Публикации

Съдебни дела срещу Гаранционен фонд

Съдебните искове по застраховаелни дела и присъждането на застрахователни обезщетения в съдебни процеси срещу застрахователни компании са сравнително тежки и сериозни дела в съдебната практика.

Основна задача на всеки един опитен и добър адвокат по транспортни случай и застрахователни дела е да прецени размера на исканото обезщетение и подготви внимателно и прецизно исковата молба, така, че по нея да няма съмнение за представената претенция, като същата бъде уважена, независимо от възражението на ответника – застраховалтел.

В случай, че виновният водач е имал сключена задължителна застраховка ‘”Гражданска отговорност” потърпевшото лице има право да се обърне директно към застрахователната компания на водача.Изплащане обезщетение ПТП

Кодексът на застраховането  предвижда  сравнително кратки срокове за изплащане на дължимото обезщетение –15 дневен срок, от датата на подаване на документите за изплащане на обезщетения, увредените лица предпочитат да получат обезщетения от компанията.

Моментът на изплащането на обезщетението има и др. последница. В случай, че пострадалото лице е удовлетворено от изплатеното обезщетение, то се лишава от възможността да завежде отново същият съдебни искове срещу застрахователя

ВАЖНО – като адвокати по застрахователни и транспортни дела, бихме желали да посочим, че всяко бездействие и мълчание от страна на застрахователната компания след този законово определен срок, без основателна причина и своевременно уведомление, е основателен повод да потърсите правата по съдебен ред като ангажирате съоветна адвокатска помощ  за получаване на застрахователно обезщетение.

През този период, ние сме готови да изследваме цялата ситуация и проучим всички налични документи, за да ВИ предостави адекватен правен съвет, посредничество за доброволно уреждане на спора или процесуално представителство пред граждански съд по бъдещото застрахователно дело.

В случай на заведен срещу водач съдебен процес като същият е причинителя на вредата, от своя страна виновният водач е длъжен да поиска привличане на застрахователната компания в процеса, за да  сподели отговорността за възникналите вреди и щети.

В случай, че виновно причинилият щетите водач на МПД не е имал сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите Вие може да насочите претенциите си пряко към причинителя или директно към Гаранционния фонд.

Ако фондът не се произнесе в срок от 2 месеца, може да предявите претенциите си за плащане в съда. Надлежна информация за това в какви случаи Гаранционния фонд изплаща обезщетения може да намерите като се обърнете към адвокат по застрахователни дела и застрахователно право, представяйки всички налични документи, доказващи отговорността на Гаранционният фонд по изплащане на застрахователно обезщетение.

Процедура срещу  срещу Гаранционен фондИзплащане застрахователно обезщетение

Най-разпространените дела срещу застраховател са свързани с щети върху моторни превозни средства /МПС/, както и тези за вреди, претърпени от пострадали при пътно-транспортни произшествия /ПТП/. Това е така поради масовото приложение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ и на доброволната застраховка „Автокаско“.

Като резултат от валидно сключена и актуална полица отделните астрахователни дружества се легитимират като възможен ответник по граждански иск за изплащане на щети, при претенция от застрахования за непокрити от застрахователя вреди; а също и при претенция от пострадалия за обезщетение от изплащане на застраховка при птп, средна телесна повреда давност, средна телесна повреда присъда, дело срещу застрахователна компания, добър адвокат при птп, средна телесна повреда при побой обезщетение,адвокат обезщетение катастрофа, дело при смърт катастрофа, претърпяно пътно-транспортно произшествие.

Разбира се – съществуват редица случай в които застрахователните дружества НЕ СА единиствените, дори не са и ответници по исковете за изплащане на т.нар. застрахователно обезщетение. Именно тук идва въпроса с предявяване на искове срещу Гаранционният фонд.

Гаранционният фонд изплаща на увредените лица от Фонда за незастраховани МПС обезщетения за:

  • имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, причинени на територията на Република България от моторно превозно средство, което е напуснало местопроизшествието и не е било установено (неидентифицирано моторно превозно средство);
  • имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания и за вреди на чуждо имущество

Въпреки това гражданските и застрахователни дела, заведени от пострадали лица срещу държавния Гаранционен Фонд  са съвсем различна група, в случаите, когато водачът на МПС, причинил пътно-транспортното произшествие, не е имал сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

Сравнително редки са исковете за обезщетения при злополука и обещетения за застраховано недвижимо имущество, свързани отново с непълно изплащане на претърпени вреди от застрахователно събитие /пожар, наводнение, градушка, кражба на описано движимо имущество.

ВАЖНО : Гаранционният фонд не заплаща вреди на имущество, причинени от неидентифицирано моторно превозно средство, освен когато с неидентифицираното моторно превозно средство са причинени значителни телесни увреждания и това е наложило престой в лечебно заведение за болнична помощ или е причинена смърт. В този случай Гаранционният фонд изплаща обезщетение и за вредите, причинени на имущество на всички лица, надвишаващи 500 лв. Телесните увреждания, които са значителни, се определят с правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд

Най-масовите искове – тези за вреди при пътно-транспортно произшествие – са лични и целят репариране на претъпрените както имуществени вреди /медицински разходи по лечение и възстановяване от травми и контузии/, така и неимуществени вреди /негативни емоции, преживявания и състояния при травми и контузии, или при смърт на роднина вследствие на ПТП/.

При смърт на пострадал, легитимирани да претендират обезщетение за неимущствени вреди са неговите преки роднини /съпруг, низходящи, възходящи/. Често срещана практика е претенциите за вреди да бъдат отправяни пряко към застрахователя на водача на МПС, причинил пътно-транспортното произшествие, съобразно законово гарантираната възможност, уредена в Кодекса на застраховането.

 

Опитен и добър адвокат по застрахователни дела и застрахователно право познава добре съдебната практика по дела за застрахователни обезщетения и може да ориентира пострадалия за реалния размер на дължимото му обезщетение.

Адвокатът, който е специализиран в тази материя, може да защити правата и интересите на пострадалия пред застрахователя и да съдейства за получаване на обезщетение в по-голям размер.

Освен това, когато пострадалият се представлява от адвокат, застрахователите много по-рядко си позволяват да бавят необосновано дълго време произнасянето си по неговата претенция, както и да създават различни процедурни пречки, препятстващи изплащането на обезщетението.