fbpx

Публикации

Придобиване земеделски земи по давност

В практиката, все повече клиенти задават въпроса за придобиване на земеделски земи по давност.

Въпросът за придобиване на земеделски земи по давност е свързан с няколко отделни и самостоятелни казуса.

В съдебната практика се приема, че всеки сънаследник е владелец на своите и държател на чуждите идеални части от недвижимия имот.

Когато един сънаследник упражнява фактическата власт върху целия сънаследствен имот, както е в случая, се смята, че я упражнява за всички сънаследници, поради което той е само държател на техните части, а не владелец.

Следователно обстоятелството, че ползвателят обработва повече от 10 години цялата земеделска земя, не означава, че може да я придобие в собственост чрез давностно владение.

Какво е необходимо за придобиване земеделски земи по давност ??

За да се придобие земята по давност, не е достатъчно само ползването й, но е нужно и намерение за т.нар. своене на тази земя.

За да превърне владението в самостоятелно, за да придобие дела на читателя по давност, необходимо е братът на читателя да е предприел действия, които да отричат правата на читателя върху неговата част и тези действия да са достигнали до неговото знание.

Тези действия трябва да бъдат публични. Пример за това са следните действия и фактически ситуации :

  1. Извършване подобрения в имота,
  2. Декларирането му пред Данъчна служба
  3. Снабдяването с нотариален акт по обстоятелствена проверка, подлежащ на вписване в Службата по вписванията
  4. Подаване в общината на молба-декларация за придобиване правото на собственост по обстоятелствена проверка

Как се издава констативен Нотариален акт ?

Издаването на констативен нотариален акт се случва в присъствието на трима свидетели пред нотариус трябва да се докаже, че лицето не само владее земята необезпокоявано над 10 години, но и че намерението му е стигнало до знанието на останалите съсобствениците.

Ако е налице Договор за аренда на имота, тогава много трудно ползвателят на земята ще може да поиска да бъде съставен констативен Нотариален акт по т.нар. обстоятелствена проверка

В този смисъл Нотариусът ще откаже издаването на констативен Нотариален акт и ползвателят – заявител за издаването на този констативен Нотариален акт няма да може да придобие собствеността на тези земеделски земи по давност.Придобиване земеделски земи по давност

За издаването на констативен Нотариален акт, следва да се обърнете към специалист

Той ще Ви съдейства за изготвянето на всички необходими документи

Така ще може пред нотариус да придобиете земеделски земи по давност.

Какви документи са необходими за издаване констативен нотариален акт ?

За издаването на този констативен Нотариален акт е необходимо да бъдат налице следните писмени документи, а именно :

  • Оригинал или заверен препис на решение на поземлената комисия, за възстановяване собствеността върху земите.
  • Актуална скица на недвижимият имот
  • Валидна данъчна оценка  на имота, който ще бъде предмет на бъдещият констативен нотариален акт;
  • Актуално удостоверение за наследници;
  • В случай на нужда е желателно, ако има сключен да бъде представен и аренден договор за тези земи;

В случай, че е необходимо да бъде издаден и съставен констативен нотариален акт за придобиване на земеделски земи по давност, Нотариусът ще събире съответните Нотариални и държавни такси, в това число –  местен данък, нотариална такса и такса вписване.

Всички дължими такси при съставянето на констативен Нотариален акт за придобиване на земеделска земя по давност те се изчисляват на база на издадената от общиската служба данъчна оценка.

Затова основата при изготвяне на констативен Нотариален акт, като база за определяне на размера на дължимите такси за придобиване на земеделска земя по давност е единствено данъчната оценка.

Как се придобива земеделска земя по давност ?

Въпросът за придобиване на земята по давност е уреден в Закона за собствеността, а процедурата по придобиване – в ГПК.

Свържете се с нас за повече подробности

В случай, че се нуждаете от специалист – адвокат по недвижими имоти, за издаване на констативен нотариален акт , можете да се обърнете на посочените телефони

Така ще си спесите проблеми при придобиване на собствеността на земеделски земи по давност

За да избегнете риска от усложнения при сделките с имоти и проверката на собствеността и кадастър при тези имоти.

Той ще Ви укаже най-лесния и правилен начин да получите или продадете Вашият имот.

Ние ще Ви помогнем да се справите с този въпрос. За целта се обърнете към нас на следният телефон 0897 90 43 91  или на mail: info@lawyer-bulgaria.bg