Публикации

 Разходи за покупка на имот

Много хора не са наясно, при покупко продажба на недвижим имот, коя страна носи и следва да носи разходите по прехвърлянето на същият този имот. В повечето случаи разходите са доста сериозни, вариращи до няколко хиляди лева или Евро.

Затова нашият съвет е, ако възнамерявате да пристъпите към покупко-продажба на недвижим имот определете конкретен бюджет, с който да разполагате. Предвидете заплащането не само на цената на имота, търсена от продавача, но и заплащане разходи за покупка на имот.

Като добър и опитен адвокат имотни дела, който мога да Ви дам, е едновременно с договарянето на цената на имота да договорите и как ще бъде разпределено заплащането на разходите.

На първо място, нека обясним какви са действителните разходи за покупка на имот. Тези разходи са задължителни и са нормативно определени.Наказателни постановления www.lawyer-bulgaria.bg

  • Местен данък върху недвижимия имот

Преди сделката по покупко-продажба на недвижим имот да бъде изповядана пред нотариус, необходимо е да се заплати т.нар. данък недвижим имот, чийто размер се определя от всяка община. В интернет може да откриете телефонните номера на дирекция местни данъци и такси за всяка община. На този телефонен номер може да разберете какъв процент е данъка недвижим имот. Местния данък е определен процент от цената на имота, която е уговорена между купувача и продавача. Той може да се променя всяка година

  • Такса вписване– Тази такса се внася по сметката на Служба по вписванията и е в размер на 0,1% от удостоверявания материален интерес, т.е. от обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача. Оригиналното платежно нареждане се представя в Служба по вписванията по местонахождение на имота.
  • Нотариални такси – за тази такса съществува нормативно определен минимален размер на нотариална такса за издаване на нотариален акт. Таксата се определя върху удостоверявания материален интерес, т.е. върху обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача, по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес       Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително      30 лв. без ДДС

101 – 1000 лв.           30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв. без ДДС

1001 – 10 000 лв.      43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1 000 лв. без ДДС

10 001 – 50 000 лв.   160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв. без ДДС

50 001 – 100 000 лв. 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв. без ДДС

100 001 – 500 000 лв.           730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв. без ДДС

над 500 000 лв.         1 530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв. без ДДС

Такса за изготвяне на нотариален акт е същата такса като за издаване на нотариален акт. За преписи от документи – за първата страница – 3 лв. без ДДС, за всяка следваща – 2 лв. без ДДС.

За заверка на декларации – Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Декларация по чл.264, ал.1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс /2 бр./ – по 10 лв. без ДДС за всеки екземпляр от декларациите.

Без счетоводител е лесно да се изчисли, че разходи за покупка на имот възлизат на поне 3-4 процента от стойността на имота. Имайте в предвид, че в някои общини данъка за недвижим имот е 3 процента от уговорената стойност на имота. Това автоматично добавя 3 % към сумата, която трябва да предвидите като разходи за покупко-продажба на недвижим имот.

Част от моята работа на адвокат имотни дела в международна правна кантора „Д. Владимиров и партньори” е да изготвям предварителни договори за покупко-продажба на имот, както и да извършвам правни консултации. Много мои клиенти се обръщат към мен с въпроса, дали те – в качеството им на купувачи – са длъжни да заплатят всички разходи за покупка на имот.

Местният данък по принцип се дължи от купувача на недвижимия имот. Но в закона е уредена възможност да бъде уговорено друго. Когато е уговорено, че данъка ще бъде раззделен между страните, те го поемат солидарно. Ако продавачът се задължи да заплати данъка, купувача става поръчител.

Спогодба за двойно данъчно облагане

Съществен е въпросът, който много клиенти поставят, кой следва да носи тежестта по прехвърлянето на имота ?

Съгласно чл. 186 от ЗЗД заплащане разходи за покупка на имот се делят между страните по равно.Вариантите в този случай са няколко, а именно :

  • Всички разходи се заплащат по равно от страните;
  • Всички разходи се заплащат по равно от страните до размера на данъчната оценка. Разходите и местният данък до размера на договорената продажна цена са за сметка на купувача;
  • Всички разходи се заплащат по равно от страните, а местният данък (ДНИ) е за сметка на купувача;
  • Всички разходи, в това число и данъка недвижим имот (ДНИ), се заплащат от купувача.

Принципно всяка една тежест, като задължения,  би могла да се договори в полза на едната или другата страна, затова е нужно да имате на Ваша страна добър адвокат, с когото да можете да договорите всички условия по бъдещото прехвърляне на имота.