fbpx

Публикации

 Поправка непълноти в кадастралната карта

В практиката възникват ситуации между съседи, изискващи поправка непълноти в кадастралната карта.

При изработването на кадастралните планове и кадастралните карти се допускат грешки.

Поради това нормативно са определени възможности за отстраняването им и за отразяване на действителните факти и обстоятелства в кадастъра.

Една грешка или непълнота в кадастъра на пръв поглед може да изглежда не толкова значима.

Обект на кадастралния регистър са недвижимите имоти, съответно наличието на грешка или непълнота може да се отрази съществено върху вещните права на собственика.Поправка непълноти в кадастралната карта

В този смисъл следва да представим точна информация, а именно

Как се извършва

 Поправка непълноти в кадастралната карта

В ЗКИР е нормативно е определена специална процедура за съответната корекция с оглед поставяне на кадастъра в съответствие с действителните права на собственост.

Под „непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри“ ЗКИР  се разбира несъответствия между данните в кадастъра и тези на недвижимия имот.

За извършване на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти, с които да бъде отстранена непълнотата или грешка, се издава заповед от началника на Службата по геодезия, картография и кадастър.

Тази Заповед на Началник СГКК се обявява на всички заинтересувани лица, чиито права са засегнати от изменението.

Не са непълноти и грешки в кадастралната карта одобрените в нарушение на закона кадастрални карти и регистри , както и разделяне или съединяване на недвижими имоти по искане на собственика.

ПРОЦЕДУРА ПО ПОПРАВКА НЕПЪЛНОТИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА

Самата процедурата започва по молба на заинтересуваното лице. Тази процедура обхваща възникнал спор за собственост или вещни права.

Съдебната процедура е предпоставка за издаването на индивидуален административен акт за реално изменение. Това изменение след като влезе в сила с изтичането на срок се вписва в кадастъра. Поправка непълноти в кадастралната карта

Образуването на дело пред Административен съд срещу Заповед на Началника на Кадастралната служба означава спор за собственост.

При него се установяват грешки и непълноти, които накърняват или биха накърнили правото на собственост.

Това е специална възможност, която се отнася само до грешки и непълноти в кадастъра.

Заповедта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри подлежи на съдебен контрол пред съответния Административен съд по местонахождение на имота.

При липса на обжалвания, в сроковете предвидени в Административно-процесуалния кодекс, заповедта влиза в сила и се извършва същинското изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Този иск е установителен по своя характер. Това означава, че с него само се установява едно положение. Ответник по иска са собственици, които имат интереси, произтичащи от измененият кадастрален план.

Законът борави с различни понятия относно грешките и непълноти в кадастралната карта. Част от тях могат да бъдат правни, а друга фактически грешки при изчисление и нанасяне в кадастралната карта.

В този смисъл, моментът на допускането на грешката е денят, в който е обнародвана Заповедта  на Началника на АГКК или съответната кадастрална служба за одобрение на плана.

Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи рядко се решават в извънсъдебната фаза, затова се налага образуването на съдебно дело.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Как се отстранява грешка в кадастралната карта?

Процедурата започва по молба на заинтересувания. В закона неправилно се говори за спор за материално право. Става въпрос за спор за собственост или спор за вещни права. Съдебната процедура е само предпоставка за административна процедура по реалното изменение в кадастъра. Този иск означава, че има спор за собственост. При него се установяват грешки и непълноти, които накърняват или биха накърнили правото на собственост.

Какво представлява кадастрална карта?

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават на територията на цялата страна и отразяват границите на различни обекти като имоти, местности, улици, сгради и други. Кадастралната карта обхваща държавните граници, границите на административно-териториални единици, землищните граници и тези на територии с трайно предназначение, поземлените имоти и сградите заедно с границите и идентификаторът им, наименования на местности, улици, водни течения и други обекти, самостоятелни обекти и сгради в технически съоръжения на техническа инфраструктура и точките от геодезическата основа.

Какво да направя, ако има грешка в кадастралната карта ?

Да потърся помощта на специалист – геодезист и адвокат по административни дела, който да установи грешката или непълнотата в кадастралната карта и да подготви изменението.

Какво включва процедурата по измение на кадастрална карта ?

За да се задейства процедурата се подава Заявление до Началник службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имота. Към заявлението трябва да прилагат документи, за собственост върху имота.

Нужни ли са други документи в процедурата по изменение на кадастрална карта ?

При установяването на грешките в кадастралната карта задължително трябва да се състави скица за отстраняването им в кадастралната карта и регистри, която е неразделна част от акта за установяване на непълноти и грешки.

Кога се образува дело за поправка на кадастрална карта ?

При наличие на имуществен спор, той трябва да се реши от Административен съд. За целта е добре да се ангажира подготвен специалист, който да успее да разреши Вашият проблем и спести средства и време за делото пред Административен съд.