fbpx

Публикации

Предпоставки за съдебна делба ?

1.Наличие на съсобственост между съделители върху движима или недвижима вещ или имот.

Възниква и въпроса: Кой са предпоставките за съдебна делба ?

В различни случаи възниква както от наследяване или покупко продажба на недвижим имот или завещание.

Така и чрез редица разпоредителни сделки между отделните съсобственици в един имот или обща вещ.

2.Съсобственият имот (движима вещ) е нужно да е съществувала и реална към момента на делбата между страните.

Ако вещта не съществува вече, искът ще бъде отхвърленПредпоставки за съдебна делба

3. Съсобствеността да не е била прекратена, съгласно предвидените условия в закона.

Особености на съдебната делба ?

Производството по съдебната делба се състои от две съдебни фази на едно и също гражданско дело.

Всяка тези съдебни фази за делба на неподеляем имот  завършва със съдебно решение

Това решение подлежи на обжалване и се ползва със сила на пресъдено нещо.

При определянето и създаването на реални дялове и обособени части от съсобствен имот е необходимо съобразяване с разпоредбите на нормативните актове.

Изискванията и предпоставки за съдебна делба 

това са законови прагове за минимални размери и площи на поземлени имоти

За извършването на делбата на поземлен имот е необходимо да бъде спазено изискването на чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗКИР

Това е представяне на скица-проект въз основа на изготвен проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

При делба на земеделски имоти, съгласно чл. 7 от ЗСПЗЗ те не могат да се раздробяват на части, по-малки от определените в чл. 72 ЗН.

А/ за нивите – на части, по-малки от 3 декара,

Б/за ливадите – на части, по-малки от 2 декара и на лозята овощните градини на части, по малки от 1 декар.

Относно обособяването на едно жилище в 2 или повече отделни, то следва всяка една обособена част да отговаря на изискванията в чл. 40, ал. 1 ЗУТ.

Всяко жилище следва да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него

Предпоставки за съдебна делба ?

Допустимо е помещенията да бъдат пространствено свързани с изключение на тоалетни и бани-тоалетни. Необходимо е представяне на схема-проект.

Дяловете на останалите съделители се уравняват с друг имот или с пари.

Ако няколко души предявят претенции, се предпочита онзи, който предложи по-висока цена.

През втората фаза, наречена „уравняване по сметки“ в съдебната делба на недвижим имот се извършва реалното разделяне.

В случай на неподеляемост, имотът се изнася на публична продан.

С получената пазарна цена, след оценка на вещото лице се разделя съобразно дяловете и делбените квоти.

Тези квоти и дялове отговарят на дела на съделителите.

Новият собственик е длъжен в срок, даден от съда при влизане в сила на съдебното решение.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Какво представлява съдебната делба?

Съдебната делба е особено исково съдебно производство, правно регламентиран способ за ликвидиране на съсобствеността върху вещи или неподеляеми недвижими имоти. Тя е двуфазно триинстанционно съдебно производство, при което всяка отделна фаза, завършва със съдебно решение.

Колко фази има съдебната делба ?

Както вече споделихме, съдебната делба е двуфазно исково съдебно производство пред Районен съд. В първата фаза по т.нар. „Допускане на делбата“се определят съделителите, размера на техните делбени дялове и квоти. Във втората фаза на делбата се извършва т.нар. „уравняване по сметки“ – разпредление на всички разходи за съдебното производство пред Районен съд в двете му съдебни фази.

Колко продължава делото за делба на недвижим имот ?

Обичайно първата инстанция на съдебната делба продължава в зависимост от сложността на казуса и натовареността на съда, производство по съдебна делба като отнема между 6 и 9 календарни месеца. Възможно е да продължи и повече, в зависимост от броя на имотите, възраженията на страните в отделните фази на производството и др.