fbpx

Публикации

Прехвърляне на недвижим имот

В последните няколко месеца, с оглед цените на имотите, все по-актуални стават въпросите за начините на прехвърляне на недвижим имот.

В последните няколко месеца, с оглед цените на имотите, все по-актуални стават въпросите за начините на прехвърляне на недвижим имот.

Прехвърлянето или продажбата на имот е изключително актуална тема, като в повечето случаи процесът остава неясен за голяма част от хората, които са взели решението за смяна на собствеността.

Основни стъпки при прехвърляне на недвижим имот

1. Подготовка на документи:
Процесът на прехвърляне на имот започва с подготовката на нотариален акт, документ за собственост, удостоверение за данъчна оценка и други

Тези документи трябва да бъдат предоставени на нотариус, който ще извърши сделката.

2. Проверка на имота:

Преди сключване на сделката, е важно да се направи проверка на имота за тежести като ипотеки, възбрани или други ограничения.

3. Нотариална заверка:

Прехвърлянето на собствеността върху недвижим имот изисква нотариална заверка.

Нотариусът проверява документите и самоличността на страните, след което изготвя нотариалния акт за прехвърляне на собствеността.

В този момент се заплаща и дължимата такса за нотариус.

4. Плащане на данъци и такси:

При прехвърляне на имот се дължат различни такси и данъци, което включва

А/ Местен данък за прехвърляне на имота,

Б/ такса за вписване на сделката в Имотния регистър

В/ Нотариални и други административни такси.

Тези разходи обикновено се покриват от купувача, освен ако не е уговорено друго – т.е. да се разделят между тях по-равно.

Сделки на прехвърляне на имот

1. Покупко – Продажба:
Често срещаният метод за прехвърляне на имот е продажба.

Това е Договор между продавача и купувача, като срещу определена сума пари собствеността преминава към новия собственик.

2. Договор за Дарение:
Начин за прехвърляне на имот е чрез дарение,което е безвъзмезден акт, при който собственикът прехвърля имота на друго лице без заплащане.

3. Замяна на имот :
Прехвърляне на имот може да се осъществи и чрез замяна, при която два имота се разменят между двама собственици. В този случай също е необходима нотариална заверка.

4. Наследяване:
Имот може да бъде прехвърлен и по наследство, оставено след смъртта на собственика

В този момент, имотът преминава към неговите наследници според завещанието или закона.

По този начин се придобива имот, а често пъти прехвърлителя запазва правото си на собственост над него

Най-често опциите зависят от избраната от двете страни сделка – дали е дарение, продажба със запазване правото на ползване.

Прехвърляне на собствеността Прехвърляне на недвижим имот

Един от най-разпространените варианти за смяна на собствеността на недвижимо имущество е прехвърляне на имота чрез дарение

В този случай отличителна черта на сделката е, че данъците и таксите са най-ниски.

Когато жилището бъде прехвърлено чрез покупко-продажба, разходите са значително по-високи, отколкото при прехвърляне чрез дарение.

Предимството при този подход е по-голямата сигурност на купувача, която придобива имота.

Много от клиентите избират за извършат покупко-продажбата фиктивно.  Това крие значителни рискове, в случая, когато липсва реално плащане.

Следващият вариант за прехвърляне на имот е срещу писмен Нотариален Договор за гледане и издръжка

В зависимост от това в полза на колко лица е може да се определи неговия срок.

Какво представлява ДАРЕНИЕТО на недвижим имот ?

Когато става въпрос за прехвърляне на имот чрез дарение, това включва всякакъв вид недвижимо имущество.

В този случай преотстъпването на жилището се осъществява напълно безвъзмездно от страна на дарителя към дарения, като сделката е лишена от материален характер.

Най-масовата сделка за прехвърляне на жилище между роднини е дарението.

Характерна особеност тук е факта, че имотът е прехвъря безвъзмездно на дарения

Независимо дали встъпват в брак, жилището принадлежи само и единствено на дарения.

За разлика от покупката на имот по време на брак, при прехвърляне имотът става собственост на двамата съпрузи, освен ако нямат сключен брачен договор в режим на разделност.

Всички сделки по прехвърляне на собствеността на недвижим имот се извършват пред нотариус.Прехвърляне на недвижим имот

Тук компетентен е Нотариусът в района, където се намира имотът.

Процесът е съпътстван от документация, която трябва да бъде предварително подготвена и представена, за да се извърши прехвърлянето.

За да бъде осъществена сделката за прехвърляне следва да бъдат платени всички дължими данъци и такси

Затова при покупко-продажбата и замяната, така и при дарението, таксите като местен данък, нотариална такса и такса вписване и са значително по-ниски.

Нотариалната такса се заплаща на нотариуса, удостоверяващ прехвърлянето на имота

Когато се извършва сделка на Дарение, таксите за прехвърляне се изчисляват по определена скала

Най-често се плаща такса като процент от материалния интерес на сделката съгласно ЗННД.

В този случай местният данък се определя въз основа наредба на съответната Община, но при ДАРЕНИЕ данъкът е 0 %.

За допълнителна информация при сделки с имоти се обърнете нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg