fbpx

Публикации

Удостоверение за реституционни претенции ?

В практиката по прехвърляне на недвижими имоти често се стига до издаване на Удостоверение за реституционни претенции.

Голяма част от Нотариусите удостоверяващи сделки с недвижими имоти, най-често земеделски земи изискват такива документи.

Касае се за сделки по прехвърляне на недвижими имоти в градски зони, най-често земеделски земи. Удостоверение за реституционни претенции ?

Именно поради това, с оглед изчистване на елементите на собствеността и елиминиране на претенции се изисква този документ.

Кой издава Удостоверение за реституционни претенции ?

Ако се касае за частни имоти и прехвърляне на земеделски земи в градска част компетентен е Кметът на  Общината, в която се намира имотът.

В такива случаи, кметът на общината издава удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти.

Ако се касае за одържавени имущества, включени в търговски дружества, компетентен е Министърът на икономиката, упражнявал правата на собственост на държавата.

Какво означава понятието реституционни претенции ?

В конкретният случай под „реституционни претенции“ се разбира заявено в Министерството на икономиката искане за обезщетяване по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти.

В този случай, става дума и за имоти по реда на § 18 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), който препраща към отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.Удостоверение за реституционни претенции ?

Най-често се касае за одържавени имущества, включени в активите на дружества, в които държавата е била собственик.

В случай на наличие на реституционни претенции се предоставя и информация за етап, в който се намира процедурата

Тази процедура обхваща обезщетяване по регистрираното искане – наличие на акт за признаване на право и вид на обезщетението

Като в случая се касае за акт за определяне на размера на определеното обезщетение, както и дали обезщетението е получено от правоимащите лица.

Информацията за наличието или липсата на реституционни претенции се предоставя въз основа на искане от заинтересовано лице или организация.

За допълнителна информация, се обърнете за консултация на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Покупка на ателие в сграда

В практиката от последните години рязко се увеличиха запитванията за жилища, тип „ателие“. Възникна въпрос за какво се следи при покупка на ателие в сграда ?

Чисто практически съществуват известни различия между класическият „апартамент“ и обособеното жилище, наричано „ателие“

Уредбата на ателие в сградите е съгласно чл.38, ЗУТ, както и съгласно чл. 98 Наредба № 7 от 22.12.2003г.

Голяма част от работата на всеки адвокат по недвижим имот предвижда изследване на нормативната база.

Там обаче липсва легално определение за жилище  тип „апартамент“ Покупка на ателие в сграда ?

Жилището е съвкупност от помещения и пространства, обединени функционално и пространствено.

Какво представлява „жилище“ според закона ? 

В законодателството не съществува легална дефиниция за „ателие“.

За разлика от това определението за „жилище“ е  съгласно § 5 ДР на ЗУТ.

Към класическият модел жилище, тип „апартамент“ е задължително „складово помещение“.

Характерна особеност при покупката на ателие, е че същото може да е извън границите на самото жилище.

В площта на жилището следва да се включат и обслужващите помещения като бани и тоалетни.

В останалите, прилежащи жилищни помещения могат да са функционални и пространствено свързани.

Самите жилищни площи и прилежащи помещения като кухни и бани следва да имат и светли отводи прозорци.

Разликата между апартамент и ателие ?

При покупката на ателие е нормално да няма обособени функционално помещения, да няма мазе или килер.

Разположението на ателиетата, както и на жилищата, е допустимо само в надземните жилищни етажи на една сграда.Покупка на ателие в сграда

Съгласно чл. 38, ал. 1 ЗУТ в първия етаж, в полуподземния етаж или в подземния етаж да се разполагат гаражи или места за паркиране.

Жилището и ателието могат да се разполагат в подпокривното пространство – чл. 102, ал. 2 Наредба 7/2003г..

Големямата разлика, която обуславя съществуването на ателиетата бе липса на изискване за паркомясто.

Някои от жилищата апартаменти“ по проект не отговарят на законовите изисквания за жилище, се наричат „ателие“.Покупка на ателие в сграда ?

С приемането Наредба за ателиетата и жилищни обекти е предвидено осигуряване на паркомясто или гараж.

Следващо различие между двата вида жилище се състои в наличието и изискването за т.нар. паркомясто.

Основно изискване за издаване на разрешително за жилищна сграда беше да има осигурени паркоместа за всяко жилище.

Според ЗУТ за жилищната сграда и прилежащите в нея самостоятелни обекти следва да се осигурят паркоместа.

Въпрос на организация и площоразпределение на строителя е как ще бъдат разположени те

Дали това ще стане с открит или подземно разположени в закрити паркинги или с гаражи на партера, зависи от архитектурния проект.

Същественото според архитектурния проект е тези обособени паркоместа да съответстват на броя жилищата, тип“апартамент“Покупка на ателие в сграда ?

През този период до 2017г. липсваше изискване за прилежащи паркоместа при покупката на ателиета.

Причината, изградените през този период жилища като апартамент,  без осигурено място за паркиране

Чисто икономически търсенето на жилища с малка площ доведе до увеличение на техният брой

Стигна и до увеличаване на броя на ателиетата в сградите, а се намали броя на паркоместата.

При сделките с жилищата ателие се очертаха и др. особености, като липса на складово помещение.

Основните прилежащи помещения като мазе, таван или килер са задължителни, за да бъде признат имота за обитаемо апартамент.

Натиск за печалба, места и гаражи знакара предприемачите да ползват сутерените за гаражи и подземни паркинги.

А жилищата без складови помещения по архитектурен проект се превърнаха в ателиета.

Някой проекти, които не покриват нормативното изискване за изложение, веднага се превръщат в ателиета.Покупка на ателие в сграда

Какво представлява ателието ?

При нарушение, кметът на съответната община или началник  на РДНСК издават мотивирана заповед.

С нея се забранява използването на съответните имоти и се „разпорежда тяхното освобождаване

Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно“.

В случай,че се нуждаете от информация, се обърнете на телефон +359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg

Освобождаване от наказателна отговорност

Ангажирането на наказателната отговорност за дееца е вследствие от извършено от него престъпление, което може да се елиминира чрез освобождаване от наказателна отговорност

За да може тази наказателна отговорност да се реализира е необходимо да започне съответното разследване, откриване на досъдебно производство и съответно повдигне на обвинение на извършителя. Освобождаване от наказателна отговорност

Законодателят е предвидил различни възможности за откриване на наказателна процедура при извършено престъпление. пълнолетно лице може да бъде освободено от наказателна отговорност от съда.

Освобождаване от наказателна отговорностСъществуват много случаи в който ангажирането на  наказателната отговорност на лицата да бъде заменена с по-лека административно-наказателна отговорност.

Това означава, че дори и едно лице извършва престъпление, а му се налага наказание за извършено нарушение. За дееца тази замяна е благоприятна правна възможност особено за извършителите на т.нар. „леки престъпления“. освобождаване от наказателна отговорност

Тази процедура се нарича – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба, като правната основа на тази замяна е очертана в чл. 78а НК.

Този институт намира огромно приложение в практиката на съдилищата. Законодателят го е въвел поради възможността всеки порядъчен и неосъждан човек да извърши престъпление – транспортно произшествие, обида, клевета, лека телесна повреда, хулиганство и др.

Процедура по чл. 78а НК

Съгласно процедурата в закона на дееца, следва да бъде дадена възможност да се поправи при замяна на наказателната с административно – наказателна отговорност по чл. 78а НК, като лицето се третира, като неосъждано, т.е. чисто съдебно минало.

Но за да бъде реализиран този бонус обаче, е необходимо да са изпълнени законовите изисквания на чл. 78а НК, а именно:
извършителят на престъпление да бъде пълнолетен – навършил 18 години;
– за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години, или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо;
– деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел;
– причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени;

Законът предвижда, освобождаване от наказателна отговорност с налагане на парична глоба, като това е допустимо за леки  престъпни деяния и наказателни престъпления, по отношение на неосъждани лица, които лица, възстановили щетите, които са причинили.

Освобождаването по чл. 78а от НК е приложимо само веднъж. Повторно освобождаване се допуска само, ако деецът е бил реалибитиран.

Освобождаването от наказателна отговорност може да стане по два начина:

– По инициатива на прокуратурата, която е установила, че законовите предпоставки за приложение на чл. 78а са налице. Искането на прокурора е до съда. Съдът единствен има правомощието да проложи чл. 78а от НК.

По инициатива на съда в случаите, когато прецени, че предпоставките са налице. В този случай освобождаването става независимо и въпреки волята на прокурора. освобождаване от наказателна отговорностосвобождаване от наказателна отговорност

ЗАМЯНА НАКАЗАНИЕ по чл. 78а НК

Особеното при освобождаването от наказателна отговорност, е че съдът е задължен да приложи чл. 78а и освободи от наказателна отговорност обвиняемия или подсъдимия, ако предпоставките са налице.

Законодателят въвежда и ограничение в приложението на института.

Освобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а НК не може да има ако деецът е бил в пияно състояние.

Пиян шофьор не може да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложена глоба.

В заключение бихме желали да споделим, че в производството за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание не се допуска граждански иск и не участва частен обвинител.

Наказателният съд се произнася с определение, когато прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора и с решение

В случай на приложение на процедурата по чл. 78а НК и налагане на административно наказание..

За повече информация, можете да се обърнете за съвет към нас на тел. + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш конкретен въпрос, ще бъде разгледан и обсъден внимателно с оглед неговата специфика.

 Застрахователно обезщетение

С изменението на законодателството в областта на застрахователното право настъпиха сериозни промени при плащане обезщетение за смърт на пътя.

Застрахователното обезщетение при смърт е сума пари, която се изплаща на пострадалия или наследниците на застрахованото лице при неговата смърт.

В астрахователната полица е предвидено като допълнителна услуга, която може да бъде закупена от застрахователя.

Обезщетението може да бъде изплатено веднага след смъртта на застрахованото лице или след приключване на необходимите процедури.

Застрахователното обезщетение при смърт е важна мярка за финансова сигурност на пострадалия или наследниците на застрахованото лице.

Това се отнася особено в случаите, когато те са зависими от финансова помощ починалия.Застрахователно обезщетение

Застрахователните компании предлагат различни видове застраховки при смърт, като живото застрахователни полици, групови застраховки и други.

Важно е да се има предвид, че условията за получаване на застрахователното обезщетение при смърт се различават в зависимост от застрахователната компания и видът на застраховката.

Затова е важно да се запознаете добре с условията на застраховката, която сте закупили

Целта е да следвате всички процедури за уведомяване на застрахователя при смърт на застрахованото лице.

Съгласно закона наследниците на починалия могат да търсят застрахователно обезщетение при смърт, като заведат иск срещу застрахователя в граждански съд.

Уморени ли сте да се борите със застрахователя си за полагащите ви се застрахователни обезщетения?

Ние разбираме колко неприятно може да бъде, когато застрахователите отказват да платят и се опитват да изключат задълженията си, използвайки общите условия.

Не се притеснявайте, ние сме тук, за да ви помогнем!

Застрахователното обезщетение при смърт може да бъде подадено от пострадалите на застраховката или от наследниците на застрахователя.

За да подадете искане, трябва да се свържете с адвокат който да запита застрахователната компания за изплащане на обезщетение

След като го упълномощите, той ще им представи нужните документи, които потвърждават смъртта на застрахованото лице.

Обикновено важно от тези документи е смъртен акт,  което е доказателство за наследството или документ, който потвърждава пострадалите на застраховката.

След като застрахователната компания получи вашето искане, те ще извършат преценка на документите и ще ви уведомят за резултатите.

В случай, че искането е одобрено, вие или пострадалите на застраховката ще получите обезщетението.

В случай, че искането е отхвърлено, застрахователната компания ще ви уведоми за причините за това решение.

