fbpx

Публикации

Въпроси за делба на наследство

В последните години много клиенти задават редица въпроси за делба на наследство.

В повечето случаи, става дума за възникване на наследствени отношения между роднини за наследствен имот. Съгласно чл. 69, ал. 2 ЗН при делба всеки наследник може да иска своя дял в натура, като неравенството на дяловете се изравнява с пари.

Характерното при делба на наследствен имот е, че всеки един от съделителите получава реален дял от съсобствеността.Въпроси за делба на наследство

Смъртта на наследодател и приемане наследството от призованите наследници води до придобиване на идеална част от собствеността.

С подписването на договора за делба, респективно с влизането в сила на съдебното решение за делба, всеки един от съделителите придобива право на собственост върху реален дял от наследствен имот.

Собствеността върху предоставения в реален дял имот се придобива от съделител последователно.

С приемането на наследството (универсално правоприемство) той придобива идеалната част, която отговаря на съответният му дял в наследството

С извършването на делбата (частно правоприемство) придобива и останалата идеална част от отредената му в реален дял вещ.

До реална подялба на общото имущество ще се стигне както в резултат от подписването на договор за доброволна делба, така и въз основа на съдебно решение при съдебна делба.

В практиката на ВКС са поставени следните въпроси за съдебна делба, а именно:

1. Налице ли е самостоятелен иск за установяване нищожност на договор за доброволна делба по чл. 75, ал. 2 ЗН?

Съгласно чл. 75, ал. 2 от Закона за наследството когато делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна.

Неучаствалите в делбата съсобственици разполагат с възможност, позовавайки се на нищожност на извършената без тяхно участие делба, да предявят нов иск за делба.

Въпросът дали е възможно неучаствалите в делбата съсобственици да предявят самостоятелен иск за установяване нищожност на договор за доброволна делба.

Съгласно утвърдената практика се допуска предявяване иск за нищожност на договор за доброволна делба по смисъла на чл. 75, ал. 2 ЗН.

Неучаствалите в делбата съсобственици разполагат с право да продължат да ползват съсобственото имущество.

2. Нищожен ли е договорът за доброволна делба, при който насрещната престация е алеаторен договор ?Въпроси за делба на наследство

Въпросът е за възможността съсобственик, в чийто дял се поставя недвижим имот, да поеме задължение за гледане и издръжка на друг съделител.

Законът не установява императивно изискване за вида на дължимото уравнение при постигнато съгласие между съсобствениците за доброволно поделяне.

В чл. 69, ал. 2 ЗН да е предвидено, че неравенство в дялове при делба да се изравнява с пари или имот.

Не съществува пречка неравенството в дяловете да бъде изравнено като един от съсобствениците поеме задължението да гледа и издържа друг съсобственик.

С решението по допускане на делбата съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти следва тя да бъде извършена, както и каква е частта на всеки съделител.

Ако приобретателят замести своя праводател със съгласието на всички съделители, то с решението по допускане на делбата ще бъде признато неговото право да участва при извършването на делбата.

Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС намира, че т. 8, буква“б“ на Постановление № 7 от 28.11.1973 г. на Пленума на ВС не намира приложение в хипотезата на одобряване на съдебна спогодба за делба с поемане на задължение за издръжка и грижи.

3. Какво е правното значение и последици при липса на прието наследство по опис в производството по иск по чл. 30, ал. 1 ЗН за възстановяване на накърнена запазена част, насочен спрямо лице, което не е от кръга на лицата, призовани към наследяване?

Въпроси за делба на наследствоПриемането на наследството по опис обаче е съвършено различно по своето естество и правни последици правно действие

Това действие има за цел да ограничи отговорността на приелия наследството по опис за задълженията на наследодателя

Тук се включват и  задълженията по завет, само до стойността, която се покрива от наследственото имущество

В този смисъл следва да бъде правено разграничение между самия опис на наследственото имущество и приемането на наследството по опис.

