fbpx

Публикации

Обжалване на  постановление за спиране 

В практиката на управление на съдебното производство от прокуратурата се стига до нуждата от обжалване на  постановление за спиране.

Това постановление, издадено по реда на чл.244, ал.1 НПК е друг прокурорски акт, който бива обжалван в практиката.

Кога са налице основания за спиране ?Обжалване на  постановление за спиране 

Наблюдаващият прокурор спира едно вече образувано досъдебно производството в случаи, когато извършителят на деянието, посочено като престъпление е останал неизвестен и не е открит.

Прокурорът спира наказателното производство при наличие на процесуални пречки.
До тяхното отпадане процесът остава висящ, запазват се процесуалните условия и процесуалните отношения, но не се извършват действия по хода на делото
а) Основания за спиране. НПК урежда три категории основания:-общите основания за спиране на наказателен процес по чл. 25 и 26 НПК (невменяемост);
        -извършителят на престъплението не е разкрит;
        -продължително отсъствие на единствен свидетел очевидец извън пределите на страната за срок от 1 година, ако неговият разпит е от изключително значение за разкриване на истината и не може да бъде разпитан по делегация, чрез телефонна или видеоконференция.
б) С постановлението за спиране прокурорът извършва действия в няколко насоки:
– прекратява наказателното производство;
-при спиране на процеса, когато извършителят на престъплението не е разкрит и привлечен към отговорност, прокурорът изпраща делото на следователя за продължаване на издирването.
-когато вследствие на издирването се разкрие извършителят на престъплението, то органите на МВР съобщават на прокурора резултатите и му предоставя отново делото ведно със събраните материали.
в) Съдебен контрол:- постановлението за спиране, може да се обжалва от обвиняемия и от пострадалия пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаване на преписа.

Съдът се произнася с определение еднолично, в закрито заседание и не по-късно от седем дни от постъпване на делото в съда;

– съдебното определение не може да се протестира от прокурора и да се обжалва от обвиняемия, от неговия защитник и от пострадалия пред въззивен съд.
– след изтичане на едногодишния срок по чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК също може да се подаде жалба до съответния първоинстанционен съд.Обжалване на  постановление за спиране 

Това се случва въпреки всички извършени до този момент и проведени по преписката на Районна прокуратура оперативно-издирвателни действия,

След спиране на досъдебното производство действия по него не се извършват, а то остава „висящо“ за неопределен срок.

Жалба срещу Постановление за спиране 

Такова развитие на производството обаче може да не е в интерес на жалбоподателя или увреденото лице.

Уведомлението за спиране на досъдебното производство се праща до пострадалия от престъплението и/или жалбоподателят, подал сигнал за извършено престъпление.

Той може да подаде жалба срещу прокурорско постановление за спиране на досъдебно производство до съответния съд

Най-често това е Районен съд – компетентен да разгледа съответното наказателно дело.

Срокът за подаване на жалба е 7-дневен след получаването на постановлението за спиране на досъдебното производство.

Съдът се произнася в закрито заседание отново в 7-дневен срок. Определението, което издава е окончателно.

Евентуална последваща писмена Жалба срещу спряното досъдебно производство може да бъде подадена след изтичане на 6-месечен срок от произнасянето на Районен съд.