fbpx

Публикации

Правомощия МВР и КАТ да проверява

С оглед на последните действия и претърсвания на лица в нощни заведения и автомобили, все по важен стана въпросът за т.нар. правомощия МВР и КАТ да проверява.

Законът за МВР (ЗМВР) дава правомощия на полицията да спира хора, да прави проверки

Целта е в кратки срокове да се установи самоличност на лице, чрез предоставяне на лични карти или документ за самоличносност.

Самите полицейски служители злоупотребяват най – често, оправдавайки извършената проверка от полицай с получаването на „оперативен сигнал“

Сигнал, може и да няма, но те са получили инструкции, че конкретното лице е извършило престъпление.

В повечето случаи такъв сигнал изобщо няма, а действията на полицията са извършени след незаконосъобразно „наблюдение“, което поначало представлява оперативен способ, чието използване се разрешава от съда.

Правомощия МВР и КАТ да проверяваТемата е доста деликатна, тъй като се навлиза директно в личната сфера на всеки човек.

В случай, при проверката на лични вещи не са открити предмети, чието притежание е забранено от закон, тази информация е необходима единствено за обезщетение

Става дума за обезщетение, което лицето, чийто вещи са незаконно проверени, има право да получи по съдебен ред.

Съгласночл. 70 ЗМВР полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице, за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред.

Кога се извършват проверки над лице ?

В същия закон се сочи, че служители могат да правят това и когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано  АНД производство.

Третата възможност е най-обща – може да се установява самоличността на лице при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната.

В случаите, обаче, в които бъдат открити предмети, чието притежание е забранено от закона, обикновената проверка на лични вещи, която е започнала по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, прераства в претърсване, изземване и обиск по неотложност.

По този начин се допуска сериозно заобикаляне на закона, което поначало изисква предварително съдебно разрешение за подобни действия.

В този случай, непредоставянето на информацията относно получения „оперативен сигнал“ съставлява и нарушение на правото на справедлив процес, за което отново може да бъде подадена жалба

Законът разрешава на полицейските органи да спират всяко лице и да му искат документите за самоличност под претекст, че се контролира редовност и законност.

В този случай проверката следва да бъде строго формална, без да се чете или тълкува разширително.Правомощия МВР и КАТ да проверява

Целта е да се елиминара злоупотреба с правомощия и да получи излишна и ненужна информация, което граничи с полицейщина.

Именно затова за всяка проверка трябва да има или налична по-обща операция на МВР, разрешена със съответен подпис на ръководител

Целта е да бъде определен отговорен за всяка една ситуация, или проблем

В каква насока следва да бъде проверката ?

Характерен пример за това са дейности при спортно мероприятие, напрежение между компании, или нещо подобно.

Винаги всяка една безразборна проверка на хора и документи е извън законовите разпоредби.

Полицейските органи може да установяват самоличност на лице и на контролен пункт, организиран от полицейските органи.

Често пъти са ГКПП, но може и да са обикновени КПП-та, които например са организирани при полицейска операция.

Според закона за МВР полицейските органи може да настояват за установяване на самоличност и „по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие

Това се осъществява при условия и по ред, предвидени в закон.

Проверките вървят по линия на съдействие на контролен орган, или на данъчни, или на съдебни изпълнители и др.

Превенция срещу злоуптреба при задържане.

Законът изрично определя, че „установяването на самоличността се извършва чрез представяне на документ за самоличност на лицето

Служителите на МВР имат права да събират и др. сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин, годен за събиране на достоверни данни“.

Повечето действия по идентификация на едно лице, включват деликатни за човек неща и влизане дълбоко в личната сфера, за което е нужно адвокат.

По-конкретно тези действия се извършват за установяване на идентичности и включват следното :Правомощия МВР и КАТ да проверява

А/ снемане на пръстови отпечатъци и отпечатъци от дланите на ръцете

Б. фотографиране на лице

В/ установяване на външни белези;

Г/измервания и изземване на образци за сравнителни изследвания;

Д/ изземване на образци от биологичен произход за сравнителна ДНК идентификация.

При идентифициране, документ може да е личната карта или шофьорска книжка, паспорт.

На практика би следвало за такъв да се приема и шофьорската книжка, в която има достатъчно данни за съответното лице.

ЗМВР позволява на полицията едно още по-деликатно право. Става дума за правомощието полицейските органи  да извършват действия по идентификация на лице.

Това може да се прави, ако самоличността на едно лице не може да бъде установена чрез документи.

В случай, че лицето е извършило престъпление или съществуват данни, че е извършило престъпление.

Това правомощие е дадено и за чужденец, търсещ закрила по Закона за убежището и бежанците, който е влязъл не по законоустановения ред или е незаконно пребиваващ в България.