fbpx

Публикации

Разноски прехвърляне недвижим имот

Много хора не са наясно, при покупко-продажба на недвижим имот, коя страна носи и следва да носи разходите по прехвърлянето.

В повечето случаи разходите са доста сериозни, затова е важен въпросът относно всички разноски прехвърляне недвижим имот.

Затова нашият съвет е, ако възнамерявате да пристъпите към покупко-продажба на недвижим имот, определете конкретен бюджет

Предвидете заплащането не само на цената на имота, търсена от продавача, но и заплащането на разходи за покупка на имота.

Като добър и опитен адвокат по имотни дела, Ви съветваме да договорите разпределянето на всички разноски прехвърляне недвижим имот.

Нека обясним какви са действителните разходи за покупка на имот. Тези разходи са задължителни и са нормативно определени.

Основни разходи при прехвърляне на имот:

1. Нотариални такси:

Нотариалните такси се изчисляват въз основа на стойността на сделката и са задължителни при прехвърляне на собствеността. Те включват таксата за заверка на нотариалния акт и други административни такси.

2. Държавни такси:Разноски прехвърляне недвижим имот

Това са такси, които се заплащат в полза на държавата, като например данъкът при придобиване на имот, който варира в зависимост от общината, в която се намира имотът.

3. Такса за вписване:

След подписването на нотариалния акт, сделката трябва да бъде вписана в Имотния регистър, за което се заплаща такса за вписване.

4.Банкови такси:

Ако сделката се финансира чрез ипотечен кредит, трябва да се имат предвид и разходите, свързани с банкови такси и комисиони, като например таксите за разглеждане на кредита, за учредяване на ипотека и други.

Договорености между страните:

Важно е да се уточни предварително кой ще носи различните разходи по сделката, за да се избегнат неясноти и конфликти в последния момент.

-Проучване на имота:

Преди да пристъпите към покупко-продажбата, направете задълбочено проучване на имота, включително правния му статут, наличието на тежести, ипотеки и други.

-Бюджетиране:

Освен основната цена на имота, включете в бюджета си и всички допълнителни разходи, за да бъдете подготвени финансово за цялостния процес.

-Консултация с адвокат:

Ползвайте услугите на опитни адвокати и консултанти, които могат да Ви предоставят професионални съвети и да Ви помогнат да избегнете потенциални проблеми и рискове.Разноски прехвърляне недвижим имот

  • Местен данък върху недвижимия имот

Преди сделката по покупко-продажба на недвижим имот да бъде изповядана пред нотариус, необходимо е да се заплати т.нар. данък недвижим имот.

В интернет може да откриете телефонните номера на дирекция местни данъци и такси за всяка община.

На този телефонен номер може да разберете какъв процент е данъка недвижим имот.

Местния данък е определен процент от цената на имота, която е уговорена между купувача и продавача. Той може да се променя всяка година

  • Такса вписване– Тази такса се внася по сметката на Служба по вписванията и е в размер на 0,1% от удостоверявания материален интерес, т.е. от обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача.
  • Нотариални такси – за тази такса съществува нормативно определен размер на нотариална такса за издаване на нотариален акт.

Как се определят таксите ?

Таксата се определя върху удостоверявания материален интерес, т.е. върху обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача, по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес  Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително      30 лв. без ДДС

101 – 1000 лв.           30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв. без ДДС

1001 – 10 000 лв.      43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1 000 лв. без ДДС

10 001 – 50 000 лв.   160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв. без ДДС

50 001 – 100 000 лв. 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв. без ДДС

100 001 – 500 000 лв.           730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв. без ДДС

над 500 000 лв.         1 530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв. без ДДС

Такса за изготвяне на нотариален акт е същата такса като за издаване на нотариален акт. За преписи от документи – за първата страница – 3 лв. без ДДС, за всяка следваща – 2 лв. без ДДС.

