fbpx

Публикации

Предимства на предварителния договор

Съвременната практика налага да бъдат изяснени предимствата на предварителния Договор.

Фактът, че този Договор е наречен Предварителен, не го прави по-малко важен от другите.

По своята същност Предварителния договор за покупка на имот е рамка за бъдещата сделка между страните.

Договорът е застраховка, така че няма да има ощетени страни. Обвързва законово двете страни и е задължителен за изпълнение.

В повечето случаи страните са запознати с правата си преди да сключат предварителен договор.Предимства на предварителния договор

Същевременно следва да бъде изяснено, че сключване на предварителния договор има значителни ползи и за купувача и за продавача

Договорът дава възможност за допълнителен срок за набиране на средства.

Срокът на този договор благоприятства купувача, като му предоставя по-дълъг, допълнителен срок да събере нужната за сделката парична сума.

До момента на прехвърляне на собствеността с окончателния договор, всеки купувач може да получи ипотечен кредит за сделката.

В същото време съществува и възможност за кумулиране  на парични средства чрез заем или продажба на друг негов недвижим имот.

Реално Предварителния договор предоставя и правна възможност за разсрочено плащане по сделката преди или след нотариалното изповядване на окончателния договор.

Следващо предимства на предварителния договор е уговореният между страните срок за завършване на строеж на имот.

В голяма част от сделките за закупуване на имот в строеж продавачът е често пъти строител. 

Той би могъл да получи възможност да извърши някои строително-монтажни работи

Предварителният договор дава възможност всяка от страните да получи необходимите документи за имота като данъчна оценка, скица, схема и други.

С предварителния договор собственикът на имота се задължава да се снади преди прехвърлянето на собствеността с документи

Най-често към датата на прехвърляне на собствеността не са налични всички необходими документи, чрез предварителения Договор се дава срок за това.

При сключване на окончателния договор, продавачът може да заяви и получи Удостоверение за липса на тежести върху имота – ипотеки, възбрани, вписани искови молби, учредено право на ползване.

Предварителният договор очервата бъдещата сделка и гарантира фиксирана и сигурна цена по сделката. Сключването на предварителен договор е много по-евтино от сделката пред нотариус. Не е необходимо да се заплащат такси и да се вадят документи.

За допълнителна информация, се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg