Публикации

Рискове при покупка / продажба на недвижим имот по данъчна оценка

В съвременното ежедневие, голяма част от продажбите заплащането на продажната цена се случва непосредствено преди самото изповядването на сделката пред Нотариуса. При подготовката и подписването на Предварителният договор – страните НЕ уговорят реалната цена за която са се разбрали, а прехвърлят имота на данъчна оценка, като с това целят да спестят разноските по прехвърлянето на имота. Тази ситуацията крие известни рискове, ако не бъде контролирана от опитен адвокат по сделки с недвижими имотиНаказателни постановления www.lawyer-bulgaria.bg

Винаги съветваме клиентите, ако имат възможност да прехвърлят своите имоти респ. закупуват такива на реална цена. В противен случай за тях съществуват известни рискове, в случай, че купувачът по сделката откаже да плати цената, за която са се договорили.

РИСКОВЕ ЗА ПРОДАВАЧА

В този момент, той би заплатил само тази цена която е посочена в проекта за нотариалния акт.

Съветваме клиентите си, че ако имат валидно сключен Предварителен договор, те ще имат съответното право да заведат гражданско дело,с, което биха могли да осъдят техният купувач да плати реалната цената по сделката .

Съществен момент тук, който следва да отбележим е, че понякога е доста трудно или невъзможно да се докаже реалната уговорка за крайната цената, както и да се получи тази сума, която действително се дължи.Това е въпрос на доказване в един евентуален исков процес при оспорване на условия по предварителен договор.

С описване на конкретната ситуация рискове има и за двете страни.Риск има и във връзка с това, че получените от Продавача суми след продажбата на имота са реализиран доход, върху който се дължат съответни данъци, а укриването на част от платената сума е основание за налагане на глоби в големи размери и за заплащане на разликата между дължимия и внесения данък.

 

Производство по несъстоятелност

Затова винаги изискваме за по-голяма сигурност, предварителните договори да бъдат сключвани пред Нотариус. За съжаление липсата на единен регистър за предварителните договори създава реалната правна възможност за всеки продавач между сключеният предварителен договор и Нотариален акт да сключи още договори, с който да „обещае“ имота на други лица, нарушавайки първият предварителен договор.

От друга страна, дори и да е заплатил действително уговорената цена, купувачът може впоследствие да поиска пред съда връщането на сумата, платена над посочената в нотариалния акт.

В този случай липсва основание за плащане на по-високата цена и е възможно да бъдете осъден да възстановите получената сума.

РИСК ЗА КУПУВАЧА

Съществува и съществен риск за Купувача по една сделка. Ако тази сделка бъде атакувана и съответно успешно развалена по надлежният и предвиден в закона ред, загубите ще са значително.

Тогава Продавачът по сделката ще може да върне на Купувача само това, което е записано в Нотариалният акт, тъй като за разликата реално не съществува изрична писмена или официална договорка между страните.