Публикации

Обжалване действията на съдебния изпълнител

В практиката често се случва, че с действията си ЧСИ служители нарушават правата и интересите на длъжниците.

Реално много голяма част от длъжниците очакват, че именно служителите на ЧСИ-тата ще сп

НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

азват и зачитат техните права, но за съжаление това съвсем не е така.

Дългогодишната практика по съдебни дела срещу действията на ЧСИ, показва, че длъжниците често пъти са жертва на незаконосъобразни действия на ЧСИ и имат наложени запори дори и срещу несеквестируеми вземания.

Законът приема, че действията на съдебния изпълнител са законосъобразни до момента на тяхната последваща отмяна. Не са редки случайте в който има наложени запори на пенсии или майчински помощи, като всички тези действия са основание за оспорване и обжалване от заинтересуваните длъжници.

Независимо, че едно лице дължи определена сума пари в  изпълнителното производство това не означава, че не следва да бъде зачитани неговите права и законни интереси.

Жалба срещу действията на ЧСИ

В случай на нарушение – обърнете се към адвокат за изготвяне на жалба срещу действията на ЧСИ. Детайлно в Закона са посочени всички актовете или действията, които могат да бъдат предмет на съдебен контрол при извършено от страна на ЧСИ нарушение.

На първо място, това са изрични откази и постановления на ЧСИ, с които се отказва да се извърши определено изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на изпълнението. Правото на тази жалба е признато само по отношение на взискателя, тъй като длъжникът няма интерес от това обжалване.

При оспорване действията на ЧСИ, длъжникът може да обжалва издаденото Постановление на ЧСИ за глоба и насочването на принудителното изпълнениет върху недвижимо имущество , което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот.

Поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, постановлението за разноските , както и поради това, че наддването при публична продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Съдебно оспорване действията на ЧСИ

Образуването на т.нар. „Изпълнителното дело“ представлява съдебно производство по молба на Кредитор, наречен Взискател за събиране на вземане, определена парична сума или някаква вещ

Целта на изпълнителното дело е, кредиторът да събере неплатените задължения по кредита принудително, т.е. независимо от това дали имате възможности и желание да плащате задължението, като се удовлетвори от Ваше имущество или получавани доходи чрез Запор.

Правата, с които частните съдебни изпълнители в страната разполагат при събиране на кредита, могат да бъдат обособени в три групи:

  1. Учреденото им право да извършват проучване за имуществото ви – да получава информация от държавни органи, физически и юридически лица за собствеността ви, за наличността по банковите ви сметки, за възнагражденията и други плащания, които получавате от трети лица /заплати, обезщетения за неползван отпуск, социални плащания и т.н/;

2.Учреденото им право да налагат мерки, които ограничават разпореждане с имуществото ви – запори и възбрани;

3. Учреденото им право да извършват продажба на имущество ви, да удържа суми от вашите банкови сметки или от плащания, които получавате /трудови възнаграждения и др./.

Обичайна практика на мерките на ЧСИ е длъжниците да бъдат заплашвани, налагане на съдебен запор на  работна заплата, запор на пенсия, разпродажба на имущество, насрочване на съдебен опис на движими вещи, възбрана на недвижим имот, частен съдебен изпълнител – ЧСИ, държавен съдебен изпълнител- ДСИ, покана за доброволно изпълнение, въвод във владение, публична продан, възлагане на недвижим имот, като тези мерки са част от изпълнителното производство, но е нужно да бъдат съобразявани с всеки конкретен случай.

Изграждането на цялостна правна защита е основен момнет при предприемането на съдебно оспорване срещу действията на ЧСИ. Задачата на всеки адвокат е да оформи жалбата против действията на съдебния изпълнител, като прложи  всички необходими доказателства и я подаде в указаният едноседмичен срок чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по местоизпълнението.

СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ЧСИ

Защита срещу действията ЧСИ

В случай, че страната е присъствала на извършването на съответното действие от съдебния изпълнител, то срокът за нея започва да тече от момента на извършването на действието. езни действия – както веднага след образуването на изпълнителното дело, така и години след това /противно на общоприетото схващане/.

Като адвокат по граждански и търговски дела, наблюдаваме, че по редица изпълнително дела в изпълнителният процес /по изпълнителното дело от Частния или Държавен съдебен изпълнител се допускат пропуски и нарушения, които могат да помогнат на длъжника.

Представянето на изпълнителният лист води до образуване на изпълнително дело. След образуването получавате Покана за доброволно изпълнение /ПДИ/. Поканата за доброволно изпълнение се връчва от Съдебния изпълнител на длъжника, след което започва да тече срок, в който могат да бъдат предприети определени действия.