Приемането на наследството по опис изисква

А/ да бъде съставен опис на наследството и

Б/да бъде направено заявление от призованото към наследяване лице, че приема наследството по опис, което следва да бъде вписано в Особена книга на Районен съд.

Законът дава възможност на призованото към наследяване лице, което има право на запазена част от наследството, да реализира иск по отношение на призовани към наследяване лица.

По отношение на лица, които не са призовани към наследяване съгласно изричната разпоредба на чл. 30, ал. 2 ЗН следва да бъде предхождана от приемане на наследството по опис.

Поради това изискването за приемане на наследство по опис е предпоставка за реализиране на правото да се иска възстановяване на запазена част от наследството само когато наследодателят е извършил дарствени разпореждания или частни завещателни разпореждания

Приемане наследството по опис

Какво представлява приемането на наследство по опис? 

В практиката по наследствени дела възниква ситуация, която наследодателят цели избягване на задължения чрез приемане наследството по опис.

Приемането на наследство по опис е правeн способи наследник да ограничи ясно размера на отговорността, която носи пред кредиторите на починалия наследодател.

За да стане това, наследникът трябва да извърши приемането на наследство по опис.Приемане наследството по опис

Съставянето на опис на наследственото имущество има за последица отграничаване на имуществото, което наследодателят е притежавал към момента на своята смърт от имуществото на призованите към наследяване лица.

В този смисъл самият опис има само доказателствено значение досежно обема на оставеното в наследството имущество и може да бъде съставен по искане на посочените в чл.554 ГПК лица

Правото да се иска съставяне на опис на наследственото имущество принадлежи не само на призования към наследяване.

По своята същност приемане на наследство по опис по опис е процедура, при която наследникът декларира всички известни му активи и пасиви на наследството.

Как и кога се приеме наследство по опис ? 

Производството по приемане на наследството по опис е едностранно, охранително производство пред Районен съд.

В него е недопустимо участие, а оттам и възражения на трети лица.

Чрез писмено Заявление за приемане на наследство по опис до Районния съд, призованото към наследяване лице декларира кога е узнало, че наследството е открито.

Това негово твърдение не може да бъде оспорвано в производството по чл.61 ЗН от трети лица.

Наследникът има срок от 3 месеца от смъртта на наследодателя да заяви, че иска да приеме наследството по опис.

Този срок може да бъде удължен, ако заявителят е разбрал по-късно за смъртта. Това се декларира с приложена декларация към заявлението.

Недееспособните приемат наследство задължително по опис съгласно ЗН.

Недееспособни са непълнолетните, както и пълнолетните, които са поставени под пълно запрещение.

Приелият по наследство е длъжен да не отчуждава (продава дарява и т.н.) вещите, които е придобил по наследство.

Срокът, в който следва да се спазва забраната е 3 години за движимите вещи и 5 години за недвижимите вещи.

Приемането на наследството по опис не съставлява правопогасяващ факт, а само препятства възможността кредиторите да се удовлетворят от имущество на наследника, надвишаващо стойността на приетото по опис наследство.

Понякога е трудно да се прецени : Какъв е размера на задълженията на наследодателя ?

Ако се окаже, че сумарно задълженията на наследодателя многократно надхвърлят размера на оставеното наследство, то най-разумното решение е да се направи веднага отказ от наследство.

Приемането на наследството по опис следва да се извърши в срок до 3 месеца от момента, в който наследникът е узнал, че наследството е открито.Приемане наследството по опис

Ограничаването по силата на чл. 60, ал. 2 ЗН на отговорността за наследствен дълг до размера на наследеното имущество се преценява на общо основание в исковото производство.

В този случай исковете ще бъдат уважени до размера на приетото по опис наследство, съобразно оценката, дадена в производството по чл. 553 и сл. ГПК;

В случай, че е извършено плащане, то се приспада от горната сума;

 Срокът за приемане наследството по опис ?

Съгласно чл. 61, ал. 1 ЗН приемането по опис трябва да се заяви писмено от наследника

Той трябва да направи това, в тримесечен срок от узнаване за откриването на наследството.

