fbpx

Публикации

Поправка очевидна фактическа грешка

В Съдебната практика, често се стига до ситуации, когато е необходимо да бъде подадена молба за поправка очевидна фактическа грешка.

Институтът на очевидната фактическа грешка е уреден в разпоредбата на чл. 247 ГПК.. по същността си представлява несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в решението.

Кога е налице фактическа грешка ?Поправка очевидна фактическа грешка

За да бъде налице фактическа грешка следва да е установима без затруднения и да не е необходимо тълкуване на волята на съда.

Не се касае за ОФГ, когато съдът е допуснал при самото формиране на волята си грешка.

Например, когато се касае до пропуск на съда да вземе предвид при постановяване на решението си определен факт или доказателство или погрешно ги е интерпретирал.

В този случай е недопустимо грешките да се отстраняват по реда на чл. 247 ГПК, единствената възможност на страните за отстраняване на допуснатите правни грешки е по реда на инстанционния контрол.

Инициирането на поправката на ОФГ може да бъде както по почин на някоя от страните

Промяната на очевидна фактическа грешка може да дойде и по почин на съда, като срокът за поправка не е ограничено от времето.

Съдът се произнася с решение, с което допуска, респ. отхвърля поправката на ОФГ.

Срокове за поправка на фактическа грешка 

В случай, че съдът счете, че е налице ОФГ по смисъла на чл. 247 от ГПК, упражняването на процесуалните действия на страните по нейното отстраняване не е обвързано със спазването на преклузивен срок и могат да бъдат предприети безсрочно.

Това решение той е длъжен да връчи решението на страните, което от своя страна подлежи на обжалване по общия ред.

В случай, че намерите в Съдебно решение  фактическа грешка, можете да се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или mail: office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява очевидна фактическа грешка?

Очевидната фактическата грешка е техническа грешка, допусната от съда в крайния съдебен акт, като например неправилно изписване на наименования, цифри и други. Не представлява очевидна фактическа грешка, допусната от съда техническа грешка в мотивите на съдебния акт!

Какво е необходимо, за да поискате поправка на очевидна фактическа грешка?

Необходима Ви е единствено да се обърнете към адвокат, с помощта на който да можете да се подаде молба за исканата промяна на очевидна фактическа грешка в постановеното вече Съдебно решение по делото.

Има ли срокове за поправка на фактическа грешка ?

Няма срок за подаване на молбата. Такава може да подадете и след влизането в сила на съдебния акт по делото пред Районен или Окръжен съд.

Как се извършва поправката на очевидна фактическа грешка ?

Съдът съобщава на страните за исканата поправка с указание за представяне на отговор. В едноседмичен срок. Обикновено съдът се произнася в закрито заседание, но може да призове страните в открито заседание, когато прецени това за необходимо. Връчва се препис от акта, с който се поправя грешката. Той може да бъде обжалван в същия срок, в който се обжалва коригирания акт. Срокът тече от връчването на коригирания акт