fbpx

Публикации

Изплащане на дял от дружество на наследник

В последните години все по-актуален става въпроса за изплащане на дял от дружество на наследник

В този смисъл е важно да посочим, какво казва Търговския закон и Законът за наследството в този случай.

При смърт на съдружник в дружество с ограничена отговорност имуществените му права – дяловете на капитала се наследяват, но не и правото на членство.

Наследникът се явява приобретател на дяловете като трето лице за дружеството по смисъла на чл.129, ал.1 от ТЗ.

В този случай придобиването на членственото право се подчинява на реда за приемане на нови съдружници.Изплащане на дял от дружество на наследник

Наследникът не замества и не встъпва в членственото правоотношение на своя наследодател, а би могъл да придобие права на съдружник след решение на Общото събрание

Наследяването има значение само на придобивно основание за дяловете от капитала.

Приемането на нов съдружник е от компетентността на Общото събрание и при липса на решение за приемане на наследника за съдружник

Съдружникът – наследник няма неимуществените права по чл.123 от ТЗ.

Притежаването на дялове по наследство обуславя правото на наследника да получи равностойността на дяловете по реда на чл.125, ал.3 от ТЗ

Той трябва да заяви желание да бъде приет за съдружник пред Общото събрание. Възможно е ОС да откаже на наследника да го приеме за съдружник.

Какво гласи Търговския закон ?

Съгласно чл. 127 от Търговския закон (ТЗ), всеки съдружник притежава дружествен дял от имуществото на дружеството с ограничена отговорност

Съгласно чл.123 ТЗ правото на членство е регламентирано като право на участие в управлението на дружеството

Тук е регламентирано също право в разпределението на печалбата, право на сведение за хода на дружествените дела и на ликвидационен дял.

Съгласно чл.129, ал.1 ТЗ е предвидено наследяване на дружествения дял, наред с възможността за прехвърлянето му.

Правото на наследяване на дружествен дял възниква при настъпването на юридическо събитие (смърт на съдружник).

За разлика от прехвърлянето на дяловете, което е предмет на правна сделка.

Според практиката на съдилищата, наследяването винаги е право с имуществен характер

В този смисъл личните и неимуществените права на наследодателя не преминават върху неговите наследници ( Съдебно Решение №161 от 11.01.2011г. , ТД. 28/2010г. ВКС).