fbpx

Публикации

Привременни мерки с международен елемент

Семейните и брачни отношения често надхвърлят хоризонта на една държава. Затова, често ни поставят въпроса за т.нар. привременни мерки с международен елемент.

Когато се стига до развод по исков ред или до дело за родителски права между страните съществува сериозно неразбирателство.

В резултат на спора между съпрузите или родителите,  докато приключат делата се налага определянето на т.нар. привременни мерки между страните.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „ПРИВРЕМЕННИТЕ МЕРКИ“ ?

Съгласно съдебната практика в интерес на страните е да се поиска от съда определяне на привременни мерки до разрешаване на спора.

Привременни мерки могат да бъдат постановени относно #издръжка, семейно жилище и ползване на придобито през време на #брака имущество. Определените от #Районен съд #привременни #мерки се отнасят и за грижа за децата и #издръжка.

За тази цел следва страна по дело за развод или за родителски права и издръжка следва да подаде молба до съда.

Най-често искането за определяне на привременни мерки се предявява още с подаване на исковата молба, но е допустимо и същата да бъде предявена във всеки един момент докато делото е висящо.

При семеен спор с международен елемент с приложим е Регламент (ЕО) № 2201/2003 не е пречка в държава-членка да постановяват такива временни мерки по отношение на дете, за което се води дело за родителски права.Привременни мерки с международен елемент

По силата на Регламент (ЕО) № 2201/2003, Районният съд в друга държава-членка е компетентен да разглежда делото по същество

Тези привременни мерки НЕ се прилагат, когато съдът на държава-членка, компетентен по делото, е взел привременни мерки за защита.

Условия за привременни мерки с международен елемент ?

С оглед решенията на Европейският съд по дело С-195/08, дело С-403/09 и дело С-523-07, прилагането на т.нар. привременни мерки като грижа за деца може да се вземе от национална юрисдикция по силата на чл.20 Регламент (ЕО) № 2201/2003

Тези мерки се вземат при при наличието на следните условия:

  1. разглежданата мярка да бъде неотложна (спешна);
  2. мярката трябва да бъде постановена по отношение на личността или имущество на лица, в съответната държава членка,
  3. по отношение на родителите мярката трябва да има временен характер.

В случай на неизпълнение на тези условия привременните мярки не попадат под действието на чл.20 от Регламент(ЕО) № 2201/2003,Привременни мерки с международен елемент

Това означава, че съдът не е компетентен да разгледа делото за да постанови по изключение привременна мярка относно родителската отговорност.

Понятието привременни налага връзка с думата неотложност на мярката, свързано с тази разпоредба на Регламент(ЕО) № 2201/2003.

С признаването на положение на неотложност в случай на неправомерно отвеждане или задържане на деца по чл. 2 от  Регламент(ЕО) № 2201/2003 би било в разрез с горепосочената цел на Регламент (ЕО) № 2201/2003

Съдът следва да издаде Заповед за неправомерно отвеждане или задържане на деца между държави-членки на ЕС.

За допълнителна информация моля обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или по електронната поща office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представляват привременни мерки ?

Когато се стига до развод по исков ред или до завеждане на дело за упражняване на родителски права между страните съществува сериозно неразбирателство. В интерес на страните е да се поиска от съда определяне на привременни мерки.

Привременни мерки могат да бъдат постановени относно издръжката, семейното жилище и ползването на придобитото през време на брака имущество, както и относно грижата за децата и тяхната издръжка. За тази цел следва някоя от страните по дело за развод или дело за упражняване на родителски права и издръжка да подаде молба до съда разглеждащ делото с това искане.

Кога следва да се поискат

Най-често искането за определяне на привременни мерки се предявява още с подаване на исковата молба, но е допустимо и същата да бъде предявена във всеки един момент докато делото е висящо. Такива привременни мерки могат да се постановяват само по въпроси в обхвата на предмета на делото

При спор относно родителски права съдът определя привременни мерки в интерес на детето, след като поиска становище от дирекция “Социално подпомагане”. При преценка на интересите на детето съдът взема предвид родителските и морални качества на съпрузите, полагането на грижи и умението за възпитание, подпомагането на подготовката за придобиване на знания и трудови навици, социалното обкръжение и битовите условия, възрастта и пола на детето, фактът, с кого от родителите то живее понастоящем, възможността за помощ от трети лица

По искането за постановяване на привременни мерки съдът се произнася с определение. Важният момент е, че това определение не подлежи на обжалване, но може да изменяно от същия съд. За да се обоснове искането за изменение на привременните мерки следва да са настъпили важни изменения в обстоятелствата при тяхното постановяване.