fbpx

Публикации

Връщане на депозит за наем

В последните години е актуално предоставяне на депозит и след прекаратяване на Договора за наем връщане на депозит за наем.

При сключване на двустраенен договор от наемател и предплащане на сума, която подлежи на връщане при прекратяване на договора.

Връщане на депозит в общия случай става, след като при напускане на жилището.

Наемателят следва да представи пред наемодателя, че е заплатил всички сметки за периода, в който е обитавал имотаВръщане на депозит за наем

Кога следва да се върне депозита ?

Въпросът е, че консумативите – ток, вода, парно, се отчитат едва след месец се плащат, а изравнителната сметка на Топлофикация – чак през летния сезон.

Внимателно подбирайте наемателите/ респ. наемодателите.

Не са малко случаите, когато след наемателя едно жилище е толкова разбито, че трудно ще се даде под наем на друго лице без основен скъп ремонт и натрупани сметки.

Обикновено при сключване на договор за наем се изготвя и приемо-предавателен протокол.

Делата за връщане на владение се развиват като бързо производство за възстановяване на владението по чл. 310 ал.1 ГПК.

В него, в присъствието и на двете страни, се записват показанията на електромери, водомери, топломери.

Вариант в тази насока, за да се предпазите от недобросъвестни наематели е прехвърлянето на партиди за ток, вода и топлофикация, ако има налична, за да не се носи отговорност за задължения.

Практиката сочи и обратната тенденция –  некоректни наемодател (хазаи)

Те прилагат цялата си изобретателност, за да измислят повод да не върнат оставения депозит при напускане на наемателя.

Най-честите оправдания са изгорели крушки, зацапани стени, чешмата в банята или кухнята капе, трябва да се сменят контакт, тапети и др.

Резонни и основателни причини за невръщане могат да бъдат неплатени сметки, наем или повреди по жилището.Връщане на депозит за наем

Връщане на депозита може да стане само в случаи на изрядни сметки !

Законът, който урежда наемните отношения е нужно да бъде променен – да се завиши глобата при непредаване на владението

Често пъти наемателите не освобождават имота, дори и при прекъснато електричество, защото ……“нямали къде да отидат“

Поради което връщането на депозита, ще Ви спести много нерви и средства.

Като  наемодател и нямате основание да задържите сумата от дадения депозит, най-добре е да я върнете,  за да спестите проблеми и дело в съда.

При отказ да върнете депозита, наемателят може да си го поиска по съдебен път.

Кога се заплаща депозит за наем на имот ?

В днешните договори за наем на апартаменти споразумението за предоставяне на депозит от наемателя носи известна сигурност. Съгласно обичайната практика депозитът, който наемодателят може да изисква, не може да надвишава месечния наем.

Защо се дължи депозит?

Депозитът представлява гаранция за наемодателя по отношение на изпълнението на всички задължения на наемателя. Следователно наемодателят може да използва депозита, ако наемателят не изпълнява правилно задълженията си. Докато наемателят плаща наема в срок, придържайки се към предвиденото в договора за наем, наемодателят не може да използва депозита.

Кога наемодателят трябва да върне депозита?

Няма определена законова разпоредба, която да определя в какъв срок наемодателят трябва да изплати обратно депозита на наемателя. Това, разбира се, не означава, че наемодателят може да го задържи завинаги. По-скоро може да се прецени спрямо конкретните наемни отношения и обстоятелства в конкретния случай.

В какъв срок се търси депозита ?

Законът е посочил сравнително дълъг срок за връщане, но не следва да чакате за връщане след прекратяване договора за наем между страните с повече от 6 месеца.

 

Договор за дарение

В правната доктрина е възприето, че предмет на дарение могат да бъдат всякакви вещи, описани в писмен Договор за дарение.

Когато говорим за прехвърляне на имот чрез дарение, става дума за всякакъв вид недвижими имущества. В тези случаи преотстъпването се осъществява напълно безвъзмездно, като сделката може да се развали:

А/ само по взаимно съгласие или

Б/ въз основа на основания, вписани в Закона за задълженията и договорите.

В случаите от практиката дарение на имот се прилага между роднини – деца и родители, съпрузи, братя и сестри

В практиката да съществуват и други обстоятелства за извършване акт на дарение.

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на даряваните вещи – техният вид и мотивът, на базата на който се прави дарението. Мотиви за дарение – са най-различни – подарък за даден повод и т.н.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с предаването на вещите и тяхното приемане, както и изразяването на благодарност от страна на надарения.

Обещанието за дарение не произвежда никакво действие. Договор за дарение

Прехвърлянето на имот чрез дарение от един собственик на друг се различава от придобиването на имуществото чрез покупко-продажба

По този начин му се предоставя безвъзмездно ползване, без сделката да има материален характер.

Най-често тази процедура се използва при прехвърляне на жилище между роднини, но са възможни и други обстоятелства.

Това е гаранцията за новия собственик, че имотът става безвъзмездно негова лична собственост.

Имот може да се прехвърля чрез дарение и в други случаи и на други лица, включително и на малолетни, стига те да са надлежно представени.

Дарението, доколкото се отнася до бъдещо имущество, е нищожно.

Нищожно е дарение, когато мотивът, с който е направено е противоправен на закона или добрите нрави.

Регламентация на договора за дарение

  • Договорът за дарение на движими вещи или пари трябва да бъде сключен с нотариална заверка на подписите, за да е действителен и да отговаря на изискванията на закона.
  • Когато едно дарение се основава единствено и само на един мотив и този мотив противоречи на закона или добрите нрави, тогава дарението е нищожно.
  • Дарението също е нищожно, ако условията или тежестта са невъзможни, тоест не могат да се осъществят. За значението на условията и тежестите в договора за дарение може да прочетеш по-надолу.
  • Ако се даряват ценни книжа, дарението трябва да бъде извършено съобразно предвиденият за прехвърляне за всеки вид ценна книга начин – чрез джиро или цесия.

С него дарителят прехвърля веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Дарението е едностранен договор, тъй като поначало за дарения не възникват никакви задължения.Договор за дарение

Дарението може, обаче, да бъде направено под условие или да бъде скрепено с някаква тежест.

Дарението е едностранен договор, при който една от страните придобива права, а другата -задължения.

Надареният не поема никакви задължения към своя дарител. Неспазването на тези правила е основание за отмяна на договора за дарение.

Дарението е едностранен договор, но двустранна сделка

В този договор участват две насрещни волеизявления – на дарителя и на този, който приема дарението. В правната теория се приема, че при едностранната сделка се съдържа само едно волеизявление.

А ако дарителят е физическо лице, то той трябва задължително да е дееспособен.

Процедурата по прехвърляне на имот чрез дарение се извършва пред нотариус и задължително в областта, в която се намира съответният имот.

Като всяко едно прехвърляне на недвижимо имущество, и в този случай процесът е съпътстван от документация, която е необходимо да бъде предварително подготвена и представена от страна на дарителя. Договор за дарение

Законът е категоричен, че дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог от непълнолетие деца са нищожни.

Форма на договор за дарение ……….

Според закона, във всички случаи на дарение на недвижим имот, то трябва да се осъществи под формата на нотариален акт.

Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване.

Следва да отбележим, че дарение обаче може да получи всяко физическо или юридическо лице, без значение от възраст.

Нотариалната такса се заплаща на нотариуса, удостоверяващ прехвърлянето на имота чрез дарение, като се изчислява по определена скала

Процедурата по даряването на имота е необходимо да се извърши пред нотариус в областта, в която се намира недвижимото имущество, предвидено за дарение.

В случай че се налагат заличавания, вписвания, отбелязвания и нанасяне на друг вид изменения в документацията, то е необходимо да се обърнете към съответната служба по вписванията, след разпореждане на съответния съдия по вписванията.Договор за дарение

Отмяна на договор за дарение……

Важно е да се знае, че дарението може да бъде отменено.

Разпоредбата на чл. 227 ЗЗД предвижда отмяна на дарението при конкретни обстоятелства.

Пример за нарушение са опит дареният умишлено убие дарителя.

Допълнителни основания за отмяна на договора за дарение са и ситуациите в които надареният, се опита да набеди дарителя в престъпление,

Основание за отмяна на договора за дарение е отказ за  издръжка, от която дарителя се нуждае.

Отказ от издръжка на дарител е обществено укорима форма и поради това непризнателността се цени като драстична, за да се признае на дарителя правото да иска отмяна на дарение.

Искът за отмяната може да се предяви в едногодишен срок, който тече от момента, в който на дарителя са станали известни основанията за отмяна на дарен.

За допълнителна информация, моля да се обърнете към нас за информация на следния телефон + 0897 90 43 91 или office@lawyer-bulgaria.bg 

Какво представлява Дарението ?

Дарението е договор, чрез който дарителят отстъпва – веднага и безвъзмездно нещо на надарения, който го приема. Съгласието на страните е необходим елемент на сделката – т.е. дарителят следва да има намерение да надари и да изрази волята си за това, а надареният да приеме дара

Какви особености има Договора за дарение ?

При дарението на недвижим имот, задължителната форма е с нотариален акт, а при дарение на движима вещ – писмена форма с нотариална заверка на подписите, а на ценни книжа – по надлежния начин за прехвърляне

Как се отменя Договор за Дарение ?

С Договора за дарение имуществото се прехвърля веднага, безвъзмездно. Дарителят не може да го отмени по свое усмотрение. В ЗЗД са регламентирани основания за отмяна на дарение

Какви са основанията за отмяна на Договор за дарение ?

основания са налице, когато дареният: умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства: да набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена; отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае;

Как се отменя Договор за Дарение ?

Договорът за дарение може да бъде отменен само по съдебен ред. При основания за отмяна, законът предвижда исков ред за защита. Искът може да се предяви в едногодишен срок от узнаване основанията за отмяна на дарението

Има ли особени основания за отмяна на дарение ?

Съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 1, б. „в” ЗЗД дарението може да бъде отменено при отказ на дарителя от издръжка, от която той се нуждае. Предпоставките за отмяна на дарение са – нужда от издръжка на дарителя, искането, отправено до дарения и отказ да дава издръжка.

Кога може да бъде поискано разваляне на договор за дарение ?

Няма срок за иск за разваляне срока на сключен договор за дарение, стига да е налице непризнателност на надареното лице. В едногодишен срок след отправено искане, дарителят може да поиска от съда да отмени дарението поради непризнателност.