fbpx

Публикации

Как се прекратява договор за поръчка ?

Съгласно чл. 280 ЗЗД довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му действия по договор за поръчка ?

В конкретният случай, това което отличава този договор е рискът за извършването на поръчката.  Рискът за поръчката се носи изцяло от доверителя.

Именно тук възникват проблеми в отношенията между страните, при прекратяване на договора за поръчка.Как се прекратява договор за поръчка ?

Най-често в договорите за поръчка се касае или за разминаване в очакванията на Възложителя. Друга причина за прекратяване договора за поръчка може да се в несправяне на довереника с възложената поръка.

Какво представлява Договорът за поръчка ?

В литературата и в съдебната практика се приема, че извършването на представителни действия след упълномощаване означава конклудентно сключване на договор за поръчка (Таков, Кр. Доброволно представителство. С.: Сиби, 2006, с. 126 и решение № 338 от 11.01.2016 г. на ВКС по гр. д. № 1729/2015 г., IV г. о., ГК).

Основно изискване на закона е при възлагането на поръчка, довереникът трябва да извърши възложеното му действие лично.

Чести са случаите, в които довереника не споделя с доверителя, че няма възможност да извърши поръчката сам и ще наеме трети лица.

Затова в такива ситуации се задава въпроса как се прекратява договор за поръчка, ако работата не е извършена лично. 

Начини за прекратяване договор за поръчка

В практиката съществуват няколко начина за прекратяване на Договорите за поръчка. В голяма степен има съществено значение как се прекратяват тези договори. Дали това се случва от страна на Доверителя или следва от страна на довереника. (т.е. Изпълнителя).

Ако прекратяването на Договора за поръчка се прави от страна на доверителя – това се нарича оттегляне от поръчката. В случай, че е налице прекратяване на Договора за поръчка от страна на довереника, това се нарича отказ от поръчката.

Много са разликите в правните последици, които възникват в единия и в другия случай.

Как се прекратява договор за поръчка ?Прекратяване на Договора за поръчка

Когато договорът се прекратява от страна на доверителя довереника има право да иска да му бъдат възстановени всички направени до тук разноски.

В случай, че е налице отказ от страна на довереника, то същият при това прекратяване носи отговорност за всички вреди , които е претърпял доверителя.

В случай, че довереника е претърпял вреди, то задължително доверителя трябва да го обезщети за тях.

Отделно налице са и множество въпроси, като изискуемост на обезщетението за вреди срещу довереника по неизпълнен договор за поръчка.

За информация обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg