fbpx

Публикации

Партида след придобиване на имот

Когато станете нов собственик на недвижимо имущество, желателно е да смените партидата след придобиване на имот.

Като в този случай една от първите ви задачи е декларирането му пред общината за облагане с годишен данък.

Независимо дали сте закупили жилище, придобили сте го по наследство или сте го получили чрез дарение, декларирането на имота за новата му собственост е от задължителен характер.

Законът за местните данъци и такси /ЗМДТ/ урежда правилата, които се отнасят до облагането с данък на недвижими имоти

Най-често се касае не само имоти, придобити приПартида след придобиване на имот

1.Покупко-продажба,

2. Придобити по наследство

3. Придобити чрез дарение и по безвъзмезден начин

След промените в закона от януарио 2019 г. вече не е задължително декларирането да се осъществи в двумесечен срок от изповядване на сделката.

Желателно е обаче, да се осведомите дали е налице вписване на сделката в Агенцията по вписванията

В слуичай, че това не е  налице се подава Данъчна декларация за облагане с годишен данък

Тази декларация се изготвя и предстаявя на служба „Местни Данъци и такси“ в Общинската служба.

Какво се случи на практика ?

След януари 2019 г. обаче отпадна задължението за лицата да декларират Партида след придобиване на имот при сделка.

Най-често това се случва в общинската служба „Местни данъци и такси“.

Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки, който е придобил

  1. нов имот, независимо дали е ново
  2. старо строителство
  3. замяна на недвижим имот с друг

е длъжен в двумесечен срок от вписването на сделката в Агенция по вписванията да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък.

Ако сте закупили имот на груб строеж, трябва да изчакате сградата да получи разрешение за ползване и едва тогава да го декларирате в двумесечен срок от датата на разрешението.

Задължение на Нотариуса вече е да изпрати към общината информация за извършеното прехвърляне на правото на собственост

Това той трябва да направи в указаният 7-дневен срок от сключването на сделката, за да бъде определен и начислен данък върху имота.

Промяната не само отнема задължението от новия собственик за декларация

Най-често това гарантира сигурност, че при попълването няма да бъдат допуснати грешки.

В случай, че имотът не е бил деклариран купувачът следва да го направи чрез подаване на Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

В този случай собственикът на имота ще бъде санкциониран и ще трябва да заплати дължимите за имота данъци за последните 5 години.

Особености и изключения 

За жилищни сгради, при въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък.

Необходимите за определяне на данъка в новопостроени сгради или на самостоятелни обекти в тях данни се предоставят от възложителя на строежа

Съгласно закона, в двумесечен срок след подписан Акт 14, т.е. след завършването на сградата в груб строеж.

Ако става въпрос за наследени по завещание или по закон имущества, то те се облагат с данък върху наследствата.

При откриване на наследство или по завещание, декларация се подава в срок от 6 месеца да подадат декларация.

За допълнителни въпрос, моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Трябва ли да декларирам имот след покупка ?

След януари 2019 г. обаче отпадна задължението за лицата да декларират придобитото недвижимо имущество в съответната община, като отговорник за извършването на процедурата към тази дата е нотариусът.

Кой декларира имота след сделката ?

Задължение на Нотариуса е да изпрати към общината информация за извършеното прехвърляне на правото на собственост в 7-дневен срок от сключването на сделката, за да бъде определен и начислен данък върху имота

Какво да правя, ако имотът не е деклариран след сделката ?

Ако обаче имотът не е бил деклариран преди 01.01.2019 г., продавачът /настоящият собственик/ следва да го направи чрез подаване на Декларация по чл. 14 от ЗМДТ, като в този случай собственикът на имота ще бъде санкциониран и ще трябва да заплати дължимите за имота данъци за последните 5 години.

Чие е задължението за деклариране на имота ?

отариусите имат отговорността да изпращат информация към общинската администрация, а Службите по вписванията да уведомяват съответната община в 7-дневен срок за прехвърлените, изменените, учредените или прекратените вещни права върху недвижими собствености. В едномесечен срок от получаване на уведомлението от Службата по вписванията, служителят в общинската администрация определя годишния данък върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, и уведомява данъчно задължените лица.

Декларира ли се имот в новопостроена сграда ?

новопостроените жилищни сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък. Необходимите за определяне на данъка в новопостроени сгради или на самостоятелни обекти в тях данни се предоставят от възложителя на строежа, в двумесечен срок след подписан Акт 14, т.е. след завършването на сградата в груб строеж.

Как се декларира наследен или завещан имот ?

Ако става въпрос за наследени по завещание или по закон имущества, то те се облагат с данък върху наследствата. При откриване на наследство наследниците по закон или по завещание, или заветниците, или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация. Тя се входира в общината по последното местожителство на наследодателя.

Какви облекчения има за недвижимите имоти ?

Законът за местни данъци и такси /ЗМДТ/ предвижда определени облекчения при определянето на данък в два случая. Първото облекчение се отнася до имот, който се явява основно жилище. В този случай на задълженото лице се полага правото от 50% намаление от размера на данъка. Във втория случай данъчно облекчение се прилага за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност между 50% и 100%.