fbpx

Публикации

Имущество придобито през брака

В практиката, често се задава въпроса, чия собственост е имущество придобито през брака ?

В съпружеската имуществена общност се включват вещи, права върху вещи и парични влогове, придобити през  брака от съвместния принос.

Извън приложното поле остават пари, ценните книги, вземанията, които не са парични влогове.  Те принадлежат на съпруга, който ги е придобил.Имущество придобито през брака

Ако тези ценности и вещи са придобити съвместно, представляват съсобственост по Закон за собствеността.

Най-често се задава въпроса дали другият съпруг има право да се разпорежда с тях ?

Друг въпрос е дали са предмет на делба,при евентуален развод /раздяла между съпрузите ?

Лично имущество през време на брака

Отговорът на този въпроса относно  имущество, придобито по време на брака  е сравнително ясен и конкретен.  Всички вещни права, придобити преди сключването на брака между съпрузите

Към тях спадат придобити по наследство или дарение към единия имущества, придобито по време на брака

Съгласно чл. 22  СК се определя коя част от придобитото през брака имущество се числи за лично на съпруга/та.

Всяко придобито по време на брака имущество е общо, като част от съпружеска имуществена общност. В определени ситуации, законът допуска изключения.

 Имущество, придобито по време на бракаТези изключения касаят придобитите от съпруг имущества по наследство и/или  дарение.

Лични са и движимите вещи, придобити от съпруг, които служат за лично ползване, занаятчийски вещи и др.

Лични са и вещните права, придобити от съпруг – едноличен търговец, за упражняване на търговска му дейност

Наследените земеделски земи и горски фонд се подчиняват на правилата за личното имущество по чл. 22 СК

Съгласно Семейният кодекс, съпрузите имат равни права върху семейното имущество. Имущество придобито през брака

Докато трае бракът, никой от съпрузите не може да се разпорежда с дела, който би получил при прекратяване на имуществената общност.

Управлението на съвместно имущество се извършва от всеки, но разпореждане само съвместно от двамата.

ВАЖНО: Разпореждане с вещни права върху движими или недвижими вещи от единия съпруг е оспоримо.

Срокът,  в който другият може да оспори по съдебен ред разпореждането е 6-месечен срок от узнаването.

При разпореждане с вещно право върху обща движима вещ чрез възмездна сделка от съпруг без участието на другия, купувачът придобива ако е добросъвестен.

Съгласно Решение № 756 от 22.1.1996 г. по гражд. д. № 809/95 г., I г.о. на ВКС се счита, че даденото от родител на единия съпруг е дарение за него.

Когато става дума за лично имущество обаче, правилото е друго, независимо че става дума за брак и за режим на съпружеска имуществена общност.

Според чл. 25 от СК всеки от съпрузите може да сключи сделка на разпореждане с личното си имущество с трети лица и с другия съпруг.

Той може да дари, продаде, замени придобити по наследство земеделски земи или гори, без съгласието или подписа в документите на другия съпруг.

Трансформация на лично и семейно имущество 

Законът допуска трансформация и преобразуване на лично имущество в семейно и отново в лично. Това са вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество.

При покупка на имот с пари от наследство/дарение това и имущество се счита за лична собственост. 

При прекратяване на брака чрез развод, това имущество ще остане собственост на съпруга, който го е получил като наследство или дарение.

Изключение от този казус е ако вещните права са придобити отчасти с лични средства

Тогава лично имущество е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

Законът счита, че имуществото е общо, ако придобитата част от това имущество с лично притежание на съпруга или негови средства е незначителна.

За лични вещи се считат и движими имущества – коли и превозни средства, въпреки, че са  придобити по време на брака.

За допълнителна информация, спокойно можете да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg 

Кое имущество през брака е лично ?

чл. 22 от Семейния кодекс (СК) вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат на съпруга, който ги е придобил.Лични са движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят. Лични са и вещните права, придобити от съпруг – едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие.

Може ли лично имущество да стане общо и обратно ?

Режимът на съпружеска имуществена общност се отнася само до вещи, които сме придобили по време на брака. Законът допуска преобразуване на лично имущество, отново в лично. Ако съпруг купи имот с пари от наследство или дарение, имотът ще е само негова собственост.

Какъв е срока за оспорване разпореждане с общ имот ?

Да, срокът е едногодишен от узнаването, но най-късно 3 годишен от извършването. при развод всеки от съпрузите има право да получи част от стойността на вещите за упражняване на професия или на занаят и от вземанията на другия съпруг, придобити по време на брака, ако са на значителна стойност и той е допринесъл за придобиването им с труда си, със средствата си, с грижите за децата или с работата си в домакинството. Искът се предявява в срок до една година от прекратяването на брака или на съпружеската имуществена общност. Този иск може да се предяви и преди развода, ако поведението на съпруга, който е придобил имуществото, поставя в опасност интересите на другия съпруг или на децата

Как се прекратява съпружеска имуществена общност (СИО)?

ИО може да се прекрати , ако в хода на брака се стигне до избор на друг режим на имуществени отношения - договорен или разделност.

Какво представлява брачният договор ?

Все повече клиенти задават въпроса какво представлява брачният договор?

Законодателството въведе начини за уреждане отношенията и като бракоразводен адвокат отчитаме тенденциите и настъпилите промени и различия между съпрузите.

Това наложи необходимостта от регулиране на отношения, възникващи вследствие на брак и съпружеско съжителство.

Предбрачните договори все повече навлизат в живота и на българите. Все повече хора се обръщат към нотариуси и адвокати, преди да сключат брак.

Предбрачният договор е в състояние да ви спести много разправии и нерви в случай на раздяла.

В съвременния свят всичко се изменя бързо, и хората – включително.

В случай, че не е сключен предбрачен договор, при раздяла може да се стигне до много спорове и неприятни ситуации.

Съществуват три възможности за уреждане на междусъпружеските отношения.

Съгласно българският закон, оправомощен да завери подписите и съдържанието на брачен договор е всеки нотариус.

Той притежава пълна материална компетентност да извършва всички  нотариални действия.Какво представлява брачният договор ?

Удостоверявания – на подписите и на съдържанието, могат да бъдат извършени и от помощник-нотариус.

Изключение, в които с брачния договор се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права.

Специалните условия за действителност на брачния договор са следните :

• Пълнолетни страни, непоставени под запрещение;

• договор в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и подписе на страните.

• предмет на брачен Договор могат да бъдат само имуществени отношения между съпрузите;

Условия за  сключване брачен договор :

1. Правата на страните в имуществото, което се придобива по време на брака.

Страните по договора могат да изберат из между три отделни режима

А/ Режим на общност – т.нар. СИО

Б/ Режим на разделност – след сключване на брачен договор

В/ Режим на обикновена съсобственост, при изрична уговорка между съпрузи.

Забраната не прегражда възможност на съпруг да се разпореди с лично имущество в полза на другия съпруг.

Това са сделки на дарение, продажба, замяна, договор за издръжка и гледане и др.

2. Начините за управление и разпореждане с имущество и семейно жилище.

Законът поставя акцент върху правните действия по време на брака.

Правен режим от съпрузите договореното разпореждане със семейно жилище не може да нарушава общата забрана в закона.

В противен случай е налице нищожност на договора в тази част.

3. Участие на страните в семейните разходи и задълженията.

При режимите на общност и разделност съпрузите участват в семейните разходи

За поетите задължения за семейни нужди, двамата съпрузи отговарят солидарно.

Съпрузите обаче не могат да бъдат освободени от солидарната отговорност за семейни задължения към трети лица.Какво представлява брачният договор ?

4. Имуществените последици при развод.

Това е извънредно важна част на брачните договори, която следва да се опише изрично.

Разводът прекратява договора.

Имуществените последици обхващат не само разпределение на имущество, пари, ценности, но и участие в търговски предприятия

Тези уговорки обхващат и ползването на семейното жилище и възникващите наемни отношения и издръжка на съпруга,деца.

При пропуски в брачния договор, се прилагат последици от режима на семейна общност.

5. Издръжка на съпрузите по време на брака и при развод.

Всички уговорките за издръжката на съпруга, в чиято полза е уговорена издръжката могат да бъдат по-благоприятни от предвидените.

Няма пречки да се уговаря издръжка и в полза на съпруг, който може да се издържа сам.

Не може да се уговаря издръжка за съпруг с условието, че задълженият се освобождава от издръжка за децата.

6. Издръжка на децата от брака. Принципите на договаряне на издръжката за съпруга са валидни и за издръжка на децата.

Минимално предвидената в чл.142, ал.2 от СК (четвърт от МРЗ). адвокат бракоразводни дела

С нарастване нуждите на детето, размерът на уговорената издръжка може да бъде променен по съдебен ред.

Брачният договор не може да бъде в ущърб на интересите на децата.

7. Други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на СК.

Поради специфичния си предмет, брачният договор е базата, върху която се развиват имуществените отношения между съпрузите.

Ако с договора не се разпореждат с вещни права, значението е  удостоверяване подпис и съдържание

Всички дипломатически и консулски представители, могат да удостоверят подписите и съдържанието на брачен договор.

Брачният договор, с който се правят разпореждания, се вписва в Имотен регистър.

За повече информация се обърнетена телефон 0897 90 43 91 или на мейл : office@lawyer-bulgaria.bg