fbpx

Публикации

Отмяна на административни актове

След като един административен акт влезе в сила съществува правна възможност за отмяна на административни актове. 

Административните актове се съставят от служители в конкретна област, познаващи материята

Поради това не би следвало законосъобразността на издадените актове да не се поставя под съмнение.

Настоящата практика показва, че изменящите се правни норми и наличието на грешки водят до издаване на незаконосъобразни административни актове.

Законът определя и кръг на лицата, оправомощени да искат отмяна, за която съдебният акт е неблагоприятен.  Съществен въпрос, който разглежда закона (АПК) са и основанията за отмяна. Отмяна на административни актове

Основания за отмяна административни актове

Като основание за отмяна на административни актове се допуска в случаите се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната;
Същевременно законът изрично насочва, като основание за отмяна неистинност на показанията на свидетелите или на заключението на вещите лица, върху които е основан актът
Правно основание за отмяна представлява престъпно действие на страна, представител или член от състав на съда, установена по надлежния ред.
Отмяна по съществуващото законодателство се допуска и в случаите, когато актът е основан на документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен, или на акт на съд или на друго държавно учреждение е бил отменен;
Правно основание за иск по чл. 239 АПК е фактът, че между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено друго влязло в сила решение, което противоречи на решението, чиято отмяна се иска;
Административен съд би уважил и иск вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана
Оспорване на административните актове могат да инициират две категории лица – засегнатите от акта лица (чрез жалба) и прокурорските органи (чрез протест).
Последните са призвани да следят за законността по принцип и това обуславя и правото им да протестират административни актове.
Производството е с контролно-отменителен характер тъй като въпросът се разглежда повторно по същество от институцията, издала акта, която може сама да си го отмени.
В тази фаза на оспорване на административния акт може да се оспорва както законосъобразността, така и целесъобразността на акта.
Оспорването се извършва пред непосредствено горестоящия административен орган.
Решение подлежи на обжалване пред съда, но вече само по отношение законосъобразността му, не и относно правилността му.

Обжалване по реда на АПК Отмяна на административни актове

Обжалването на актове на горепосочените основания, представлява редовен способ за отмяна на влезли в сила съдебни решения.

За тези актове е приложим и надлежния описан в закона ред за тяхното оспорване.

Като доказателства могат да се използват, събраните редовно през административния процес данни.

Годни доказателства са свидетелски показания относно релевантни за делото факти и обстоятелства.

Съдът постановява решение в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

Той може да обяви нищожност на административния акт, да го отмени или да отхвърли оспорването му.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg