fbpx

Публикации

Привременните мерки по дело

Не са редки случаите, в които се иска постановяване на т.нар. „привременни мерки по дело“.

Самата бракоразводната процедура, както и делото за издръжка и упражняване на родителските права налага, Районният съд да определи привременни мерки

Тези мерки действат до влизане в сила на съдебното решение, с което се решават тези въпроси.

По искането за постановяване на привременни мерки съдът трябва да се произнесе спешно

Съдът се произнася в закрито заседание, или при насрочване на специално открито съдебно заседание за изслушване на свидетели

Задължително следва да се изиска актуален социален доклад от съответната служба „Социално Подпомагане“ към Агенция за закрила на детето.

Това се налага обикновено, когато има такава необходимост и у родителите не е налице съгласие за това кой ще упражнява до решаването със съдебно решение

Привременните мерки по дело се постановяват по въпросите заПривременните мерки по дело

А/ родителските права между партньори и съпрузи;

Б/ Въпроси, касаещи местоживеенето на детето;

В/ Въпроси свързани с лични контакти и издръжка на детето;

Правната регламентация на процедурата относно постановяване на привременните мерки по делото е уредена в чл. 323  ал.1 ГПК

Въпросът е отнесен в производства по брачни дела и съгласно чл. 127, ал. 2 от Семейния кодекс, по искане на родител съдът може да определи привременни мерки в интерес на детето

Затова е нужно да се изготви и поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“ с

Издаденото Съдебно Определение по постановяване на привременни мерки по дело не подлежи на обжалване, но може да се изменя от същия съд.

Целият смисъл на привременните мерки е да се постанови временно упражняване на определи права до постановяването на съдебно решение.

Съгласно ГПК привременни мерки могат да се постановят относно издръжката, семейното жилище и ползването на придобитото през време на брака имущество, както и относно грижата за децата и тяхната издръжка.

Затова следва да се съобрази  следното : 

Определението подлежи на принудително изпълнение – след издаването на изпълнителен лист. Изпълнителната сила на определението по привременните мерки отпада с влизане в сила на решението по делото.

Определението на съда за привременни мерки не подлежи на обжалване, но може да бъде изменяно от същия съд, ако се докаже, че е настъпило изменение на обстоятелствата, което да го обосновава.

Привременните мерки по делоМоже ли Определението на Районен съд за привременни мерки да бъде обжалвано?

Налице е изрична законова регламентация, обективирана в нормата на чл.323 ал.3 от ГПК, съгласно която определението, постановено по привременните мерки не подлежи на инстанционен контрол.

Същото може да бъде изменяно само от съда, който го е постановил, единствено при промяна на обстоятелствата до приключване на устните състезания по делото.

След края на процес привременните мерки ще бъдат заменени от Съдебно решение за упражняването на родителските права и режима на лични отношения с детето от страна на неупражняващия правата родител.

За допълнителна информация, обърнете се за справка на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Какво представляват привременните мерки ?

Целта на постановяването на привременните мерки във висящ брачен процес да се осигури защита на интереса на детето в случаите, в които липсва трайна уредба на мерките за местоживеене на детето, упражняването на родителски права и личните контакти на родител с дете.

Кога могат да бъдат постановени привременни мерки ?

Привременни мерки могат да се вземат по всяко време, докато производството по делото, в което същите могат да бъдат определени, е висящо. С приключването на делото същите отпадат, тъй като се заместват от трайната уредба на отношенията, установена със сила на пресъдено нещо на решението, с което вече е разрешен този спор.

По отношение кои спорни въпроси съдът може да постанови привременни мерки?

Съдът определя привременни мерки относно издръжката между съпрузи, семейното жилище, ползването на придобитото през време на брака имущество, както и относно грижата за децата – родителски права и местоживеене по време на производството, лични контакти с другия родител и тяхната издръжка.

Възможно ли е постановяване на привременни мерки в производството по чл. 59, ал. 9 от СК

Наличието на трайна уредба на мерките за местоживеене на детето, упражняването на родителските права и личните контакти на родител с дете, каквато е налице в разглеждания случай, води до недопустимост на искането за определяне привременни мерки в производството по чл. 59, ал. 9 от СК за промяна на по-рано постановени мерки поради изменение на обстоятелствата. Аргумент за недопустимостта на искането следва и от липсата на законодателна уредба на възможността за постановяване на привременни мерки в производството по чл. 59, ал. 9 от СК

Може ли да се обжалва Определението за привременни мерки ?

Не се обжалва Определението за привременни мерки, а изменение на Съдебното Определение може да настъпи само и единствено от страна на съда, ако са налице обстоятелства, които да доведат до промяната.