За да бъде процесът по подаване на искане за застрахователно обезщетение при смърт по-лесен, е важно да предоставите всички необходими документи и информация в срок.

Нашият екип от експерти може да Ви насочи как да заведете дело срещу застраховател и да получите обезщетението, което заслужавате.

Кога се изплаща застрахователно обезщетение ?

Доверете ни се, за да ви помогнем да се ориентирате в правните сложности и да се уверите, че ще получите обезщетението, което ви се полага.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за това как можем да ви помогнем в застрахователното ви дело.
Застрахователно обезщетение при смърт

Успоредно към тази претенция следва да се посочи и точни данни за банкова сметка, по която да бъде преведено определеното застрахователно обезщетение.

Завеждане на претенции по „Гражданска отговорност“ се извършва в застрахователното дружество, с което виновният водач е сключил договор.

За да получите това обезщетение, ще трябва да представите някои документи на застрахователната компания.

Преди всичко, ще имате нужда от оригинала на застрахователния полицай, за да докажете, че починалият беше застрахован.

Също така, ще трябва да предоставите документ, който потвърждава смърт на застрахованото лице

То трябва да съдържа изявление, че сте уведомен/а, че имате право да получите плащането по банковата сметка на другото лице.

При завеждане на претенцията застрахователят се да представят доказателства, които установяват основание и размер на претенцията.

ВАЖНО : Застрахователят е длъжен да се произнесе по претенцията Ви в срок до 15 работни дни от представянето на всички доказателства.

Възможно е застрахователят да изиска представянето на допълнителни доказателства.Застрахователно обезщетение

Не се допуска изискване на доказателства, с  които застрахованият не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки.

Застрахователят не може необосновано да забавя и удължава процедурата по уреждане на претенцията.

Омръзна ли ви застрахователите да отказват да изплащат обезщетенията, на които имате право?

Не им позволявайте повече да се измъкват!

Нашият експертен екип знае точно как да осъди застрахователя и да го накара да плати. Виждали сме всичко и познаваме триковете, които застрахователите използват, за да избегнат задълженията си.

Но също така знаем как да се борим и да спечелим.

Независимо дали става въпрос за небрежност, недобросъвестност или нарушаване на договор, ние ще ви помогнем да потърсите справедливост в окръжния съд.

Не е нужно да страдате в мълчание. Свържете се с нас днес и ни позволете да ви помогнем да получите обезщетението, което заслужавате.

За допълнителна информация, моля не се колебайте да ни потърсите за съвет или поставете директно вашият въпрос на office@lawyer-bulgaria.bg или на телефон + 359 897 90 43 91.

Всяко ваше запитване ще бъде отговорено максимално бързо и детайлно с оглед спецификата на вашият казус.

Какво представлява застрахователното обезщетение ?

Обезщетението при ПТП е сума, изплащана при претърпени болки и страдания, при имуществени вреди, разходи за лечение, лекарства рехабилитация. Право на такова обезщетение има лице, претърпяло вреди, в следствие на ПТП, с изключение на виновния водач.

От кого се изплаща застрахователното обезщетение ?

Обезщетението на пострадали в следствие на ПТП се изплаща от застрахователната компания на виновния водач. Това обезщетение се изплаща по застраховка „Гражданска отговорност“, когато има застрахователен договор или от „Гаранционен фонд“ , когато виновният водач няма застраховка „Гражданска отговорност“.

От кого се изплаща обезщетение на чужда Гражданска отговорност ?

При възникнало ПТП, причинено от чуждестранно лице, със сключена застраховка „Гражданска отговорност“ при чуждестранен застраховател; в случай на ПТП настъпило на територията на друга държава с пострадал български гражданин, обезщетение се изплаща от Национално бюро автомобилни застрахователи.

Кога се образува наказателно производство ?

Когато има причинена телесна повреда или смърт, се образува досъдебно производство. Пострадалите имат право да бъдат уведомени за правата си, да получат защита и сигурност, както за себе си, така и за своите близки, да бъдат информирани за хода на наказателното производство.