fbpx

Публикации

Лични отношения баба и дядо

Законът гарантира възможност на прародителите да развиват и утвърждават самостоятелно емоционална връзка с тяхното внуче, при което говорим за лични отношения баба и дядо.

„Понятието „право на лични отношения“ се отнася не само до правото на  родител, но и лични отношения на дете с баба и дядо“.

Това право касае детето да поддържа лични отношения с дядо и баба.

Законът гарантира възможност на бабата и дядото да развиват и утвърждават самостоятелно емоционална връзка с тяхното внуче – чл. 128 СК и по начин ,който да е в интерес на детето.

В рамките на заявеното искане с молбата по чл. 128 СК съдът разполага с властта да разреши изцяло по своя преценка конкретни мерки на лични отношения.

Най-важни при решаване на въпросите за мерките на лични отношения са интересите на детето.

Лични отношения баба и дядоУсловия за режим на бабата и дядото

За съжаление българският Семеен кодекс не съдържа легално определение на понятието „интерес на детето“.

Интересът на детето се свежда да се отглежда и възпитава за нормално физическо, умствено, интелектуално, нравствено и социално развитие

Интересът на всяко дете е да расте в нормална семейна среда

То трябва да контактува еднакво с родителите си и с роднините от майчина и бащина страна.

Така детето получава възпитание, подкрепа, придобива опит за различни житейски  ситуации.

По принцип бабата и дядото са мотивирани да полагат грижи за отглеждане и възпитание на внуците в техен най-добър интерес.

Интересът на детето се свежда до това то да се отглежда и възпитава по начин, който му осигурява нормално физическо, умствено, интелектуално, нравствено и социално развитие.

Интересът на всяко дете е да расте в нормална семейна среда, като контактува с родителите си и с роднините от майчина и бащина страна.

По този начин детето получава възпитание, подкрепа, придобива опит за различни житейски ситуации.

Бабата и дядото са мотивирани да полагат грижи за отглеждане и възпитание на внуците си и то в техен най-добър интерес.

Установяването на правото на лични контакти на бабата и дядото е продиктувано от обичайните и традиционни отношения в българското семейство

Отчуждението от близките, включително от дядото и бабата от майчина и бащина страна не е в интерес на детето, освен когато те вредят на развитието и възпитанието му.

Отношенията с внуците

Не са главен критерий отношенията между бабата и дядото и родителите на детето.

Възможно е отношенията с майката и бащата да са влошени и дори конфликтни. Това не означава, че детето няма интерес да общува с родните си баба и дядо.

Може да е в интерес на детето контактите му с бабата и дядото да бъдат прекъснати само ако последните му въздействат по начин, опасен за психическото или физическото му развитие.

Отчуждението от близките, включително от дядото и бабата не е в интерес на детето. В съдебната ни практика, се срещат ситуации,  в които родителите живеят и работят в чужбина

Децата са отглеждани от баба или от баба и дядо в България. За обществото е важно да бъдат осигурени интересите на всяко дете, като то расте в нормална семейна среда.

В случай на невъзможност – да контактува с всеки от роднините си и да поддържа отношения с него. Лични отношения баба и дядо

С оглед осигуряването на контакт с децата е желателно да не се стига до отчуждение от неговите близки.

Съдебно дело за лични отношения с баба и дядо

Законът дава право на лични отношения на дете с баба и дядо да поискат съд да определи режим на контакти.

Бабата и дядото на детето могат да окажат влияние върху неговата личност.

Целта на производството е не да се търси комфорт на родителите и бабата и дядото, а да се създаде възможност за контакт на последните с детето.

Целта на делото по чл. 128 СК е да се осигури най-добрият (висшият) интерес на детето.

Установяването на правото по чл. 128 СК е продиктувано от обичайните и традиционни отношения в българското семейство.

Нормата цели утвърдените родови отношения да не бъдат прекъсвани при развод между родителите на децата.

При смърт на единия родител, и родителските права да се упражняват само от единия родител, който ще бъде подпомогнат.

За допълнителна информация се обърнете към нас на телефон + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай.

Какво представлява искането за лични отношения на баба и дядо ?

В делото за лични отношения на баба и дядо по чл. 128 СК става дума за интереса на детето да контактува с тях се преценява на плоскостта на установените качества на бабата и дядото да отглеждат и възпитават детето и на влиянието, което те могат да окажат върху неговата личност

Какво се цели с дело лични отношения на баба и дядо ?

Целта на делото по чл. 128 СК пред Районен съд е да осигури най-добрият интерес на децата, който принцип е инкорпориран в Общия коментар No 14 (2013 г.) на Конвенцията за правата на детето на ООН.

Кои са страни по делото по чл. 128 СК?

Право да искат постановяване на такъв режим са както бабата и дядото /независимо дали действат заедно или всеки за себе си/, така и самото дете чрез законните си представители. Ищци са баба или дядо или двамата заедно, а ответник са и двамата родители, което означава, че искът винаги следва да е насочен и към двамата едновременно, ако същите упражняват родителски права за детето.

Къде се разглежда дело по чл. 128 СК ?

Компетентен е Районенсъд по настоящия адрес на детето,. Когато адресът на детето не съвпада с постоянните адреси на родителите, искът се насочва към Районен съд по местоживеенето на детето.

Кое е важното в делото за лични отношения на баба и дядо ?

Когато постоянното местоживеене на детето е различно от постоянното местоживеене на бабата и дядото и това налага продължително пътуване, личните им контакти могат да бъдат осъществявани в почивните дни на седмицата и/или в друг период от годината в свободно за детето и бабата и дядото време.

Следва ли да се докаже пречене за виждане на детето по чл. 128 СК ?

Не е от основно значение и обстоятелството пречи ли някой от родителите на поддържането на редовен контакт между бабата и дядото и детето. В текста на чл. 128 от СК не се съдържа изричното изискване да се пречи на поддържането на лични отношения с детето

Каква е съдебната практика по дела за лични отношения на баба и дядо ?

Подадената молба за определяне на режим на лични отношения между дядото и бабата от една страна и внука – от друга, с посочен режим не обвързва съда

В случай на конфликт с родителите на детето ?

Не са главен критерий отношенията между бабата и дядото и родителите на детето. Те може да са влошени и дори конфликтни, обаче това не означава, че детето няма интерес да общува с родните си баба и дядо.

За какво следи съдът в делото по чл. 128 СК?

Като ищец бабата и дядото имат следва да имат поведение, което не накърнява интересите на родителите на детето. Те следва да се грижат за детето, като не застрашават развитието му. Не е в интерес на детето бабата и дядото да бъдат лишени от възможност да имат лични отношения с него,

Развод при дете в чужбина

Често пъти с оглед на родителски права, единият от съпрузите завеждат съдебно дело за развод при дете в чужбина.

Основен въпрос за правата на съпрузите е местожителството на детето при развод с дете в чужбина. Делата заведени по този ред се образуват, в противоречие на правилата на правото на Европейски съюз.

Международната компетентност на българските съдилища се урежда в КМЧП (КМЧП). Българският съд е винаги компетентен по брачни искове и искове за издръжка, когато един от съпрузите е български гражданин.

Налице е т.н. паралелна компетентност, като съпрузите могат да изберат пред кой съд да предявят брачните си искове и искът за издръжка на детето – пред българския или чуждия съд.

КАКВО СЛЕДВА ДА СЕ НАПРАВИ ПРИ РАЗВОД ?
Развод при дете в чужбина

В случай, че срещу Вас е заведено съдебно дело развод при дете в чужбина, а детето Ви живее в чужбина……

Споровете при разногласие между родители за упражняване на родителски права се решават съобразно трайната установена връзка на децата

Съгласно чл. 22 КМЧП международната компетентност на българският съд и други органи е изключителна, само когато това е изрично предвидено.

По брачни дела българският съд няма изключителна компетентност.

Въпросът за упражняването на родителските права, режима на лични отношения на детето с родителя при когото то не живее и въпросът за издръжката на това дете е най-подходящо и благоприятно за детето.

Този въпрос следва да се разгледа от съда, който е в най-тясна връзка с детето,  където то живее.

Този съд може да прецени най-добре интересите на детето, тъй като има пряка връзка със социалните служби и познава стандартите на средата, в която детето живее.

Кое е важното в тези дела с международен елемент ?

