fbpx

Публикации

Прехвърляне имот чрез дарение

Много често към нас се обръщат за консултация наследници или роднини за прехвърляне имот чрез дарение.

Много често към нас се обръщат за консултация наследници или роднини за прехвърляне имот чрез дарение.

Дарението на имот е един от доста често срещаните начини за прехвърляне на имот от един собственик на друг.

Прехвърлянето на собствеността чрез дарение на недвижим имот може да доведе до много нежелани последици.

Ситуацията може допълнително да се усложни и когато хората, знаейки че вероятността дарението да бъде отменено е много голяма, започват да сключват поредица от допълнителни сделки с цел да го предотвратят.

Именно поради това, когато вземете решение, че желаете да прехвърлите собствеността върху недвижим имот трябва да сте наясно с възможните настоящи и бъдещи усложнения, които могат да възникнат.Прехвърляне имот чрез дарение

Налице са различни способи за прехвърляне на собствеността.

Дарение на недвижим имот е способ за прехвърляне на собствеността.

Силно препоръчително е да ползвате услугите на доверен адвокат, който ще е в състояние да отговори на вашите въпроси

Неговата задача е да извърши нужните проверки на имота и да подготви необходимите документи, които законът изисква за прехвърлянето.

Проверките са от голямо значение, за да не се окаже, че прехвърляния имот е обременен с тежести.

Тежестите следват имота, а не остават за собственика.

Важно е да се отбележи, че дарението на имот може да бъде обжалвано от наследници на дарителя в рамките на определен срок, ако те сметнат, че са ощетени.

Освен това, дарението може да бъде отменено при определени условия, като например ако дареният не се грижи за дарителя приживе или при прояви на неблагодарност.

Затова е от съществено значение да се осигури правна сигурност и да се минимизират рисковете чрез професионална правна помощ.

Адвокатът ще помогне също така и при изготвянето на дарителския акт, който трябва да бъде нотариално заверен.

Нотариалната заверка е задължителна за действителността на дарението на недвижим имот.

Тя гарантира, че всички страни са запознати със съдържанието на документа и неговите правни последици.

Освен това, вашият адвокат може да ви информира за данъчните последици от дарението.

В някои случаи дарението на имот може да бъде облагано с данък, в зависимост от стойността на имота и роднинската връзка между дарителя и дарения.

Пълната прозрачност относно финансовите и правните аспекти на дарението е ключова за избягване на бъдещи конфликти и недоразумения.

В заключение, дарението на недвижим имот е сериозна правна стъпка, която изисква внимателно обмисляне и подготовка.

Ползването на професионална правна помощ не само ще улесни процеса, но и ще осигури спокойствие и сигурност за всички засегнати страни.

Какво представлява дарението ?

Най-важното, което всеки следва да знае е, че дарението е договор.

С този Договор пред Нотариус, лице „дарител“ прехвърля веднага и безвъзмездно вещ, пари, вземане или имот на друго лице.

Важно е да се отбележи, че договорът за дарение се сключва между живи лица и действието му настъпва веднага

За разлика от завещанието, същото поражда своето действие едва след откриването му.

Страните по договора при дарениеПрехвърляне имот чрез дарение

Страните по нотариалния акт за дарение на недвижим имот се наричат дарител и дарен.

Дарителят е необходимо да бъде собственик на дарявания недвижим имот и да е дееспособен.

Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие лица са нищожни.

Това не се отнася за сделките на встъпилия в брак непълнолетен, за които важи само ограничението по Семейният кодекс.

Дареният може да бъде физическо или юридическо лице, или държавата.

Но ако дареният не е дееспособно физическо лице, той трябва да бъде представляван надлежно.

Рискове при дарение на имот

Както всеки вид правна сделка, така и дарението на недвижим имот има своите специфики и крие рискове, с които често хората се запознават едва след като вече е станало късно.

Често пъти веднъж направено дарение на недвижим имот е подходящ инструмент за прехвърляне на собствеността

Разбира се но в други случаи може да се окаже, че то може да доведе до нежелани правни последици и загуба на собствеността от дарения.

Съгласно ЗЗД предвиждат три хипотези, съгласно които дарението може да бъде отменено.Прехвърляне имот чрез дарение

Според Закона за задълженията и договорите се предвиждат три хипотези, съгласно които дарението може да бъде отменено.

В случай, че надареният:

А/ умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или дете,

Б/е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта

В/ набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и

Г/отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Искът за отмяна на дарението на някое от посочените основания може да бъде предявен от дарителя в едногодишен срок от узнаването.

До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

Дарение на недвижимо имущество може да бъде отменено в случай че с него наследодателят е накърнил запазената част от наследството на своите низходящи, родители или съпруг.

В Семейния кодекс е предвидена и възможност за отмяна на даренията след развод

Отмяна на дарението се предвижда в случаи, посочени в закона, ако такава отмяната е предварително посочена в договора за дарение.

ОТМЯНА НА ДАРЕНИЕТО

Иск за отмяна на дарението на някое от основанията може да бъде предявен от дарителя в едногодишен срок от узнаването.

До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

Дарение на недвижимо имущество може да бъде отменено в случай че с него наследодателят е накърнил запазената част от наследството на своите низходящи, родители или съпруг.

Искът за възстановяване на запазена част от наследството по чл. 30 ЗН се погасява с изтичането на 5-годишен срок.

При даренията той започва да тече от момента на откриване на наследството.

Напълно възможно е наследниците никога да не упражнят правото си да оспорят дарението, за да уважат волята на наследодателя си.

С оглед сигурност, че действително такива са намеренията им, преди изтичане на давностния срок от 5 години

Именно поради това е препоръчително да направят отказ от наследство и се консултирате с адвокат по имуществени дела.

Всеки конкретен случай изисква индивидуален подход и задълбочено запознаване с правните последици, което може да получите от консултация.

За допълнителна информация, се свържете с адвокат на тел. 0897 90 43 91 или Email : office@lawyer-bulgaria.bg 

Какво е дарение на недвижим имот?

Когато говорим за прехвърляне на имот чрез дарение, става дума за всякакъв вид недвижими имущества. В тези случаи преотстъпването се осъществява напълно безвъзмездно, като сделката може да се развали само по взаимно съгласие или въз основа на основания, вписани в Закона за задълженията и договорите. В най-честите случаи от практиката процедурата се прилага между роднини – деца и родители, съпрузи, братя и сестри, макар в практиката да съществуват и други обстоятелства. Чрез дарението на недвижим имот на дете или друг ваш близък, вие му гарантирате, че недвижимото имущество става безвъзмездно негова лична собственост – без значение дали той/тя е встъпил в брак, или не. Това уточнение е от значение, тъй като принципът при дарение на недвижим имот се различава от придобиването на жилище чрез покупко-продажба. Така например ако имотът е закупен по време на брака, то той е общ за двамата съпрузи, за разлика от дареният имот, който принадлежи само на надарения.

Къде се извършва дарение на недвижим имот?

Процедурата по даряването на имота е необходимо да се извърши пред нотариус в областта, в която се намира недвижимото имущество, предвидено за дарение. В случай че се налагат заличавания, вписвания, отбелязвания и нанасяне на друг вид изменения в документацията, то е необходимо да се обърнете към съответната служба по вписванията, след разпореждане на съответния съдия по вписванията. Това също следва да бъде осъществено в района на имота. В случай че става въпрос за няколко имота, разположени в различни райони, нотариалният акт на всеки от тях следва да бъде вписан във всяка една районна служба по вписванията.

Необходими документи при дарение на имот

Нотариален акт Дарението на недвижимо имущество се реализира под формата на нотариален акт, като в нотариалното производство е необходимо да участват и двете страни – дарител и дарен. Пълномощно (ако е необходимо) Законовите разпоредби позволяват при нужда дарението да бъде извършено и от упълномощено на дарителя лице. За целта в пълномощното трябва да бъдат посочени всички данни, свързани с имота, предмет на прехвърлянето. Най-общо описанието на недвижимото имущества е необходимо да включва граници, размер, съседи – с други думи – всичко онова, което е вписано в нотариалния акт. Удостоверение за наследници В случай че става дума за дарение на наследствен имот, то трябва да бъде приложено удостоверение за наследници. Ако недвижимото имущество пък е в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), то имайте предвид, че е нужно да бъде представен препис от документа за сключване на граждански брак. В такъв случай дарението трябва да бъде направено и от двамата съпрузи. Удостоверение за данъчна оценка на имота от териториалната данъчна дирекция За прехвърлянето на имот чрез дарение ще ви бъде изискано представянето на удостоверение за данъчна оценка на имота от общината по местонахождение на имота, както и декларация, че дарителят няма задължения за данъци, осигуровки и мита, които подлежат на принудително вземане.

Какъв е срокът за оспорване и разваляне на дарение ?

Срокът за оспорване и разваляне на дарение е една година от деня на покана за това.