fbpx

Публикации

Как се призовава ответник в чужбина ?

В последните няколко години много актуален стана въпрос: Как се призовава ответник в чужбина ?

Това касае длъжници и ответник, който от дълго време или трайно се е установил в чужбина.Как се призовава ответник в чужбина ?

Тази проблематика възниква в момента на призоваване ответник в чужбина.

Това има огромно значение, тъй като на ответната страна реално, следва да й бъдат връчени книжа и документи по делото. Как се призовава ответник в чужбина ?

Тези проблеми, касаещи призоваване ответник в чужбина със сигурност ще се задълбочават.

Все повече хора излизат по различни причини за големи периоди от време зад граница.

Въпросът за призоваване ответник в чужбина засяга активно повечето граждански дела.

Допълнително тук са засегнати и страните по съдебни дела за делба на наследство, търговски спорове, имотни дела и правни спорове с ответници в чужбина.

Въпросът касае съдебни дела пред съдилищата относно продажба на недвижими имоти, за арбитражни дела, за взаимоотношения с чужденци без официален адрес в Република България.

Основните въпроси относно призоваване ответник в чужбина възникват, когато съпрузи бягат от половинките си

Това се случва и когато се крият се в чужбина от това да се стигне до развод или изплащат издръжка. Друга група въпрос, възникват при делба на съпружеската имуществена общност.

Какъв е редът за призоваване на ответник в чужбина ?

Съгласно закона в КМЧП е уредено призоваването и връчването на съдебни книжа на страна, която има адрес в чужбина.

В случай, че адресът в чужбина не е известен призоваването се извършва по реда на чл. 48 ГПК чрез публично обявление.Как се призовава ответник в чужбина ?

Това е единствено в хипотезата, в която лицето няма заявен адрес в административните служби в Република България.

Връчването на съдебни книжа по чл.48 ГПК се извършва на ответник с известен адрес на ответника в чужбина.

Ако адресът на ответника в чужбина е известен, ищецът е длъжен да го посочи и да поиска призоваване на този адрес

Ако не изпълни това свое задължение, въпреки че ищецът знае, може да се стигне до осъдителната присъда, която е  основание за отмяна на влязлото в сила Съдебно решение.

Съдът постановява призоваване по реда на чл. 48 ГПК.

Така или иначе, проблемът с издирването и призоваване ответник в чужбина, намиращ се в отдавна там е правен въпрос по всички брачните, и търговските, и имотните, и наследствените дела.

На пръв поглед изглежда логично лицето, което е в чужбина и което в конкретния случай ще е ответник в делото да бъде потърсено и призовано, макар и да се намира зад граница.

Съществен въпрос относно призоваване ответник в чужбина е факта, че това е свързано с много разходи – съдебни поръчки, преводи на документи, издирване на адрес и на доходи, които получава лицето и т.н.  призоваване ответник в чужбина

В Кодекса на международното частно право (КМЧП) е направен налице  процедура в тази посока.

Призоваването, както и връчването на съобщения и книжа в чужбина, се извършва чрез българските дипломатически или консулски представители.

Изрично е посочено, че от родните дипломати съдействие се иска само за действия спрямо български граждани.

Това означава, че ако се търси адрес или призоваване на чужд гражданин в съответна държава, трябва да се търсят чуждестранните компетентни органи.

Какъв е реда за уведомяване,призоваване ответник в чужбина ??

Страната се уведомява за тези последици още при първото призоваване. Няма спор, че призоваването в чужбина е много несигурно и коства нерви и средства.

В съдебната практика, се прилага призоваването чрез българския „Държавен вестник“, съгласно действащия закон.

Сезираният съд, ангажиран с призоваване ответник в чужбина разрешава връчването да стане по този ред, след като ищецът удостовери чрез справка, че ответникът няма адресна регистрация и ищецът потвърди с декларация, че не му е известен адресът на ответника в чужбина.

Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът му назначава особен представител на разноски на ищеца. КМЧП разрешава призоваването чрез „Държавен вестник“, дори и когато страната има известен адрес в чужбина и е извършен неуспешен  опит да бъде призована.