В поканата за доброволно изпълнение ЧСИ дава срок за доброволно изпълнение 14 дни.

Не това обаче е срока, в който могат да се обжалват действията на съдебния изпълнител, срокът е 7 дневен. Последващите действия на частния/държавния съдебен изпълнител също могат да бъдат обжалвани в 7 дневен срок от узнаването.

В много от случаите съдебния изпълнител не успява да събере сумите от длъжника.

След определен момент и при изпълнение на определени предпоставки е възможно изпълнителното дело да се прекрати и задължението да отпадне.

Дължими такси към ЧСИ от длъжниците 

При образуване на изпълнително дело  за събиране на дължими суми съдия-изпълнителите начисляват разноски по изпълнението. Длъжникът получава покана за доброволно изпълнение с препис от изпълнителния лист и констатира, че задълженията по изпълнителния лист са едни, а крайната сума, която съдия-изпълнителят търси е много по-висока.

Много актуален е въпросът винаги ли се дължат разноски на съдия -изпълнителя и в какъв размер и дължат ли се такива при доброволно изпълнение на задължението.

Адвокат застрахователни дела

Длъжникът не отговаря за разноски в изпълнителното дело  само в два случая:

  1. Ако длъжникът не е отговорен за предявяване на изпълнителния лист, защото вече е платил дълга си;
  2. Ако изпълнителните действия на ЧСИ бъдат изоставени от взискателя или бъдат отменени от съда.

Във всички останали случаи, дори когато длъжникът е платил в срока за доброволно изпълнение, той отговаря за разноски  в изпълнителното производство. Ако дължимите авансови такси са внесени от взискателя, съответната сума се събира от длъжника и се предава на взискателя, а ако дължимата авансова такса не е внесена, тя се събира и се задържа от съдебния изпълнител

Следва да се има предвид обаче, че отговорността на длъжника за разноски в изпълнителното производство е различна по обем в зависимост от това дали изпълнителният лист е предявен пред държавен съдебен изпълнител или пред частен съдебен изпълнител и не зависи от това внесени ли са от взискателя дължимите авансови такси по изпълнението, като например такса за образуване на делото, за проучване имущественото състояние на длъжника и др.

Таксите, които се събират от държавния и от частния съдебен изпълнител са уредени в различни нормативни актове –  съответно в Тарифата на Държавни такси, които се събират от съдилищата по ГПК и   в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. Таксите, които се заплащат имат различно предназначение.

Таксите, които се събират от държавния съдебен изпълнител, тъй като последният е орган, натоварен от държавата да извършва действия по принудително изпълнение, съставляват по съществото си държавни такси, докато частният съдебен изпълнител е физическо лице, на което държавата в възложила една публична дейност – дейността по принудително изпълнение и платимата на частния съдебен изпълнител такса представлява възнаграждение за положения от него труд.

При предявен изпълнителен лист пред ДСИ (държавен съдебен изпълнител), ако длъжникът плати в срока за доброволно изпълнение от него се събират всички дължими такси и разноски по изпълнението, с изключение на т. нар. окончателна такса по чл. 53 от Тарифата на Държавни такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Именно тук длъжникът отговаря за дължимите от взискателя авансови вноски /дори да не са били заплатени предварително/ за извършените необходими действия по изпълнителното дело и разноските на взискателя за процесуално представителство, доколкото съответстват на действителната фактическа и правни сложност на изпълнителното производство.

Ако обаче взикателят е поискал и съденият изпълнител е извършил изпълнителни действия, които не са били необходими, с оглед размера на търсената сума и интереса на взискателя от бързо удовлетворяване, както и ако някои от поисканите изпълнителни действия още не са били извършени, длъжникът не отговаря за тези такси.

Длъжникът не отговаря и за пълния размер на таксата за опис на посоченото от взискателя имущество, ако преди извършването му, длъжникът е предложил изпълнението да бъде насочено срещу друго имущество и предложението е било неоснователно отхвърлено от съдебния изпълнител.

Когато изпълнителният лист е предявен пред частен съдебенизпълнител и  длъжникът плати в срока за доброволно изпълнение, от него се събират както дължимите от  взискателя авансови такси  /дори те да не са били платени предварително/ за извършените необходими действия по изпълнителното дело и разноските на взискателя за процесуално представителство, така  и т. нар. окончателни такси по чл. 26 от Тарифата на таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители.

За повече информация и справки, моля да се обърнете към нас като адвокат по търговски и граждански дела на следните телефони + 359 897 90 43 91  или mail info@lawyer-bulgaria.bg