fbpx

Публикации

Привличане на трето лице 

Допълнителното встъпване и привличане на подпомагащо лице в един висящо дело водят до отклонение от нормалното развитие на гражданския процес.

При встъпване или привличане на помагаща страна се цели трето лице да издейства благоприятно съдебно решение за една от главните страни.

Въпреки това третото лице взема участие в процеса и в защита на собствения си интерес.

Подпомагането е само средството, с което третото лица брани своя интерес.Привличане на трето лице 

Участието на трето лице може да улесни съда в издирване на истината, тъй като то разширява обсега на доказателствения материал.

Цел на привличането

Основната цел от привличане на трето лице помагач в съдебен процес е преодоляване на противоречива съдебна преценка относно  факти и обстоятелства по делото

Това спестява нуждата от бъдеща искова претенция срещу него, тъй като той е обвързан.

Срок за конституиране на подпомагаща страна в процеса

В първото заседание за разглеждане на делото ищецът, а най-късно с отговора на исковата молба – ответникът, може да привлече помагач, когато това лице има право да встъпи.

Законът предвижда допълнително встъпване да може да бъде предприето до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.

Това е така дали поради ограничената възможност да се твърдят нови факти и доказателства или поради засиленото ускоряване на производството.

Пропускането на този преклузивен срок, в който третото лице може да встъпи във висящ процес ще доведе до разностранни правни последици.

Срокът е преклузивен, третото лице губи с изтичането му процесуалната си възможност да встъпи

Тя ще загуби тази възможност дори и да има интерес да го стори и във въззивното гледане на делото;

Ранната преклузия  за включване на трето във висящ процес води до накърняване права и интерес на третото лице.

Смисълът е това трето лице да встъпи като подпомогне една от главните страни и собствения си интерес,

За ответника чл. 219 ГПК предвижда кратък срок за упражняване на правото да привлече трето лице в процеса, с отговор на исковата молба.

Водещата цел на новия ГПК е постигане на бързина и процесуална икономия, процесуално дисциплиниране на участниците в производството да участват активно в спора.

Те могат да упражняват своевременно предоставените им процесуални права в сроковете по по чл.218 и чл.219 ГПК.Привличане на трето лице 

Интересът на третото лице 

Интересът на третото лице може дори да не е свързан по необходимост от активно участие в чуждия исков процес.

Независимо дали ще твърди факти и обстоятелства, дали ще сочи и представя доказателства, дали ще предприема позволените процесуални действия вместо страната, то е длъжно да участва.

За помагачът него не е предвидена преценка дали да участва в съдебният процес или не – стига да е надлежно конституиран.

Привличането на трето лице – помагач е допустимо, когато за това лице съществува интерес от постановяване на решение в полза на привляклата го страна.

Такъв интерес може да има, когато привличащата главна страна има право да предяви обратен иск срещу третото лице, за да го обвърже с мотивите към решението.

Интересът от привличане и участие на трето лице – помагач е абсолютна процесуална предпоставка за основателност на искането по чл.219, ал.1 от ГПК

Обосноваването на този интерес е в тежест на страната, която иска привличането.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към адвокат на 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg