fbpx

Публикации

Предимства на предварителния договор

Съвременната практика налага да бъдат изяснени предимствата на предварителния Договор.

Фактът, че този Договор е наречен Предварителен, не го прави по-малко важен от другите.

По своята същност Предварителния договор за покупка на имот е рамка за бъдещата сделка между страните.

Договорът е застраховка, така че няма да има ощетени страни. Обвързва законово двете страни и е задължителен за изпълнение.

В повечето случаи страните са запознати с правата си преди да сключат предварителен договор.Предимства на предварителния договор

Същевременно следва да бъде изяснено, че сключване на предварителния договор има значителни ползи и за купувача и за продавача

Договорът дава възможност за допълнителен срок за набиране на средства.

Срокът на този договор благоприятства купувача, като му предоставя по-дълъг, допълнителен срок да събере нужната за сделката парична сума.

До момента на прехвърляне на собствеността с окончателния договор, всеки купувач може да получи ипотечен кредит за сделката.

В същото време съществува и възможност за кумулиране  на парични средства чрез заем или продажба на друг негов недвижим имот.

Реално Предварителния договор предоставя и правна възможност за разсрочено плащане по сделката преди или след нотариалното изповядване на окончателния договор.

Следващо предимства на предварителния договор е уговореният между страните срок за завършване на строеж на имот.

В голяма част от сделките за закупуване на имот в строеж продавачът е често пъти строител. 

Той би могъл да получи възможност да извърши някои строително-монтажни работи

Предварителният договор дава възможност всяка от страните да получи необходимите документи за имота като данъчна оценка, скица, схема и други.

С предварителния договор собственикът на имота се задължава да се снади преди прехвърлянето на собствеността с документи

Най-често към датата на прехвърляне на собствеността не са налични всички необходими документи, чрез предварителения Договор се дава срок за това.

При сключване на окончателния договор, продавачът може да заяви и получи Удостоверение за липса на тежести върху имота – ипотеки, възбрани, вписани искови молби, учредено право на ползване.

Предварителният договор очервата бъдещата сделка и гарантира фиксирана и сигурна цена по сделката. Сключването на предварителен договор е много по-евтино от сделката пред нотариус. Не е необходимо да се заплащат такси и да се вадят документи.

За допълнителна информация, се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Договор за издръжка и гледане

В случай на нужда и собственост на недвижим имот прехвърлителят може да прехвърли собственост по договор за издръжка и гледане.

Договорът не е уреден легално и не може да се отнесе към установените в закона договори, макар и да има прилики с продажбата.

Договорът за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, представлява писмен договор.

Този договор, под формата на нотариален акт при който едно лице, прехвърля собствеността на свой имот, срещу задължението на приобретател да осигури пожизнена издръжка и гледане.Договор за издръжка и гледане

Освен прехвърляне собствеността с този договор може да се учредяват и вещни права върху имот срещу задължение за издръжка и гледане.

Прехвърлителят получава издръжка и гледане, договора е възмезден. Ако прехвърлителите са двама издръжка и гледане се дължи спрямо двамата.

Приобретател може да бъде всеки, без необходимост да е в родствена връзка с прехвърлителя. Задължението е неделимо – дължи се и издръжка и гледане.

Юридическо лице не може да бъде страна по този договор.

Най-често прехвърлители по него са възрастни хора прехвърлящи имота си срещу правото да бъдат доживот гледани и да получават необходимата им издръжка.

В същото време с този договор се извършва едно бъдещо разпределяне на имущество.

Договорът съдържа нещо неопределено, а именно задължението за издръжка и гледане за едно бъдещо време, до смъртта на прехвърлителя, т.е. не се знае продължителността на задължението. Освен това не е ясен и обемът на дължимата издръжка, както и изискванията за конкретната издръжка.Договор за издръжка и гледане

Особености на Договор за издръжка и гледане

Договорът за издръжка и гледане е продукт на договорната автономия, която позволява на правните субекти свободно да определят съдържанието на сделките.