Възможността за упражняване на субективното право на приемане наследството по опис се свързва с узнаването.

Срокът е преклузивен, но може да бъде продължен еднократно от районния съдия по местооткриване на наследството до три месеца.

В този случай кредиторите на наследодателя ще могат да търсят от наследника плащане на задълженията само до размера на наследството.

Ако активите на наследството се окажат по-малки от задълженията на наследодателя, наследникът ще отговаря само до размера на това, което е получил (чл. 60, ал. 2 от ЗН).

Наследникът може да покрие задълженията на наследодателя и със свои парични средства като запази наследството.

След изтичането на установения в закона тримесечен срок, респективно на удължения от съда срок, наследникът губи възможността да приеме по опис.

Какво означава ограничението на отговорността до размер на наследеното имущество ?

Ограничението на отговорността е „до размера“ на наследеното имущество – кредиторите не са ограничени да търсят удовлетворение от продажба на наследения имот.

Те могат да търсят изпълнение от всяко друго имущество на наследника, но с ограничението, че не могат да получат повече от стойността на наследеното имущество.

Кой следва да приеме наследството по опис ?

Законът за наследството детайлно посочва кръгът на лицата, които задължително следва да извършат приемане наследството по опис. Това са следните категории лица, а именно :Приемане наследството по опис

  • Недееспособните лица (в това число поставените под пълно запрещение)
  • Държавата и държавни органи приемат наследството само по опис;
  • Непълнолетни лица – приемат наследството само по опис

Какъв е смисъла от приемане наследството по опис ?

Съставянето на опис на наследственото имущество и приемането на наследството по опис засягат правната сфера на кредиторите на наследството

Приемане по опис облагодетелства и лицата, в чиято полза наследодателят се е разпоредил с имуществото си чрез завет или дарение, тъй като има за последица ограничаване отговорността на наследника по закон само до стойността на включеното в описа имущество

Приемането дава възможност правото на възстановяване на запазена част от наследството да  бъде упражнено от лицата по чл.28 ЗН и спрямо заветници и надарени, които не са призовани към наследяване.

Целта е да се изключи възможността тяхното друго имущество да бъде обременено със задължения на наследодателя, ако те надвишават размера на актива на наследството.

Особеност на приемането на наследството по опис е, че ако наследникът, който го приема, не   декларира всички известни му имоти на наследодателя, губи предимството на приемането по  опис

Това означава, че същият ще отговаря за всички задължения на наследодателя, независимо от размера им.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към нас на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко отделно запитване ще бъде разгледано строго индивидуално и с нужното внимание за всеки отделен казус.

Как се приема наследство по опис?

Процедурата по приемане на наследство по описа се извършва чрез молба до районния съд по последното местожителство на починалия.

Кога следва да се подаде Заявлението за приемане наследство по опис ?

Заявлението трябва да бъде подадено в тримесечен срок от момента, в който наследникът е узнал за смъртта на наследодателя.

Как става приемане на наследство по опис ?

Наследството може да бъде прието по опис, като за целта това следва да бъде писмено заявено пред районния съдия в тримесечен срок, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито.

Какво трябва да направи наследник за да приеме наследство по опис ?

Задължение на наследника е да посочи всички наследствени имущества, които са му известни, за да се впишат в описа, иначе губи изгодите, които са свързани с приемане на наследството по опис.

Как се оценява наследството при приемане по опис ?

Съдът може да назначи съдебни експертизи за установяване пазарната цена на имуществото и да насрочи делото в открито съдебно заседание за да бъде дадена възможност на заявителя да вземе становище по изготвените съдебни експертизи.

Кой извършва опис на имуществото за приемане наследството по опис ?

Описът трябва да бъде извършен от районния съдия, а не от друг орган. Описът се извършва по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс.

Как се приема наследството по опис ?

Приемането на наследството по опис се вписва в специална книга на Районния съд за приемане и отказ от наследство.