fbpx

Публикации

Какво представлява правото на ползване ?

В голяма част от случаите, когато се прехвърля недвижим имот, част от продавачите не са наясно какво представлява правото на ползване ?

Правото на ползване представлява правен способ за запазване владението и обитаването на един недвижим имот, дори и след неговото прехвърляне.

Съгласно разпоредбата на чл. 56 ЗС ограниченото вещно право на ползване на недвижим имот включва правото да се ползва вещта според нейното предназначение.

В практиката правото на ползване намира най-често приложение при дарението или при договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължението за гледане и издръжка.Какво представлява правото на ползване ?

В тези случаи прехвърлителят запазва за себе си пожизнено и безвъзмездно правото на ползване върху имот

Това обстоятелство се вписва изрично в нотариален акт.

В този случай купувачът или дареният придобиват така наречената “гола собственост”, защото правото да живее в имота, да го отдава под наем и др. остават за прехвърлителят.

Той може да запази правото на ползване не само за себе си, но и за своя съпруг, родител или дете.

Това право включва право да се получават добивите, без тя да се променя съществено.

Когато собственикът на един недвижим имот учреди в полза на друго лице ограниченото вещно право на ползване по предвидения за това ред, той се лишава от всяка възможност да ползва вещта.

С учредяване на вещно право на ползване на недвижим имот, учредителят предоставя ползването и владеенето на част или на целия имот за определено време.

Това право на ползване е пожизнено и се прекратява с отказ от стана на лицето, в  чиято полза е учредено.

Какви са ползите от учреденото право на ползване ?

Съгласно Закона правото на ползване включва правото да се използва вещта съгласно нейното предназначение и правото да се получават добивите от нея, без тя да се променя съществено.

Предимството на правото на ползване е, че едно лице може да продаде своят имот,  като остане да живее в него, и се издържа с получената сума до края на дните си.

Именно поради това тази опция се предпочита за запазване на ползването на недвижим имот, въпреки неговата официална продажба и прехвърляне пред Нотариус.

Ограничения в правото на ползване 

Собственикът може да поиска от съда да прекрати правото на ползване, ако ползвателят продължава с действията си относно вещта.

Собственикът има право да продаде имота, но учреденото право на собственост не се погасява с продажбата.

Вещното право на ползване следва имота, а не собственика на същия.

Как се прекратява правото на ползване ??

По своята същност правото на ползване представлява ограничено вещно право да се използва имота съгласно предназначението.

Това включва и правото да се получават добивите (наем).

Учреденото право на ползване се прекратява в следните изброени по-долу случаи, а именно :Какво представлява правото на ползване ?
1. В случай, че е учредено за определен срок – с изтичането на срока;
2. В случай, че е учредено в полза на физическо лице пожизнено – със смъртта на ползвателя; правото на ползване не може да бъде наследявано;
3. В случай, че е учредено в полза на юридическо лице без да е посочен срок – с прекратяването (заличаването) на юридическото лице;
4. с унищожаването на имота (погиването на вещта);
5. В случай, че не е упражнявано от ползвателя в продължение на 5 години;
6. В случай, че ползвателят изрично се откаже от правото си на ползване с нотариално заверена декларация, която се вписва в имотния регистър;
7. по съдебен ред по искане на собственика.

Правото на ползване се използва успешно за запазване собствеността на имота и прекъсване на опити за разпореждане с имота.

Вещното право на ползване е особена вид тежест върху имота.

След като бъде учредено в полза на бивш собственик, това рязко съкращава броя на желаещите да купят имота.

За разлика от другите видове тежести /ипотеки, възбрани, искови молби и пр./, тази тежест не се предполага, че може да бъде махната с пари или изпълнение.

За допълнителна информация можете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява правото на ползване ?

Правото на ползване е определено в закона като вещно право върху чужда вещ. Когато върху недвижим имот съществува право на ползване, собственикът му е лишен от възможността да го ползва.

Какви права има ползвателят на една вещ ?

Ползвателят има право да използва ((вещта) имота съгласно неговото предназначение и да получава добиви от него, без да го променя съществено. Това означава: да живее в имота, ако се касае за жилищен имот; да обработва лично и да получава за себе си добивите, ако имотът е земеделска земя, както и да отдава под наем или аренда имота и също да получава за себе си наема или рентата, и др.

Какъв е срока на правото на ползване ?

Правото на ползване не е безкрайно. То винаги е ограничено със срок. При положение, че срокът не е уговорен предварително: Ако е учредено в полза на физическо лице /най-честият случай/, трае, докато е жив ползвателят и се погасява /прекратява/ със смъртта му – чл. 59, ал.1 от ЗС. Ако е учредено в полза на юридическо лице /например: фондация/, се погасява с прекратяването на юридическото лице –ал.2. То се погасява и с погиването на вещта, а също и ако не се упражнява в продължение на 5 години – ал.3.

