fbpx

Публикации

Предотвратяване незаконно извеждане на дете

С последните промени в Семейния кодекс, клиенти ни питат за предотвратяване незаконно извеждане на дете.

Новата процедура по чл. 127б от Семейния кодекс (СК) играе ключова роля в предотвратяването на незаконното извеждане на деца в чужбина

Това важи особено след влизането на България в Шенгенското пространство.

Разпоредбата на чл. 127б СК въвежда конкретен механизъм, чрез който се защитават правата на децата и родителите

Тази процедура се прилага в случаите, когато се говори за

А/ предотвратяване незаконно извеждане на дете и

Б/ при потенциален риск от извеждане на дете без съгласието на и двамата родители.Предотвратяване незаконно извеждане на дете

Съгласно чл. 127б СК, процедурата се инициира от

  1. родител,
  2. настойник или
  3. попечител,
  4. роднина който има основания да смята, че съществува конкретен и явен риск от незаконно извеждане на детето.

Важно е да се подчертае, че незаконно е считано извеждането на дете, което се извършва в нарушение на правото на ефективно упражняване на родителските права

Това положение следва да е установено чрез решение на съда, закон или споразумение между родителите.

Процедурата предвижда, че районният съд по настоящия адрес на детето разглежда искането и е длъжен да изслуша другия родител.

Съдът има право и инициатива да събира доказателства за потвърждаване на наличието на риск от незаконно извеждане.

ВАЖНО: След образуване на производството, съдът уведомява незабавно органите за граничен контрол

Това означава, че до влизане в сила на съдебното решение, детето може да напуска страната само със специално разрешение от съда.

Какво да направите ако има опасност от отвличане ?

В случай, че научите, че другият родител, трето лице или когото и да било е решил да изведе детето Ви в чужбина, незабавно трябва да се започне процедурата

Съгласно изискването на чл. 127б СК самата процедура започна с подаване на съответното искане пред Районен съд.

Съдебното решение за забрана за напускане на страната следва да бъде взето от съда в срок до 14 дни от образуването на делото.

Максималният срок за забраната може да бъде издадена до една година.

Това решение може да бъде обжалвано пред окръжния съд, като решението на окръжния съд е окончателно.

Важен аспект на тази процедура е въвеждането на сигнал в Шенгенската информационна система (ШИС), както е посочено в чл. 79б ЗБЛД.

Това означава, че съдебните решения или заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, които включват забрана за напускане на страната съгласно чл. 127б от СК, се регистрират в ШИС.

Така, при опит за извеждане на дете, което е предмет на такова съдебно решение, органите на граничния контрол биха били незабавно уведомени и могат да предотвратят пътуването.

Този механизъм има за цел не само да предпазва правата на детето и родителите, но и да гарантира, че всяко пътуване на дете се извършва в съответствие със законовите изисквания и съгласието на и двамата родители.

Той отразява ангажимента на българското законодателство към защитата на интересите на децата в контекста на все по-отворените гранични режими и улесненото движение на лица в рамките на Шенгенското пространство.

За допълнителна информация, обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email : office@lawyer-bulgaria.bg

Каква е целта на процедурата по чл. 127б от Семейния кодекс (СК)?

Целта на тази процедура е да предотврати незаконното извеждане на деца в чужбина, особено след влизането на България в Шенгенското пространство. Тя въвежда механизъм за защита на правата на децата и родителите при потенциален риск от извеждане на дете без съгласието на и двамата родители.

Кой може да инициира процедурата по чл. 127б СК?

Процедурата може да бъде инициирана от родител, настойник или попечител, който има основания да смята, че съществува конкретен и явен риск от незаконно извеждане на детето.

Какъв е процесът след подаване на искане за процедурата?

Районният съд по настоящия адрес на детето разглежда искането и е длъжен да изслуша другия родител. Съдът има право и инициатива да събира доказателства за наличието на риск от незаконно извеждане.

Каква е ролята на съда в тази процедура?

Съдът взема решение за забрана за напускане на страната, която може да влиза в сила до една година. Решението може да бъде обжалвано пред окръжния съд.

Каква е ролята на органите за граничен контрол в процедурата?

Съдът уведомява незабавно органите за граничен контрол след образуване на производството, което означава, че детето може да напусне страната само със специално разрешение от съда.

Какво означава въвеждането на сигнал в Шенгенската информационна система (ШИС)?

Това означава, че съдебните решения или заповеди, включващи забрана за напускане на страната съгласно чл. 127б от СК, се регистрират в ШИС. Така органите на граничния контрол биха били незабавно уведомени и могат да предотвратят незаконното пътуване.

Какво следва да направя, ако смятам, че детето ми е подложено на риск от незаконно извеждане?

Ако имате подозрения за незаконно извеждане на детето си, незабавно започнете процедура по чл. 127б от СК чрез подаване на съответното искане в районния съд.

Какъв е периодът за вземане на решение от съда?

Съдебното Решение за забрана за напускане на страната на дете, ненавършило 18г. от единия родител трябва да бъде взето в срок до 14 дни от образуването на делото.

Как мога да бъда сигурен/а, че всяко пътуване на дете ще бъде в съответствие със закона?

Този механизъм гарантира, че всяко пътуване на дете се извършва в съответствие със законовите изисквания и съгласието на и двамата родители, предпазвайки правата на децата и родителите.