fbpx

Публикации

Данъчно задължени лица

Физическите и юридически лица, неперсонифицирани дружества и чуждестранни лица, които осъществяват дейност са данъчно задължени лица.

Това се отнася както и местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по ЗДДФДанъчно задължени лицаЛ.

Данъчно задължени лица са търговците физическите лица, упражняващи свободна професия, земеделските производители.

Списъкът обхваща и други лица, които редовно извършват независима икономическа дейност, вкл. и отдаване под наем на движимо или недвижимо имущество.

В случай, че получателят има седалище в една държава, а един или повече постоянни обекти в друга държава, мястото на изпълнение на услугата ще зависи от местоположението на тази част от предприятието.

В закона е предвидено, че определено лице е задължено да удържа и внася данъци, то по отношение на това лице се прилагат всички права и задължения като на субект или на страна в производството по ДОПК.

Удържаните и внесените от тези лица данъци се смятат за платени от името и за сметка на лицето, от чието възнаграждение или плащане са били удържани дори когато това лице не е имало задължение за удържане.

В случаите обаче когато тези лица не удържат и не внесат данъка те са солидарно отговорно с носителя на задължението за неудържания и невнесен данък.

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА Данъчно задължени лица

Задължени лица са лицата, които отговарят за задълженията както на носителите на задължението за данъци, така и отговарят за задълженията на лицата, които са задължени да удържат и внасят данъци.

Важното в случая е ,че при тези т.нар. отговорни трети лица отговорността им винаги е изрично уредена в нормата на закона.

В кръга на тези лица спадат и лицата, които в предвидените от закона случаи имат задължение за внасяне на данък.

Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

 • което има постоянен адрес в България, или
 • което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
 • което е изпратено в чужбина от българската държава,от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
 • чийто център и се намира в България.

Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.

Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.

Чуждестранните физически Данъчно задължени лицалица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

Права на данъчните субекти :

 • право да бъде информиран за данъчните му задължения и за срок за данъците

 • Право да получава разяснения за попълването на данъчните декларации. Право, което често на практика остава нереализирано.

 • Право на своевременно осигуряване на данъчни декларации,които данъчните органи изискват въз основа на закона.

 • Право при поискване да бъде информиран в подходяща форма за последиците от принудително изпълнение на данъчни вземания.

 • Право да обжалва в случаите, предвидени в ДПК, действията на данъчните органи, засягащи неговите законни интереси и права

 • Право на уважение към достойнството му при изпълнение на данъчни задължения

 • Опазване на тайната относно обстоятелствата, станали достояние на данъчната администрация при изпълнение на задълженията й.

За допълнителна информация или справки,се обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или mail : office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано индивидуално, съобразно спецификата на конкретният казус и особености на проблема.