Може ли да се прехвърли правото на ползване ?

Правото на ползване не може да се прехвърля! Нито да се преотстъпва, и въобще да се отчуждава – чл.56, ал.2 от ЗС. То е лично право, учредено в полза на определено лице и може да се упражнява само от него. Следователно не може и дори и да се наследява.

Как възниква правото на ползване ?

Вещни права върху чужда вещ, доколкото те са предвидени в законите, могат да се придобиват или учредяват с правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона.

Как се учредява право на ползване ?

Право на ползване може да се учреди – възмездно или безвъзмездно, срочно или пожизнено. Това става с нотариален акт. Трябва да се представи документ за собственост на имота, върху който ще се учредява право на ползване, скица и данъчна оценка. Пред нотариуса се явяват както собственикът на имота, така и бъдещият ползвател, или упълномощени от тях лица.

Как се прекратява правото на ползване ?

Освен с изтичане на срока, ако е учредено със срок, със смъртта на физическото лице-ползвател, или с прекратяването на юридическото лице-ползвател, които бяха рагледани по-горе, правото може да се прекрати и с извършен отказ от право на ползване. Това става с декларация, която ползвателят заверява пред нотариус и която подлежи на вписване в съответната Служба по вписванията. От този момент пълните права върху имота, включително правото на ползване, остават за собственика.

Какви са задълженията на ползвателя ?

Ползвателят е длъжен да ползва вещта/имота като добър стопанин. Той е длъжен да плаща разноските, свързани с ползването, включително данъците и другите такси, да поддържа вещта в състоянието, в което я е приел, и да я върне на собственика след прекратяване на правото на ползване – чл.57 от ЗС. Ползвателят дължи годишен данък и такса битови отпадъци на съответната община върху имот, за който има учредено право на ползване /с изключение на земеделските земи/. Също така е длъжен да съобщава на собственика за всяко посегателство върху собствеността.

Право на ползване

Правото на ползване е ограничено, лично – пожизнено вещно право по чл. 56 Закон за собствеността. Това включва в себе си възможност да се използва вещта съгласно нейното предназначение.

Законът за собствеността изрично определя, че ползвателят не може да отчуждава своето право, което значи, че то винаги е лично и не може да се прехвърля.Право на ползване

Той е длъжен да плаща разноските, свързани с ползването, включително данъците и другите такси.

Негово задължение е и да поддържа вещта в състоянието, в което я е приел, и да я върне на собственика след прекратяване на правото на ползване – ако например има срок на ползване.

Иначе правото на ползване се погасява със смъртта на ползвателя, ако то не е учредено за по кратък срок.

Основни принципи 

Право на ползване е ограничено вещно, лично /с оглед на личността/, непрехвърлимо, ненаследимо право.

Притежателят му може да възползва от „добивите“ на вещта. Това са гражданските „плодове“ /доходи от наем, аренда и т.н./

Под лично право следва да разбираме, че ползвателят не може да го прехвърли на друг

Именно затова и правото на ползване е срочно – прекратява се със смъртта на ползвателя, освен ако страните не са уговорили по-кратък срок.

Право на ползване се погасява с погиване на вещта, тъй като остава лишено от предмет.

То може да бъде прекратено и принудително, по иск на собственика, когато ползвателят нарушава съществено своите задължения, застрашава с разрушаване или значително повреждане/променяне на вещта, за която има учредено право на ползване.

Защото може да се учредява право на ползване и срочно – за 5 години например, и с по-общата норма – до смъртта му.

Възмездното отстъпване на право на ползване в много случаи напомня наемния договор.

Важно е да се знаят и няколко неща, свързани с данъците при такива сделки.

Погасяване право на ползване 

Титулярът на правото на ползване може и по свое желание да се откаже сам от него

Отказът се вписва след писмена декларация с нотариална заверка на подписа

Тази декларация задължително се вписва в Имотния регистър при Служба по вписванията по местонахождението на недвижимия имот.

Правото на ползване може и да бъде погасено по давност в полза на собственика на имота, ако не се упражнява в продължение на (5) пет години.

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) относно „новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право,  уведомява за това в двумесечен срок общината.Погасяване право на ползване 

Това е общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация по чл. 14 ЗМДТ за облагане с годишен данък върху  недвижимите имоти“.

Ползвателят може да ползва необезспокояван вещта, но собственикът няма право да му пречи.

Декларация по чл.14 ЗМДТ ще подаде позвателя, вместо собственика.

Ползвателят е задължен да плаща разноските, свързани с поддържане на вещта, с ползването, както и да плаща данъци и такси.

Ползвателят не отговаря за изхабяването и овехтяването на вещта, които се дължат на обикновенна употреба.

Ползвателят е задължен да върне вещта след като бъде прекратено правото на ползване

При правото на ползване обаче има изключение. В този случай данъчно задължено е лицето, ползващо имота. Освен това ползвателите са длъжни да плащат и такса смет.