За заверка на декларации 

Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Декларация по чл.264, ал.1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс /2 бр./ – по 10 лв. без ДДС за всеки екземпляр от декларациите.

Без счетоводител е лесно да се изчисли, че разходи за покупка на имот възлизат на поне 3-4% от стойността на имота.

В някои общини данъка за недвижим имот е 3% процента от уговорената стойност на имота.

Това автоматично добавя 3 % към сумата, която трябва да предвидите като разходи за покупко-продажба на недвижим имот.

Част от работата на всеки адвокат имотни дела е да изготвим предварителни договори за покупко-продажба на имот.

Много клиенти се обръщат с въпроса, дали те – в качеството им на купувачи – са длъжни да заплатят всички разходи за покупка на имот.

Местният данък по принцип се дължи от купувача на недвижимия имот.

Когато е уговорено, че данъка ще бъде раззделен между страните, те го поемат солидарно. Ако продавачът се задължи да заплати данъка, купувача става поръчител.

Разноски прехвърляне недвижим имот

Кой следва да носи тежестта по прехвърлянето на имота ?

Съгласно чл. 186 от ЗЗД заплащане разходи за покупка на имот се делят между страните по равно.Вариантите в този случай са няколко, а именно :

  • Всички разходи се заплащат по равно от страните;
  • Всички разходи се заплащат по равно от страните до размера на данъчната оценка. Разходите и местният данък до размера на договорената продажна цена са за сметка на купувача;
  • Всички разходи се заплащат по равно от страните, а местният данък (ДНИ) е за сметка на купувача;
  • Всички разходи, в това число и данъка недвижим имот (ДНИ), се заплащат от купувача.

Принципно всяка една тежест, като задължения,  би могла да се договори в полза на едната или другата страна, затова е нужно да имате на Ваша страна добър адвокат, с когото да можете да договорите всички условия по бъдещото прехвърляне на имота.

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“

ул. „Александър Жендов“ Nr.6, 1113 – София

Тел.: +359 2 858 10 25
Тел.: +359 897 90 43 91

E-mail: vladimirov@lawyer-bulgaria.bg

WEB: www.lawyer-bulgaria.bg

Всеки Ваш въпрос, ще бъде разгледан с оглед на конкретната специфика или образуваният съдебен процес по делба на наследствени имоти.

Кой плаща разходите при покупка на имот?

Наложилата се тенденция при покупка на имот е всички разходи, включително местният данък, да се поемат изцяло от страната на купувача. Редно би било Всички разходи, включително местния данък, около 3% от цената на имота се заплащат по равно от страните продавач и купувач. В тази сметка не влиза ипотека.

Как могат да се разпределят разходите при сделка ?

Страните по сделката могат да се договорят, че Продавачът поема плащането на половината от всички разходи по сделката до размера на данъчната оценка, а купувачът поема разликата до реалната цена в случаите когато има такава разлика и цената на имота е по-висока от данъчната оценка. Друга уговорка може да бъде, че Продавачът поема половината от размера на нотариалните такси (половината от около 1%), а купувачът поема изцяло плащането на местния данък

Кой носи разходите при сделка с кредит от банка ?

Разноските за ипотека, когато имотът се купува с ипотечен кредит и за залог служи имота предмет на покупко-продажбата, задължително се поемат само от купувача и НИКОГА не се делят по-равно между страните

Какъв е размерът на такса вписване ?

Таксата за вписване на сделката в Агенцията по вписвания е в размер на 0,1% върху продажната цена. Идентична е за територията на цялата страна.

Какъв е размерът на нотариалната такса ?

Нотариалната такса също се изчислява върху материалния интерес и съгласно Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. За сделки с недвижими имоти – ново строителство, най-често нотариалната такса попада в следните графи на тарифата: при цена на имота от 50 001 до 100 000 лв. нотариалната такса е 480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 001 лв.; при цена на имота от 100 001 до 500 000 лв. нотариалната такса е 730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 001 лв.