За целта тези сделки не следва да противоречат на императивни норми и добрите нрави.

Съдебната практика е категорична, че договорът за издръжка не противоречи на закона.

Задължения на страните по договора

Те имат социална цел и предназначение – да обезпечат на прехвърлителя, който по правило е в напреднала възраст.

Както по своята цел, така и по своето съдържание те не влизат в противоречие със закона, поради което са допустими и валидни.

Договорите между съпрузи за прехвърляне на имущество срещу задължение за издръжка е допустим.

Неизпълнение по договора за издръжка и гледане

Задължението за гледане и издръжка е неделимо и частично неизпълнение на задълженията се счита за пълно неизпълнение

В този случай, договорът за издръжка и гледане може да се развали.

Просто грижите и издръжката трябва да се полагат и поемат непрекъснато – а не един месец да се дават, а друг – не.

Грижите могат да се полагат не само от този, който получава имота, но и от трето лице, което примерно е наето от него.Договор за издръжка и гледане

Договорът може да се сключи и с оглед на личността. Получателят на имота, е лекар и ще полага лекарски грижи за прехвърлителя.

В случай, че не е отразено къде ще живее и пребивава прехвърлителя се приема, че същите се осъществяват в обекта, който се прехвърля.

Необходимо е и лицето, което прехвърля имота, наистина да има някаква нужда от грижи и издръжка, иначе си е заобикаляне на закона

Това може да доведе до обявяването на нищожност на договора.

Съществува и хипотезата, при която този, който прехвърля имота, надживява този, който го получава.

При пълно или частично неизпълнение на задълженията може да се иска пълно или частично разваляне.

Страна по такъв процес обичайно са този, който прехвърля имота, или неговите наследници след смъртта му.

Последният пък още приживе може да иска разваляне на договора, защото не е гледан или издържан.

Тези твърдения обаче трябва да се докажат и тежестта на доказване пада върху него.

Прехвърляне на имот при продажба

Съгласно българското законодателство покупко-продажбата на недвижим имот се извършва посредством договор за прехвърляне на имот при продажба.

Това е договор, по силата на който продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на конкретен имот срещу цена, която купувачът се задължава да заплати.

Съгласно законодателството, по-конкретно в чл. 18 ЗЗД, прехвурлянето на собствеността става пред Нотариус под формата на нотариален акт.

Сключване на сделка за прехвърляне на собственостПрехвърляне на имот при продажба

о продавачът и купувачът са се разбрали за продажната цена, за сроковете на плащане и подписването на нотариалният акт.

Основно задължение на продавач по сделка е да се снабди и да предостави на купувача документи, легитимиращи го като собственик.

Тези документите също са предмет на проверка и договорка пред Нотариуса

В много от случаите, продавачът смята, че документът за собственост, скица и данъчна оценка са достатъчни

Затова в практиката се оказва, че са нужни и се изискват редица допълнителни документи.

Проверка на имот преди сделка пред Нотариус 

Съветът ни е да се уговори предварително задължението на продавача да предостави на купувача според допълнителни документи, като:Прехвърляне на имот при продажба

  1. Удостоверение за наследници
  2. Справка за семейно положение
  3. Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл.87 ДОПК.

Налице са и допълнитлени ограничения за покупка на земеделски земи, както и за невъзможността граждани на страните извън Европейския съюз да купуват земеделска земя.

В зависимост от гражданството на купувача и вида на имота, купувачът трябва да се съобрази с изискванията на българското законодателство във връзка с условията за придобиване на имот в България.

В случай на необходимост кантората ни оказва съдействие и регистрира фирми – юридически лица, посредством които някои от сделките да станат възможни.

Много често купувачите се доверяват на продавача или на неквалифициран посредник по сделката, вследствие на което биват излъгани.

преди да се подписва какъвто и да е било документ следва да осигурите независим по сделката адвокат, който да извърши всички необходими проверки и да защити Вашия интерес.

За доп. информация се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или e-mail office@lawyer-bulgaria.bg