fbpx

Публикации

Права при потребителски кредит

В последните няколко години все по-често стигат до нас запитвания от клиенти относно техните права при потребителски кредит.

С развитието на икономическите отношения потребителския кредит стана масово използвам продукт от банковата система.

За да се използва правилно е добре всеки потребител да знае и е наясно с правата си при такъв кредит. Права при потребителски кредит

Всяка банка сама определя търговската си политика за отпускане на кредити и условията на тези договори.

Налице са основни изисквания на банките по отношение на изтеглен потребителски кредит.

Основни изисквания на банките

В този смисъл винаги насочваме клиентите си към няколко основни момента при въпрос за техните права при този банков продукт:

  1. Изясняване на предварителна или преддоговорна информация за условията
  2. Начин на изчисляване на годишния процент на разходите при потребителски кредит
  3. правото на отказ от сключения Договор за потребителски кредит
  4. Възможност за безлихвено предсрочно погасяване на задължения;
  5. право на достъп до процедури за разрешаване на спорове във връзка с договора

Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения

Тук се посочват всички дължими на такси за сключване на договора, изразени като годишен процент от общия размер на кредита.

Описание на условията в Договора 

Информацията за потребителския кредит се предоставя във формата на стандартен формуляр съгласно приложение № 2 от Закона за потребителския кредит.

Тази информация се предоставя безвъзмездно, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин.Права при потребителски кредит

Минималното им съдържание, регламентирано от закона, трябва да включва информация:

– кога банката може да променя лихвения процент;

– общите разходи по кредита (свързани с обслужването му);

– условията за предсрочно прекратяване на кредита (наказателни лихви).

Изисквания към банките 

От своя страна банката е длъжна да посочи текущия размер на лихвения процент и методология за определяне на лихвения процент.

Всяка банка сама определя лихвения процент на отделните си кредитни линии въз основа на собствената си търговска политика и нужди. 

Лихвата за забава не може да надхвърля установената от централната банка законна лихва

Законната лихва е определена с Постановление № 100 от 29.05.2012 г. на МСза определяне размера на законната лихва по просрочени задължения.

Според  Закона за потребителски кредити
– Кредиторът няма право да събира такса за предсрочно погасяване при договорите за потребителски кредит, уговорени с променлив лихвен процент, и при договорите за кредит под формата на овърдрафт.
Кредиторът може да претендира такса единствено при договорите за кредит с фиксиран лихвен процент в рамките от 1% до 0.5% от предсрочно погасената сума

В този смисъл банката не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по договора, но има право на обезщетение, освен ако:

  • погасяването на кредита се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран;
  • при фиксиран лихвен процент – банката има право на обезщетение;
  • договорът за кредит е под формата на овърдрафт.

За допълнителна информация или правна помощ се обърнете на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg