fbpx

Публикации

Как се обжалва съдебно решение ?

С постановяването на решение по гражданско дело се стига до въпроса за това как се обжалва съдебно решение ?

Поначало всички решения и присъди подлежат на обжалване.

Неподлежащите на обжалване решения и присъди са изключения, които требва да са изрично предвидени в процесуалните граждански и наказателни закони.

За всеки един съдебен акт трябва да се определи дали той може да се обжалва и на какво обжалване подлежи.

Решения, които подлежат на въззивно обжалване :

Най-често това са съдебни решения на Районните и Окръжни съдилища.

В този аспект решенията на районните съдилища подлежат на обжалване пред окръжните съдилища.

Решенията на окръжните съдилища се обжалват пред апелативните съдилища.

Срокът за обжалване  на съдебното решениеКак се обжалва съдебно решение ?

Срокът за обжалване на съдебното решение е 14 дни неговия начален момент е различен:

а/ за страна, която страната е присъствала на заседанието, на което решението заедно с мотивите е било обявено, срокът тече от деня на това заседание.

б/ за страна, която не е присъствала на това заседание, срокът тече от деня на получаване на съобщението от съда.

 ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ …

С право да обжалва разполага всяка от страните по първоначалното производство – ищец и ответник.

Такова право имат  и тези страни, които са били подпомагаща или контролираща в процеса.

ВАЖНО: Основна предпоставка за ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ е  наличието на правен интерес от обжалване на всяка от страните.

Всяка страна по делото може във всеки момент да оттегли подадената възивна жалба пред по-горестоящият съд.

Правото на ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ се упражнява чрез подаване на жалба.

Проверка на съдебното решение…

След като постъпи жалбата, съдът я препраща към по-горестоящият съд, за проверка за валидност. ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

Тази проверка изследва дали обжалваното решение е валидно, а в последствие допустимо.

Възивния съд изследва дали са правилно събрани доказателствата от първоинстанционния съд.Как се обжалва съдебно решение ?

Пред възивното производство се допускат само нови факти и доказателства.

Тези доказателства в подкрепа на съдебното решение могат да се представят от заинтересованата страна по делото.

Възивния съд може повторно да разпита свидетелите, подложени на разпит пред първата инстанция.

Разграничения при ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

Съществената разлика с възивно производство, е че пред горестоящият съд при обжалване на съдебното решение не могат да бъдат предявени нови искове.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Пред кой съд се обжалва съдебното решение ?

Решенията на районните съдилища подлежат на обжалване пред окръжните съдилища. Решенията на окръжните съдилища се обжалват пред апелативните съдилища.

В какъв срок се обжалва съдебното решение ?

Срокът за обжалване 14 дни, неговия начален момент е: а/ за страна, която страната е присъствала на заседанието, на което решението заедно с мотивите е било обявено, срокът тече от деня на това заседание. б/ за страна, която не е присъствала на това заседание, срокът тече от деня на получаване на съобщението от съда.

Кой може да обжалва съдебното решение ?

С право да обжалва разполага всяка от страните по първоначлното производство, независимо дали е главна подпомагаща или контролираща. С право на обжалване разполага както ищеца така и ответника. Правото на жалба се определя от наличието или липсата на правен интерес от обжалване.

Обжалване Определения Разпореждания

Често се случва в съдебната практика по делата пред Районен или Окръжен съд, да се получи акт на съда, за който се налага обжалване Определения Разпореждания

Срещу незаконосъобразни Определения и Разпореждания на Районен, Окръжен или Апелативен съд се подава жалба.

В този смисъл съгласно закона на обжалване с частна жалба пред горната инстанция подлежат определения и разпореждания:

Обжалване Определения Разпореждания

А/ Определения, преграждащи хода на делото

Най-често са Определения за спиране или прекратяване на производството

Към тази група спадат и Определения за изпращане на делото на друг съд поради липса на подсъдност и прекратяване на делото.

Б/ Определения, предвидени в закона, че подлежат на обжалване, въпреки, да не преграждат  делото.

Най-често това са Определения за отказ за отмяна на наложена глоба, отказ за привличане или встъпване на подпомагаща страна, възобновяване или отказ от възобновяване на изпуснат срок, обезпечаване на иск и издаване на изпълнителен лист.

Изключение при обжалване на Определения и Разпореждания

Законът посочва, че останалите съдебни Определения и разпореждания, извън кръга посочен по-горе,  постановени в гражданския процес, не подлежат на самостоятелен контрол.

Те се отразяват на законосъобразността на самото решение по делото, която се проверява по реда на възизвното и касационно обжалване.

Съдебна процедура по обжалване на Определения и Разпореждания

Посочените по-горе Съдебни Определения и Разпореждания на Районен и Окръжен съд се обжалват с писмена жалба.

По правило самата писмена жалба следва да се разгледа в закрито  съдебно заседание, в което избраният и назначен за това съдебен състав се състой от  трима съдии.

Основания за отмяна или потвърждаване на съдебни Определения и Разпореждания 

В случай, че съдебният състав приеме, че представената от страна на процесуалният представител на жалбоподателя писмена жалба е неоснователна, тя се оставя без уважение.Обжалване Определения Разпореждания

Ако постановеният съдебен акт Определение или Разпореждане  е  незаконосъобразен, горният съд го отменя и връща.

При последваща отмяна на обжалвано съдебно Определение или Разпореждане, сезираният съд е длъжен да се произнесе по същество

Особености при обжалване на Определения и Разпореждания

Ако въззивен съд остави в сила Определение на първоинстанционния съд, то подлежи на обжалване пред Върховен Касационен съд.

В случай, че въззивният съд отмени обжалваното преграждащо делото съдебно определение на първоинстанционния съд, то е окончателно.

За повече информация можете да се обърнете на телефон  + 359 897 90 43 91  или  info@lawyer-bulgaria.bg   

Само така ще си спестите средства и неприятности, а понякога и доста усложнения, ако спазите срока и навреме подадете нужните възражения !