Ако не се постигне такова споразумение, то тогава съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата.  Районният съд е длъжен  да посочи на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права

Как се определят родителските права ?

В същото Съдебно решение съдът се произнася относно мерки относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата.

Определянето на режима на личните отношения между родителите и децата включва определяне на период или на дни, в които родителят може да вижда и взема децата

Най-често това включва училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време.

Всички тези въпроси съдът решава, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на децата.При кого ще живее детето ?

В този случай се гледат

А/ възпитателските качества на родителите,

Б/полаганите до момента грижи

В/ отношение към децата, желанието на родителите,

Г/привързаността на децата към родителите,

Д/пола и възрастта на децата,

Е/възможността за помощ от трети лица – близки на родителите

Ж/социалното обкръжение и материалните възможности.

Каква е съдебната практика по този въпрос ?

Съдът изслушва родителите, както и децата при условията на Закона за закрила на детето, взема становище от дирекция „Социално подпомагане“ и ако е уместно, изслушва и други лица. При данни, че е налице родителско отчуждение, съдът изслушва вещо лице – психолог.

Районен съд може да постанови те да живеят при дядо и баба или в семейство на други роднини или близки

В случай, че е невъзможно, детето се настанява в приемно семейство или социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа

В този случаи съдът определя подходящ режим на лични отношения между детето и родителите.

Съдът държи сметка относно критериите, от които се ръководи съдът, за да определи кой родител е по-подходящ да полага грижи за детето/децата.

най-важните и определящи, това е…

Желанието на родителя да отглежда дете

Именно затова в съдебното производство, в което се разглежда въпроса за местоживеенето на детето и упражняването на родителските права, съдът е задължен да изслуша родителите

Целта на това изслушване е да провери тяхната мотивация за поемането на грижата по отглеждането и възпитаването на детето.

Битови условия на детето

На следващо място, съдът е длъжен да провери при какви уловия дететото би било отглеждано и възпитавано при всеки един от родителите, както и възможностите и капацитета на родителите за това.

Това свое задължение съдът изпълнява възлагайки на социалните служби по местоживеене на всеки един от родителите да изготвят социален доклад.

Тук се изследват личните качества, битовите условия и социалната среда на родителите, както и наличие на подходяща обществена среда.

Не без значение са социалните контакти на родителите, включително съжителството на родителите със трети лица.

Лична привързаност към родител от детето

Съществен критерий е и привързаността на детето към един от двамата родители, както и факта кой от двамата родители до момента е полагал фактически грижи за детето.

При навършване на десетгодишна възраст съдът има възможност да изслуша детето лично и непосредствено да разбере неговото предпочитание.

Навършена възраст и пол на дете 

Съдът при определяне на местоживеенето на детето и особено много прилагани критерии са и възрастта и пола на детето.

Във всички случаи, когато решава въпроса за местоживеенето на детето и упражняването на родителските права, съдът е длъжен да се ръководи от най-добрия интерес на детето

Съдът е длъжен да изследва всички факти и обстоятелства, за да може да вземе своето решение и това решение да защитава максимално интересите на детето.