Съгласно Определение на ВКС, по чл.8 §1  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност

Регламентът се прилага, само и единствено, ако детето има обичайно местопребиваване на територията на държава-членка.

Понятието „обичайно местопребиваване”  в съдебното производство по дела за развод между съпрузи не е легално определено, но ВКС

Съдът има в предвид момента на предявен иск за развод между съпрузи и установяване на родителски права над родени в брака деца. Обичайно местопребиваване е налице  относно мястото, където се развива цялостна интеграция на детето в социална и семейна среда

От значение са продължителност на обитаването, регулярността, условията и причините за престоя и преместване на семейството, мястото и условията, при които е организирано образованието им, семейните и социални връзки на детето с тази държава.

Съгласно чл.8 и чл.10 от Регламент  2201/2003г. понятието обичайно местопребиваване” е мястото, което отразява определена интеграция на детето в социална и семейна среда в държавата, в която живее

Този термин се отнася и за случаите, в който детето посещава училище или детска градина, в държавата по неговото местопребиваване.Развод при дете в чужбина

Именно в чуждата държава може да бъде изготвен социален доклад и оценени условията при които родителя ще отглежда детето.

С оглед интересите и защита правата на детето може да се постигне и по-изгоден режим за тях с т.нар. споделени родителски права, но за съжаление националното ни законодателство не познава.

Кой може да направи възражение за неподсъдност ? 

Когато спорещите страни са граждани на ЕС – тяхното обичайно местопребиваване е в Европейски съюз.

Много са случаите, в които законът допуска да бъде подадено възражение за некомпетентност и неподсъдност по смисъла на чл.118 ГПК и чл. 119 ал.3 ГПК.

В случаите, когато децата живеят при разделени родители в Европейски съюз е приложим Регламент 2201/2003

За международната си компетентност по брачни дела, съдът следи служебно, независимо дали тя се урежда от Регламент или от двустранен договор

Касае се за двустранен договор със страна, която не е член на ЕС, от международна конвенция или от Кодекса на международното частно право.

В случая международната компетентност по брачни искове и искове за издръжка се урежда от Регламент на Съвета /ЕО/№2201/2003г.

Компетентни да разглеждат дела, свързани с развод законна раздяла на съпрузите са съдилища на държавата –членка, където децата имат обичайно пребиваване.

Съгласно нормата на чл.1 от Регламент №2201/2003 в негов обхват са включени граждански дела, отнасящи се до развод и родителска отговорност, като задълженията за издръжка остават извън неговото приложно поле.

В Регламента се съдържа легално определение на понятието „родителска отговорност“.

Терминът „родителска отговорност“ включва правото на упражняване на родителски права и правото на лични отношения с дете, в случай на образувано дело за развод между съпрузите.

По отношение искове за издръжка се определят по Регламент Nr. 4/2009г. от 18.12.2008г. относно компетентността, приложимото право за издръжка.

Приложение при страни извън Европейския съюзРазвод при дете в чужбина

В този случай е приложима т.нар. ХАГСКА КОНВЕНЦИЯ – КОНВЕНЦИЯ за компетентността, приложимото право във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата.

България е ратифицирала и  Конвенция  за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност.

В разпоредбата на чл. 118 ал.1 от ГПК е заложено схващането, че всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно.

Законът посочва. че обичайно местопребиваване на физическо лице се разбира мястото, на което то се е установило преимуществено да живее.

Регламентът определя мястото, което отразява определена интеграция на детето в социална и семейна среда.

Този престой е очертан на територията на държавата членка, както и неговото гражданство. В това производството за права  възрастта на детето е от значение за изхода на делото.

Отношенията между родители и деца се уреждат от правото на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване.

При образувано дело за развод и спор за родителски права отношенията се уреждат от държавата, с обичайно местопребиваване на детето

Това се случва, ако там е неговото отечествено право или този режим е по-благоприятен за него.

Кантората съдейства за процесуално представителство по граждански дела за развод с международен елемент

Тя ще се ангажира при предявени искове за присъждане на родителски права, за малолетни и непълнолетни деца, живеещи в чужбина

За допълнителна информация, изпратете запитване на мейл office@lawyer-bulgaria.bg или на телефон  + 359 897 90 43 91