fbpx

Публикации

Що е „обратно писмо“ ?

В практиката по сделки все по-често се среща понятието обратно писмо. Именно поради това е нужно да се изясни понятието на термина „обратно писмо.“

Терминът обратно писмо (contrа lettеr), разкриващо съдържанието на един прикрит договор, съдържа волеизявлението на всички страни по прикрития договор.

Този документи служи за пълно разкриване на симулацията, поради което свидетелските показания са недопустими.

За „начало на писмено доказателство“ се приема документ, изходящ от една от страните по делото.

Целта е да се удостовери нейно изявление пред държавен орган, от което може да се заключи, че симулацията по сделката е вероятна.

Определение за обратно писмо Що е "обратно писмо" ?

Това е писмен документи, доказващ, че между страните по явната сделка е налице признание, че сделката не изразява действителните правоотношения и съществува друга прикрита сделка.

Когато ответник по иск за разкриване на симулация е издал едностранно писмено изявление, в което привидността е ясно и категорично призната, то този документ съставлява обратно писмо.

За да съставлява документа „обратно писмо“, той следва да е нарочно съставен за разкриване привидността на сделката, да

А/ изхожда от страните по нея и да съдържа всички елементи от съдържанието на прикрития договор;

Б/ Съдържа ясно изявление на страните, недвусмислено разкриващо симулативност на сделка.

в практиката няма значение е кога е съставен – преди, след или заедно с явния договор.

Когато „обратното писмо“ доказва привидността на явната сделка и разкрива съдържанието на прикритата, то е достатъчно за признаване на симулация.

Обратното писмо служи за пълно разкриване както на симулативната сделка, така и на действителните правоотношения между страните.

В този случай други доказателства не са необходими на позоваващата се страна. Затова е налице и богата съдебна практика, а именно: Що е "обратно писмо" ?

          1. Съдебно Решение № 763 от 4.02.2011 г. на ВКС по гр. д. № 356/2010 г., III г. о., ГК;
          2. Съдебно Решение № 19 от 13.03.2014 г. на ВКС по гр. д. № 2159/2013 г., III г. о.;
          3. Съдебно Решение № 243 от 30.10.2014 г. на ВКС по гр. д. № 3412/2014 г., I г. о./

За тази сделка е налице привидността, което е ясно и категорично признато.

Това едностранно изявление не може да обвърже другите страни по договор, тъй като по този начин лесно би могло да се наруши правната сигурност, която се цели със съставянето на един документ.

Обратното писмо се приема за „писмено доказателство“ по  смисъла на чл. 165, ал.2 от ГПК, тъй като изхожда от насрещната страна по договора.

Когато ответникът по иск за разкриване на симулация е издал едностранно писмено изявление, в което привидността е ясно и категорично призната, то този документ съставлява обратно писмо.

В този смисъл Обратното писмо (пълен обратен документ) е разпоредителен документ, съставен нарочно за разкриване на симулацията

Този документи съдържа писмени изявления на страните по сделката относно действителните им отношения.

Следователно с него се преодолява забраната по чл. 164, ал. 1, т. 6 от ГПК и без съгласието на страната, срещу която се води процеса за установяване на привидността.

В този смисъл е допустимо установяване на симулацията и със свидетелски показания /Решение № 484 от 11.06.2010 г. на ВКС по гр. д. № 375/2010 г., IV г. о./.

Изключение при доказване 

В този случай доказването на действителните правоотношения между страните е допустимо чрез свидетелски показания, като доказателствено средство.

В тази връзка, предвид противоречието по възприетото от въззивния съд относно допустимостта на свидетелските показания за разкриване симулативност на сделка

Със свидетелски показания при наличие на писмено доказателство се доказва тази привидност, за която ВКС е приел за правилна съдебна практика, отразена в

 • Съдебно Решение №437/22.07.2004 г. по гр.д.№907/2003 г. на І г.о. ВКС,
 • Съдебно Решение №27/10.03.2005 г. по гр.д.№1147/2003 г. на ІІ г.о. на ВКС,
 • Съдебно Решение №646/14.03.1963 г. по гр.д.№ 364/1963 г. на І г.о. на ВС;