Публикации

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОР

Европейската заповед за запор се прилага по отношение на парични искове по трансгранични граждански и търговски дела, с изключение на  данъчни, митнически или административни дела, както и дела, по които се търси отговорността на държавата за действия или бездействия при упражняването на държавна власт.

По своята същност запорът на банкови сметки е обезпечителна мярка – легален инструмент за събиране на вземания, който се налага със съдебно  разпореждане на частният или публичен съдебен изпълнител или на друг, овластен от закона орган или лице (НАП), с което съдебно разпореждане на ЧСИ за определен срок от време по конкретно вземане на длъжника от банка за депозирана сума се блокира и предназначава за целите на принудително удовлетворяване на вземането на взискателя (кредитор на длъжника).Давност административно наказание

С налагане на обезпечителната мярка т.нар. запор на банкови сметки на длъжника се забранява на същия да се разпорежда със своето  вземане и наличност по банковите сметки, а на банката се указва в качеството й на трето задължено лице – доставчик на платежни инструменти по смисъла на ЗПУПС, да заплаща на частният съдебен изпълнител, дължимите в изпратото запорно съобщение суми, вместо при поискване от страна на длъжника.

Следователно, запорът на банкови сметки е обезпечителна мярка, с която едностранно овластеният от закона орган – ЧСИ-ДСИ или лице забранява на банката да извършва плащане от водените при нея клиентски сметки по нареждане или с предварително съгласие на техния титуляр, при положение че същият е посочен от налагащия запора орган или лице за длъжник по запора.

Европейската заповед за запор е алтернативна мярка за кредитора за бърз запор на парични средства по банкови сметки на длъжник в Европейски съюз. Прилага се както по граждански и търговски дела спрямо длъжници – физически или юридически лица.

Съгласно разпоредбата на чл.507 ГПК запорът върху вземането на длъжника по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) се смята за наложен спрямо банката като трето задължено лице от деня, в който й е връчено запорното съобщение.

Когато се касае за публични задължения и събиране на такива, то административният орган по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), налага принудителни обезпечителни мерки, като в този случай, запорът върху банковите сметки се смята за наложен спрямо банките от деня и часа на получаването на запорното съобщение от тях.

Налагането на запор на банкови сметки в този случай вече се извършва от страна на овластеният публичния изпълнител с т.нар. Постановление за обезпечение по смисъла на чл.200 ДОПК.

Съгласно Кодекса запорът върху банкови сметки и вземания на длъжника от търговски банки се извършва чрез връчване на запорно съобщение на банките, като запорът се смята за наложен от часа в деня на връчване на запорното съобщение на банката.

Налагане на общи запори по реда на чл.715, ал.1 Търговския закон.

При тях по силата на посочената разпоредба не се извършва връчване на специално запорно съобщение, а налагането на запора става от датата на вписване в търговския регистър на решението за обявяване на длъжника в несъстоятелност. От тази дата настъпват и последиците от налагането на запора и затова банките следят за такива вписвания.

При налагане на обезпечителна или принудителна мярка – запор на банкови сметки подлежат всички видове банкови сметки, депозити и суми, предоставени за доверително управление от длъжника, с изключение на сметки на държавата, държавните учреждения, общините и лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, както и тези на бюджетно субсидирани заведения, за средствата, постъпили като субсидия от републиканския бюджет (чл. 393, 519 и 520 ГПК). По отношение на всички останали сметки, по които по принцип налагането на запор е допустимо съгласно закона, от съществено значение е обстоятелството запорираното вземане да се намира в патримониума на длъжника към момента на налагане на запора.

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИЕвропейска заповед запор банкови сметки

С последните изменения на европейското законодателство в областта на събиране на вземанията, през 2014г. бе въведена с Регламент (ЕС) No 655/2014, процедура за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки („Заповед за запор“), влезна в сила, считано от 18 януари 2017г. Регламентът не се прилага в Обединеното Кралство и Дания.

Процедурата цели да служи като обезпечителна мярка и позволява на кредитора да се сдобие със заповед за запор. Посредством заповедта за запор се избягват последващи затруднения при изпълнение на осъдително решение в полза на кредитора, произтичащи от прехвърляне или изтегляне на средства от банкова сметка на длъжника, открита в банка в ЕС.

На практика процедурата позволява кредиторът реално да „блокира“ за определен период от време, всички налични парични средства на длъжника във всяка една банка на територията на Европейският Съюз. Издаването на т.нар.Европейска заповед за запор„, издадена в една държава-членка има пряко приложение в друга държава-членка, като не е необходима специална процедура по признаване.

Европейската заповед за запор на банкови сметки е алтернатива на съществуващите по националните законодателства аналогични мерки (например обезпечителни запори). Процедурата служи като допълнителна защитна мярка по трансгранични граждански и търговски дела.

Действие на европейската заповед за запор на банкови сметки

С процедурата не могат да се налага запор върху финансови инструменти, а също така тя е неприложима и по отношение на длъжник, спрямо който е образувано производство по обявяване в несъстоятелност или аналогична процедура.

Обхватът на запора е лимитиран до парични средства, кредитирани по сметка във всякаква валута, или други подобни вземания, даващи право на изплащане на пари, като например депозити на паричния пазар.

Правният обхват на заповедта за запор като съдебна процедура е ограничен до наличните трансгранични граждански и търговски дела. Регламентът не се прилага за данъчни; митнически или административни дела; имуществени права, произтичащи от брачни правоотношения;  завещания и наследяване, включително задължения за издръжка; арбитраж.

Основно преимущество на процедурата по издаването на Европейска заповед за запор е нейната бърза и светкавична реакция чрез издаване на Заповед за запор да бъде осигурено вземането на кредитора веднага след представяне на писмена молба и достатъчно доказателства, че  е налице спешна необходимостот мярка за защита под формата на заповед за запор.

Втората предпоставка, която е необходимо да бъде посочена е че съществува реална опасност без налагането на обезпечителна мярка,каквато е издаването на Европейската заповед за запор на банкови сметки, надлежното изпълнение на осидителните искове и влязли в сила съдебни решения на взискателя срещу длъжник да бъдат възпрепятствани, а събирането на дължими суми да бъде сериозно затруднено.

За допълнителна информация, можете да се обърнете към нас за консултация или информация относно защита на длъжника при издадена европейска заповед за запор на банкови сметки и налагане на обезпечителни и принудителни мерки за събиране на задължения на взискателя при условията на действащите разпоредби на ГПК и – Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.

Всяко Ваше запитване ще бъде взето под внимание и ще се разгледа всеки отделен случай, с оглед максимална защита на Вашите права.

За връзка с нас можете да се обърнете на тел. + 359 897 90 43 91 или на мейл :  office@lawyer-bulgaria.bg