fbpx

Публикации

Прехвърляне дружествени дялове

В края на 2017 г. беше въведено ограничение предприятие, в което има наети работници или служители. Да може да се прехвърли едва след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите.Прехвърляне дружествени дялове

В тази категория влизат  също и задълженията към работниците и служителите. Трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието  съгласно чл.15 ал.4 и чл.15 ал.5 ТЗ.

Процедурата прехвърляне на дружествени дялове обикновено се реализира. Чрез покупко-продажба на дружествени дялове и значително по-рядко чрез тяхното дарение или замяна.

Целта на процедурата е с промяната на собствеността върху тях ново лице или лице да встъпи в членствени правоотношения. И съответно да получи съответни права в дружеството /основно право на печалба и право на глас при вземане на решенията/.

Случай на прехвърляне на дружествени дялове в една фирма :

  1. Прехвърляне на дружествени дялове от еднолично дружество с ограничена отговорност на друг едноличен собственик на капитала. При което дружеството продължава да функционира като ЕООД.
  2. Прехвърляне на дружествени дялове на двама или повече съдружници. След която сделка едноличното дружество с ограничена отговорност продължава да функционира като ООД.
  3. Прехвърляне на дружествен дял от ООД от един съдружник на нов съдружник, при което новият съдружник. Като старият съдружник бива заличен, а дружеството продължава да развива дейност като ООД.
  4. Всички съдружници прехвърлят дружествените си дялове на нов едноличен собственик на капитала

Административната процедурата по продажба на дружествени дялове обикновено стартира с молба на лицето. Което желае да закупи дружествените дялове.продажба на дружествени дялове

С решение на едноличният собственик на капитала или на общото събрание на дружеството. Тази молба следва да бъде одобрена и съответно взето решение. С което се разрешава продажбата.

Следващата стъпка в процедурата включва изготвянето и подписването на нотариално заверен договор за покупко-продажба на съответните дялове. Като при нотариуса се заверяват съответно и другите изготвени протоколи с взети решения. Както и спесимен от подпис на новия управител, ако има избран такъв.

След изготвянето на целия комплект документи, новият управител следва да вземе решение за публикуване на така извършената промяна в Търговския регистър и да упълномощи лице. Най-често адвокат, което да извърши тези действия.

Същност на процедурата 

С промените в  Търговския закон през 2017г. се въведоха нови праила за продажбата на дружествени дялове на фирми със задължения за заплати. И осигуровки на трети лица като се изискват подписи на декларации за липса на такива задължения.

Целта на тези промени бе да се защитят интересите на работниците и служителите, донякъде интересът на държавата по събирането на публични задължения. Разбира се слаб момент в законодателството е все още продажбата на дружествени дялове. На трети лица чрез приемането им за съдружници, респ. последващо изключване на учредителите на фирмата.

В този смисъл, всеки адвокат по фирмени дела, би могъл да се ангажира с изготвянето на нужният набор документи заедно с последващото регистриране на промяната. При прехвърлянето на дружествени дялове в Търговския регистър.

Задачата, която има всеки адвокат по прехвърляне на дружествени дялове в едно търговско дружество е да изготви и завери надлежно съответните декларации.

Като подготви и създаде нов учредителен акт респ. дружествен договор на дружеството.

Публикуване онлайн на промените в това търговско дружество има само оповестително значение за трети лица с оглед сигурност на търговският оборот между отделните търговски дружества.

В случай, че е налице неточност или указания на Търговският регистър при прехвърлянето на дружествените дялове. Като адвокат по фирмени дела и дружествено право.

Можем да отстраним всеки възникнал проблем в рамките на инструктивният 3 дневен срок, даден от търгоският регистър.

Какво е дружествен дял?

Дружественият дял е частта от капитала, с която участвам във фирма (ООД или ЕООД). Така ако дружеството има капитал с няколко съдружници всеки следва да е внесъл своята част от капитала. Така всеки съдружник участва с определен дружествен дял

Как се прехвърля дружественият дял ?

Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Това става на друг съдружник свободно, а на трети лица, извън дружеството при спазване на някои допълнителни изисквания в Търговският закон.

За какво следва да се внимава при прехвърляне на дружествен дял ?

Процедурата има особености в подготовката на документите, отразяване на взетите решения в протоколи, декларации, промени в устава на дружеството. В случай, че се установи неточности в документите, подателят ще загуби платената такса в Търговски регистър.

Какви документи са необходими за продажба на дружествен дял?

За взетите решения се създава писмен документ – протокол от Общо събрание на ООД или протокол-решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД. Протоколът се подписва от съдружниците, а когато с него се приема нов съдружник, се извършва и нотариална заверка на подписите и съдържанието, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. Освен това са нужни допълнителни документи за новият съдружник и молба до дружество за приемане. Отделно следва да бъде изменен и дружественият договор, който се представя задължително в Търговският регистър.

Как става продажбата на ООД ?

Покупко-продажбата на дружествени дялове се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията, след като Управителят може да упълномощи адвокат, който да заяви вписването.

Каква е таксата при продажба на ООД ?

Таксата за вписване на продажбата на дялове в Търговския регистър е 30 лева, ако документите си на хартиен носител, а ако се подадат по електронен път съответно 15 лева. За това подаване по електронен път е необходим валиден електронен подпис.